پروفیل قوطی مبلی

قیمت پروفیل قوطی مبلی

قیمت قوطی مبلی به صورت روزانه و پس از مشخص شدن سطح عرضه و تقاضا و حجم معاملات در بازار تعیین میگردد و در سایت آهنات قرار میگیرد از آنجائیکه معمولا ورق مورد استفاده در پروفیل و قوطی مبلی از جنس ورق روغنی است، قیمت آن نسبت به پروفیل های ساخته شده از قیمت ورق سیاه بالاتر خواهد بود. 

هنگام خرید باید به سازنده، مشخصات فنی، قیمت این محصول و … توجه کنید.با مراجعه به سایت آهنات و تماس با مشاوران ما ،در جریان قیمت به روز و نحوه خرید امن و آسان قرار میگیرید.

قوطی مبلی ساوه

نامضخامتسایزابعاد شاخهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۴۰بنگاه تهران۲۹۱,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۱۱-۲۷
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۶۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۶۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۸۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۸۰*۴۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۴۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۵۰*۵۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۵۰*۵۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۴۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۶۳۰*۲۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۳۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۳۰*۳۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۲۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۲۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۵۲۰*۲۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷

قوطی مبلی خاور صنعت

نامضخامتسایزابعاد شاخهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۳۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۳۰*۳۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۱۱-۲۷
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۴۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۱۱-۲۷
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۴۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۶۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۶۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۸۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۸۰*۴۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۲۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۵۰*۵۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۵۰*۵۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۲۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۵۲۰*۲۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۶۳۰*۲۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷

قوطی مبلی جهان

نامضخامتسایزابعاد شاخهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۲۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۵۲۰*۲۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۱۱-۲۷
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۴۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۱۱-۲۷
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۸۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۸۰*۴۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۱۱-۲۷
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۵۰*۵۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۵۰*۵۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۶۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۶۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۳۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۳۰*۳۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۲۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۴۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی جهان۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۶۳۰*۲۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷

قوطی مبلی کیهان

نامضخامتسایزابعاد شاخهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۴۰بنگاه تهران۲۹۱,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۱۱-۲۷
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۶۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۶۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۸۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۸۰*۴۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۵۰*۵۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۵۰*۵۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۲۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۴۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۲۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۵۲۰*۲۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی کیهان۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۶۳۰*۲۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷
قوطی مبلی کیهان۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۳۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۳۰*۳۰بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۷

پروفیل قوطی مبلی جایگاه ویژه ای در بین محصولات مختلف فولادی به نام پروفیل دارد. با توجه به کاربردهای متنوع پروفیل های فولادی، گاهی اوقات برای تولید محصول نهایی بر اساس طرح، نیاز به خواص مکانیکی و فیزیکی خاصی است.

 شکل پذیری مطلوب این پروفیل یکی از این خواص است. وزن و ضخامت کم این پروفیل باعث شده است که به آن پروفیل سبک نیز گفته شود.

قیمت پروفیل قوطی مبلی

اگرچه کاربردهای این پروفیل در صنعت دامنه نامحدودی دارد، اما استفاده از آن در ساخت وسایل تزیینی منزل مانند مبلمان و نرده راه پله باعث شده تا نام پروفیل مبلی برای این محصول گذاشته شود.

 سایت آهنات به عنوان یکی از مجرب ترین تامین کنندگان محصولات فولادی به ویژه پروفیل قوطی مبلی تا پایان شما را همراهی می کند.

مطالب مرتبط :
قیمت پروفیل صنعتی

پروفیل قوطی مبلی چیست؟

برای درک بهتر پروفیل قوطی مبلی، مهم است که کمی در مورد مفهوم نمایه کلی بدانید.

 به طور کلی محصولی که با قالب گیری سرد، قالب گیری گرم یا خروجی کار با قالب تولید می شود و سطح مقطع آن در کل محصول دقیقاً یکسان باشد، پروفیل نامیده می شود.

ویژگی بارز پروفیل های فولادی مختلف این است که سطح مقطع آنها دقیقاً یکسان است و پروفیل های فولادی می توانند اشکالی مانند مربع، مستطیل، دایره، بیضی، مثلث، مستطیل یا ترکیبی داشته باشند.

مطالب مرتبط :
قیمت پروفیل زد 

پروفیل ها می توانند ضخامت های متفاوت و همچنین تفاوت های مقطعی داشته باشند.

اصولاً از ورق فلز در تولید پروفیل به روش شکل دهی سرد استفاده می شود. ورق های فولادی انواع و ضخامت های مختلفی دارند. 

ضخامت هر پروفیل دقیقاً برابر با ضخامت ورق خام استفاده شده است.با توجه به موارد فوق، پروفیل قوطی مبلی یک محصول فولادی است که از ورق نورد سرد به ضخامت ۰.۷ تا ۱.۵ میلی متر ساخته شده و می تواند دارای سطح مقطع مثلثی، مستطیلی، دایره ای یا ترکیبی باشد.

رایج ترین پروفیل های مبلی، قوطی پروفیل  مبلی با سطح مقطع مربع و یا قوطی سبک با سطح مقطع مستطیل شکل هستند.

قسمت دایره ای این پروفیل در دسته بندی لوله مبلی قرار می گیرد که به تفصیل به آن می پردازیم. در عین حال سایر خواص ظاهری لوله مبلی به جز سطح مقطع مانند پروفیل قوطی مبلی می باشد.

گفتیم که برخی خواص مکانیکی و فیزیکی وجود دارد که استفاده از پروفیل مبلی را در تولید محصولات نهایی اجتناب ناپذیر می کند.

 ویژگی هایی مانند قابلیت شکل دهی آسان. قوطی پروفیل مبلی به راحتی خم می شوند. شکل پذیری مزیت خاصی برای کار با فولاد است. اما همانطور که در بحث ورق روغن اشاره شد، این شکل پذیری صفحه به دلیل کیفیت فولاد به کار رفته در آن است.

گریدهای ورق روغنی St12 و St 14 می باشد. این گریدها که ورق های کشیده و عمیق کشیده می شوند به راحتی شکل می گیرند. چنین ویژگی در دو مرحله کار بسیار مؤثر است:

شکل دهی ورق و تولید قوطی پروفیل قوطی مبلی
شکل دهی، خم کاری و … پروفیل مبلی برای دریافت محصول نهایی

به همین دلایل می بینیم که صنعت گران از این محصول فولادی به وفور استفاده می کنند.

 قوطی مبلی به دلیل ظاهر درخشان و سطح یکپارچه خود به خوبی نیازهای صنعتگران را برآورده می کند و به طور گسترده در تولید محصولات فولادی با کیفیت استفاده می شود.

محصولات فولادی را تصور کنید که در خانه استفاده شوند.

 به عنوان مثال، نرده های نصب شده بر روی پله های یک دوبلکس; آیا می توان از هر سطح کیفی برای ایجاد آن استفاده کرد؟

 مطمئناً در این حالت ترجیحاً پروفیلی با ظاهری یکدست و چشم نواز انتخاب می شود.

مشخصات پروفیل قوطی مبلی

مشخصات ظاهری

پروفیل قوطی مبلی ظاهری یکنواخت، دقت ابعادی بالایی دارد و عموماً براق است. درز جوش این محصول از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. 

دلیل آن این است که در تولید این محصول از جوش فرکانس بالا استفاده می شود.

خواص شیمیایی

تمامی مشخصات فوق برای ورق های روغنی برای خواص شیمیایی قوطی پروفیل قوطی مبلی معتبر است.

 قابلیت آبکاری، رنگ آمیزی با کیفیت بالا و جوشکاری این نوع پروفیل ها برای صنعتگران بسیار مطلوب است.

 خواص فیزیکی

مهمترین ویژگی فیزیکی این محصول وزن پروفیل قوطی مبلی آن است.

 اساساً محصولی از ورق فلزی با ضخامت کم در محدوده ۰.۷ تا ۱.۵ میلی متر نمی تواند وزن بیشتری نسبت به سایر محصولات فولادی داشته باشد. 

به همین دلیل به پروفیل مبلی پروفیل سبک نیز می گویند. مانند اکثر پروفیل ها، شاخه ۶ فوتی از  قوطی مبلی ساخته شده است.

نحوه تولید پروفیل قوطی مبلی

اصولا برای تولید پروفیل از روش های مختلفی استفاده می شود. نحوه ساخت و تولید برخی پروفیل ها مانند میلگرد و تیرآهن نورد گرم; تولید برخی از پروفیل ها مانند ستون های صنعتی به روش سرد شکل دهی و تولید انبوه پروفیل هایی مانند تیرآهن به روش جوشکاری تولید می شود. 

این توسط شکل دهی سرد پروفیل مبلی تولید می شود. یک خط تولید کامل از محصولات پروفیل قوطی مبلی شامل موارد زیر است:

واحد نواربری ورق

سیم پیچ ورق روغنی به طور خودکار به عرض مورد نیاز بریده می شود.

واحد کلاف جمع کن

ورق نواربری دوباره تبدیل به رول می شود.

واحد شکل دهی

ابتدا دو غلتک را با نیروی زیاد رد می کنند تا ورق صاف شود و تمام اعوجاج ها گرفته شود و سپس در یک سری دای تراک قرار می گیرد که به تدریج نوارهای ورق روغنی را به شکل مورد نیاز در می آورد.

 در فرم دهی یونیت ها معمولا ورق ابتدا به صورت لوله و سپس به شکل های مستطیل یا مربع در می آید.

واحد جوشکاری

اتصال ایجاد شده در پروفیل به روش جوش فرکانس بالا جوش داده می شود.

واحد خنک کننده

باید با سرعت متوسط خنک شود تا قسمت جوش داده شده خیلی نرم یا شکننده نشود تا خواص مکانیکی مناسبی داشته باشد.

واحد برش

شاخه های شش متری پروفیل تولید شده برش خورده و بسته بندی می شود.

کاربرد پروفیل قوطی مبلی

قوطی پروفیل قوطی مبلی به طور گسترده ای در صنعت استفاده می شوند. در اینجا چند کاربرد کلیدی آورده شده است:

تولید مبلمان اداری و خانگی
تولید فروفوژه
ساخت تجهیزات صنعت هوانوردی
ماشین سازی
تجهیزات و مبلمان شهری
مورد استفاده در صنعت ساخت دوچرخه
ساخت تابلو در فعالیت های تبلیغاتی

عوامل موثر بر قیمت پروفیل قوطی مبلی

قیمت پروفیل قوطی مبلی بستگی زیادی به کیفیت محصول تولید شده دارد. 

همچنین کیفیت پروفیل نیز بسیار به به ورق روغنی که از آن ساخته شده است بستگی دارد.

 هرچه کیفیت ورق روغنی بالاتر باشد، کیفیت پروفیل تولید شده بالاتر است. دومین و موثرترین عامل در کیفیت  قوطی مبلی یا پروفیل سبک ، جوشکاری صحیح پروفیل است.

پروفیل های مبلی با جوش دو سر ورق فلزی تولید می شوند. برای خنک کردن فرآیند جوشکاری از آب و صابون استفاده می شود. 

اگر پس از جوشکاری محلول آب و صابون از داخل قوطی سبک خارج نشود، ممکن است باعث خوردگی، زنگ زدگی و کاهش کیفیت محصول شود.عناصری که باعث می شود یک محصول قیمت خاص و ویژه ای داشته باشد، بی شک کیفیت، ماندگاری و کاربرد وسیع آن است.

برخی از ویژگی های منحصر به فرد موثر بر قیمت پروفیل قوطی مبلی این محصول عبارتند از: تنوع در تولید، استحکام جوش بسیار خوب به ویژه در وزن های مختلف، سطوح صاف و یکدست مقاطع پروفیل مبلی، سطح پروفیل عالی، ابعاد و ضخامت بسیار دقیق در عرض، شکل پذیری عالی، قابلیت پوشش بسیار بالا، مواد مورد استفاده در پروفیل، شرکت سازنده پروفیل، اندازه پروفیل و برند سازنده پروفیل.

عوامل زیادی بر قیمت پروفیل مبلی تاثیر می گذارد و باید در هنگام خرید به آنها توجه کرد.قیمت پروفیل قوطی مبلی نیز به سازنده بستگی دارد. 

محصولات برخی از تولیدکنندگان کیفیت بهتری دارند و به همین دلیل قیمت آن نسبت به سایر کارخانه ها بیشتر است. از تولیدکنندگان با کیفیت این پروفیل می توان به پروفیل مبلی ساوه اشاره کرد.

سوخت و انرژی یکی از اجزای مورد نیاز برای راه اندازی خط تولید برای هر محصولی از جمله پروفیل های قوطی مبلی است. بدون برق، دستگاه کار نمی کند و چیزی تولید نمی شود. 

قیمت پرداختی برای سوخت و منبع تغذیه بر روی محصول پروفیل تولید شده توزیع می شود و بنابراین قیمت پروفیل قوطی مبلی نیز تحت تاثیر عامل انرژی تغییر می کند.

واردات پروفایل های قوطی مبلی به صورت غیرقانونی و غیرمجاز را قاچاق پروفایل می گویند. کالاهایی که به صورت قاچاق وارد بازار می شوند، هرچند وارداتی، قیمت مناسبی دارند. 

زیرا هزینه هایی مانند گمرک و … برای این گونه محصولات پرداخت نمی شود. این امر باعث می شود که محصولات داخلی و همچنین کالاهایی که به صورت قانونی وارد کشور شده اند، بازار خود را از دست داده و متضرر شوند

عرضه در دسترس بودن کالا در بازار و تقاضا میزان مصرف است. 

نسبت عرضه و تقاضا به قیمت کالا به صورت قانونی است که می گوید: «قیمت کالا با تقاضا رابطه مستقیم دارد و به طور غیرمستقیم با مقدار عرضه مرتبط است». 

طبق قانون هر چه بازارهای مصرف بیشتر باشد و خرید و تقاضا برای این محصول بیشتر باشد، قیمت آن نیز افزایش می یابد.

اگر عرضه بیشتر باشد، یعنی تولید و واردات بیشتر از مصرف و تقاضا باشد، آن وقت قیمت کمتر می شود.هر محصولی که بخواهد آن را تولید کند به خدمات اضافی سایر صنایع و واحدها (مثلاً خدمات حمل و نقل) نیز نیاز خواهد داشت.

 این واحدها بابت خدمات نیز پول دریافت می کنند که با توجه به تعرفه های تعیین شده متفاوت خواهد بود. نوسانات، کاهش یا افزایش در تعرفه خدمات مربوطه بر قیمت پروفیل قوطی مبلی که از آن سرویس برای تولید استفاده کرده است، تأثیر می گذارد.

قیمت روز پروفیل قوطی مبلی

پروفیل قوطی مبلی بر اساس وزن به دو نوع معروف پروفیل سبک و پروفیل سنگین تقسیم می شود. 

این دو نمونه از نظر وزنی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، زیرا یکی از عوامل تعیین کننده در هنگام سفارش کالا وزن آن است، به عنوان مثال پروفیل های سبک قطعا سبک تر و در نهایت قیمت پایین تری دارند.

در چند ماه اخیر شاهد بی ثباتی جدی در قیمت تمامی محصولات به خصوص با آغاز دهه ۱۴۰۰ بوده ایم، به طوری که تمامی فروشندگان پروفیل مجبور به اعلام قیمت روزانه بوده و همچنین شما نیز می­ توانید جهت دسترسی آسان به قیمت روز پروفیل قوطی مبلی به وبسایت آهنات مراجعه فرمایید.

مزایای پروفیل قوطی مبلی

همانطور که گفته شد لوله های مبلی به دو صورت بدون درز و درزدار در بازار موجود می باشد. لوله های مبلی مانیسمان بدون درز و جوش هستند و در نتیجه مقاومت بالایی در برابر تنش های مکانیکی از خود نشان می دهند.

 در قطر و ابعاد این لوله ها دقت زیادی شده است و از نظر ساختاری کاملا بی عیب و نقص هستند. اما به طور کلی لوله های سبک دارای ویژگی های مشترک در همه انواع هستند.

 در اینجا برخی از مزایای کلیدی این پروفایل آورده شده است:

قابلیت جوشکاری
قابلیت کشش سرد
انعطاف پذیری و شکل پذیری در کشش و خم شدن
کیفیت سطح بالا
دقت ابعادی بالا در قطر و ضخامت
توانایی آبکاری
ضد خوردگی، پوسیدگی در اثر فرآیند آبکاری
مقاومت بالا در برابر دماهای بالا و مواد شیمیایی مانند باها و اسیدها

راهنمای خرید پروفیل قوطی مبلی

پروفیل مبلی توسط بازرگانی آهنات در طیف گسترده ای از اندازه ها، ضخامت ها، برندها، سبدهای کیفیت و قیمت به فروش می رسد. برای ثبت سفارش و خرید اینترنتی پروفیل قوطی مبلی، کارشناسان فروش آهنات، همراهتان بوده و بهترین راهنمای خرید را به شما ارائه خواهند داد.

ضخامت پروفیل قوطی مبلی

ضخامت پروفیل سبک یکی از مهم ترین نکاتی است که در هنگام خرید این محصول فولادی باید به آن توجه کرد. زیرا در قیمت پروفیل قوطی مبلی سبک تاثیر مستقیم دارد.

همانطور که قبلا ذکر شد، این پروفیل از ورق های روغنی با ضخامت کم تولید می شود.

 در واقع ضخامت این لایه ها در نهایت ضخامت پروفیل مبلی را تشکیل می دهد.ضخامت  قوطی مبلی تجاری موجود بین ۰.۳ تا ۱.۲۵ میلی متر است و به طور کلی شامل اعداد ۰.۳، ۰.۴، ۰.۶، ۰.۷، ۰.۸، ۰.۹، ۱ و ۱.۲۵ میلی متر است. البته قیمت پروفیل قوطی مبلی بر اساس ضخامت متفاوت است.

وزن پروفیل قوطی مبلی

فروش پروفیل قوطی مبلی بر اساس وزن است، بنابراین قیمت و وزن این پروفیل با هم مرتبط هستند. گاهی اوقات هنگام خرید این بخش فولادی ممکن است با ناهماهنگی وزن آن مواجه شوید. 

این تفاوت به دلیل تحمل ضخامت ورقی است که پروفیل روی آن ساخته می شود و این تلورانس و تفاوت در تناژهای بالا بیشتر مشهود است.
جدول وزن پروفیل مبلی مخصوص هر کارخانه است. با این حال، بهترین و مطمئن ترین راه حل برای به دست آوردن وزن دقیق پروفیل، وزن کردن بار و محاسبه قیمت پروفیل قوطی مبلی بر اساس آن است.

عوامل موثر بر کیفیت پروفیل قوطی مبلی

مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت و در نتیجه قیمت پروفیل های سبک، ضخامت، ابعاد دقیق، صافی و خط جوش پروفیل می باشد.در کنار تمامی این عوامل باید به کیفیت ورق روغن مورد استفاده در تولید پروفیل های لایت و کیفیتی که حتی در انتخاب برند این محصول نیز عاملی می باشد، توجه داشت.

مشتریان و صنعتگران همیشه به دنبال پروفیل قوطی مبلی از ورق فولاد مبارکه هستند. زیرا به کیفیت ورق اعتماد دارند و می دانند که کمترین تحمل ضخامت را دارد. 

بنابراین، کیفیت پروفیل تولید شده حتی بالاتر است. این مشکل باعث شد که قیمت قوطی پروفیل قوطی مبلی تولید شده از ورق مبارکه نسبت به سایر ورق های فلزی بالاتر باشد.

قوطی مبلی به دلیل سبک تر بودن نسبت به سایر پروفیل ها به عنوان پروفیل سبک نیز شناخته می شود. 

همانطور که گفته شد، از نظر جنس، علاوه بر فولاد ، آلیاژهای آلومینیوم پروفیل مبلی که یکی از مهمترین کاربردها در بخش صنایع ساخت لوازم خانگی مانند مبل، صندلی، در و پنجره می باشد نیز در بازار موجود است.

انواع پروفیل قوطی مبلی خواص فیزیکی و مکانیکی خوبی (مانند شکل پذیری) دارند که استفاده از آنها را در صنایع مختلف اجتناب ناپذیر می کند.

البته ساخت برخی از مصنوعات فولادی مورد استفاده در صنایع مختلف علاوه بر نیاز به پرداخت سطحی مناسب، در برخی موارد به دقت و ظرافت بالایی نیز نیاز دارد.

در این موارد، پروفیل مبلی جزئی از انتخاب صنعتگران است و سطح یکپارچه و درخشان آن با توجه به ویژگی هایی که بالاتر گفتیم می تواند هر کسی را راضی کند. 

گریدهای پروفیل قوطی مبلی دارای کیفیت سطح بالایی هستند که معمولاً براق و ظاهری یکنواخت دارند.

مطمئن شوید که این محصول را از تامین کنندگان معتبر خریداری کنید و گواهینامه های معتبری که حاوی اطلاعات دقیق در مورد آنها برای هر محصول است را دریافت کنید. 

کیفیتپزوفیل قوطی مبلی  برابر با ایمنی بالاتر و محصولات با کیفیت بالاتر است. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره قوطی مبلی و خرید پروفیل قوطی مبلی به سایت آهنات مراجعه نمایید.

توییتر آهنات را دنبال کنید.

سوالات متداول

خانواده آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی به سوالات متداول از طریق شماره‌ ۰۲۱۴۷۲۳۸۰۰۰، کانال تلگرام و اینستاگرام با مشاوران ما در ارتباط باشید.

 
بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟

سوالات متداول در مورد پروفیل ساختمانی در هر بسته از بندیل بندی پروفیل های ساختمانی چه ظرفیتی مرسوم است؟ معمولا ظرفیت هر بندیل پروفیل بین ۱ تا ۲ تن متغیر است که به برند تولیدی آن بستگی دارد. پر مصرف ترین ضخامت های پروفیل ساختمانی کدامند؟ ضخامت های ۲ و ۳ میل پر کاربردترین ضخامت ها به حساب می آیند. سطح مقطع پروفیل های ساختمانی به چه شکل است؟ پروفیل های ساختمانی معمولا در شکل مربعی و مستطیلی کاربرد بیشتری دارد، اما انواع پروفیل سپری و لنگه دری درب و پنجره که در ساختمان سازی استفاده می‌شود نیز، از انواع دیگر پروفیل های ساختمانی هستند که مقطع آنها می‌تواند اشکال خاصی غیر از مربع یا مستطیل باشد. پروفیل سنگین ساختمانی چه مشخصاتی دارد؟ ورق بکار رفته در پروفیل های سنگین ضخامتی بالاتر از ۱.۵ میل دارد و ورق استفاده شده در آن، ورق نورد گرم می‌باشد.

بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟
من یک آیتم محتوا هستم.برای ویرایش برروی دکمه کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟
من یک آیتم محتوا هستم.برای ویرایش برروی دکمه کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟
محتوای آکاردئون

سوالات متداول

مجموعه‌ی آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌های ذیل

1. گریدها آلیاژی ورق سیاه در بازار کدامند؟

گرید مرسوم ورق سیاه ST37 است. اما گریدهای ST52، A516 و A283 نیز به صورت سفارشی و برش خورده قابلیت سفارش را دارند. 

2. ورق سیاه در چه حالت هایی به بازار عرضه می‌شود؟

دو حالت شیت فابریک و رول 

3. ضخامت و سایز ورق های سیاه فولاد مبارکه چگونه است؟

خط تولید این کارخانه توان تولید ضخامت‌های بین 1.2 تا 16 میلیمتر را دارد، اما مرسوم ترین ضخامت‌هایی که سفارش بیشتری دارد، بین 2 تا 15 میل است. عرض این ورق ها در ضخامت های پایین (بجز در 2 میل) در 1000، 1250 و 1500 میل موجود است. در ضخامت های بالا آن چیزی که مرسوم است، عرض 1500 میل است. 

4. مشخصات ضخامت و عرض ورق های فولاد کاویان چگونه است؟

 ورق‌های نورد شده این کارخانه از ضخامت 8 میل به بالا (تا 40 میل) در عرض‌های 1250 و 1500 میلیمتر می‌باشد. 

5. ورق اکسین اهواز در چه عرض و ضخامت هایی ورق سیاه تولید می‌کند؟

این کارخانه عموما عرض 2 متر تولید می‌کند اما چون توان تولید تا عرض 5/4 متر را دارد بر اساس سفارش مشتری عرض‌های دیگر هم در بازار با نام این کارخانه دیده می‌شود. این کارخانه ورق‌های سیاه خود را در ضخامت‌های 6 میل به بالا (حتی بالاتر از 40 میل) تولید می‌کند. کیفیت محصولات نورد این کارخانه از کیفیت بسیار خوبی برخودار است. 

6. محصولات نورد گرم فولاد گیلان در چه سایزهایی تولید و عرضه می‌شود؟

 این کارخانه در بخش نورد گرم محصولات قابلیت تولید ضخامت‌های 2 تا 17 میل را دارد، اما ضخامت‌های 3 تا 15 میل فولاد گیلان، بیشترین سفارش را در بازار دارد. محدوده عرض ورق‌های سیاه این کارخانه از 600 تا 1420 میلی متر است، اما باز هم آنچه بیشتر در بازار مرسوم است، عرض های 1000، 1250 و 1500 میل می‌باشد. 

Call Now Buttonتماس با آهنات
×

شما میتوانید از طریق شبکه اجتماعی واتساپ با واحد فروش در ارتباط باشید ...

×