021-47238000

قیمت قوطی مبلی

قیمت قوطی مبلی به صورت روزانه و پس از مشخص شدن سطح عرضه و تقاضا و حجم معاملات در بازار تعیین میگردد. قوطی و پروفیل مبلی با نام قوطی سبک نیز شناخته میشوند و دلیل عمده این نوع نامگذاری در این پروفیل ها، کاربرد گسترده آنها در مبل سازی است. 

قوطی های مبلی عموما دارای ضخامت های کمتری نسبت به دیگر پروفیل ها میباشند و معمولا در تولید انها از ورق روغنی استفاده میشود.

تفات شیوه تولید قوطی مبلی در مقایسه با قوطی های سنگین، تاثیر بسزایی در کیفیت آنها دارد. لذا از آنجائیکه معمولا ورق مورد استفاده در پروفیل و قوطی مبلی از جنس ورق روغنی است، قیمت آن نسبت به پروفیل های ساخته شده از ورق سیاه بالاتر خواهد بود.

قوطی مبلی ساوه

نامضخامتسایزابعاد شاخهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۸۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۸۰*۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۵۰*۵۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۵۰*۵۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۶۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۶۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۲۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۵۲۰*۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۶۳۰*۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی ساوه ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۳۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۳۰*۳۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵

قوطی مبلی خاور صنعت

نامضخامتسایزابعاد شاخهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۳۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۳۰*۳۰بنگاه تهران۰ ریال۲۰۲۱-۰۹-۱۲
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۲۰بنگاه تهران۰ ریال۲۰۲۱-۰۹-۱۲
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۴۰بنگاه تهران۰ ریال۲۰۲۱-۰۹-۱۲
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۵۰*۵۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۵۰*۵۰بنگاه تهران۰ ریال۲۰۲۱-۰۹-۱۲
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۴۰بنگاه تهران۰ ریال۲۰۲۱-۰۹-۱۲
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۶۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۶۰بنگاه تهران۰ ریال۲۰۲۱-۰۹-۱۲
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۸۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۸۰*۴۰بنگاه تهران۰ ریال۲۰۲۱-۰۹-۱۲
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۲۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۵۲۰*۲۰بنگاه تهران۰ ریال۲۰۲۱-۰۹-۱۲
قوطی مبلی خاور صنعت ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۶۳۰*۲۰بنگاه تهران۰ ریال۲۰۲۱-۰۹-۱۲

قوطی مبلی جهان

نامضخامتسایزابعاد شاخهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
قوطی مبلی جهان۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۶۳۰*۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۱۴
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۳۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۳۰*۳۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۱۴
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۱۴
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۱۴
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۶۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۶۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۱۴
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۸۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۸۰*۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۱۴
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۲۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۵۲۰*۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۱۴
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۱۴
قوطی مبلی جهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۵۰*۵۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۵۰*۵۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۱۴

قوطی مبلی کیهان

نامضخامتسایزابعاد شاخهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۶۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۶۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۸۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۸۰*۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی کیهان۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۶۳۰*۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی کیهان۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۳۰*۳۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۳۰*۳۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۴۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۴۰*۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۵۰*۵۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۵۰*۵۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۴۰*۶۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۷۶۰*۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵
قوطی مبلی کیهان ۰٫۹ الی ۱٫۲۵میل -۲۰*۲۰- ۶متری - بنگاه تهران۰.۹ -۱.۲۵۲۰*۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۰۹-۰۵

سوالات متداول

خانواده آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی به سوالات متداول از طریق شماره‌ ۰۲۱۴۷۲۳۸۰۰۰، کانال تلگرام و اینستاگرام با مشاوران ما در ارتباط باشید.

 
بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟

سوالات متداول در مورد پروفیل ساختمانی در هر بسته از بندیل بندی پروفیل های ساختمانی چه ظرفیتی مرسوم است؟ معمولا ظرفیت هر بندیل پروفیل بین ۱ تا ۲ تن متغیر است که به برند تولیدی آن بستگی دارد. پر مصرف ترین ضخامت های پروفیل ساختمانی کدامند؟ ضخامت های ۲ و ۳ میل پر کاربردترین ضخامت ها به حساب می آیند. سطح مقطع پروفیل های ساختمانی به چه شکل است؟ پروفیل های ساختمانی معمولا در شکل مربعی و مستطیلی کاربرد بیشتری دارد، اما انواع پروفیل سپری و لنگه دری درب و پنجره که در ساختمان سازی استفاده می‌شود نیز، از انواع دیگر پروفیل های ساختمانی هستند که مقطع آنها می‌تواند اشکال خاصی غیر از مربع یا مستطیل باشد. پروفیل سنگین ساختمانی چه مشخصاتی دارد؟ ورق بکار رفته در پروفیل های سنگین ضخامتی بالاتر از ۱.۵ میل دارد و ورق استفاده شده در آن، ورق نورد گرم می‌باشد.

بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟
من یک آیتم محتوا هستم.برای ویرایش برروی دکمه کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟
من یک آیتم محتوا هستم.برای ویرایش برروی دکمه کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟
محتوای آکاردئون
Call Now Button