پروفیل زد-z

قیمت پروفیل زد (Z)

 قیمت پروفیل زد یکی از انواع پروفیل های فولادی (قیمت پروفیل ساختمانی ،پروفیل صنعتی …) پس از مشخص شدن نرخ ارز و نوسانات بازار در وبسایت آهنات به روز می شود. 

پروفیل زد در ستون ها، تیرها و برخی از انواع سقف سازه ها، انبارها، پارکینگ ها و سالن های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. 

معمول ترین ارتفاعی که برای این نوع پروفیل ها بکار میرود، پروفیل ۱۸ است که بیانگر ارتفاع ۱۸ میلیمتری آن است، اما به طور کلی پروفیل زد در سایز بین ۱۴ تا ۳۰ میل تولید می گردد.

ضخامت این نوع پروفیل بین ۲ تا ۵ میلیمتری است که از ورق فولاد مبارکه ساخته میشود. 

پروفیل زد بوسیله دستگاه بریکت و رول فورمینگ ساخته میشود. 

بنا به درخواست مشتریان میتوان بر روی این نوع پروفیل ها عملیات پانچ و سوراخکاری صورت گیرد. به منظور خرید پروفیل زد و یا استعلام قیمت آن می توانید از کارشناسان آهنات مشاوره بگیرید. 

برای مثال، نامگذاری پروفیل زد به صورت Z20 می باشد که عدد ۲۰ بیانگر ارتفاع پروفیل است.

پروفیل Z جهان

نامضخامتسایزابعاد شاخهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
پروفیل زد ۳ میل جهان - ارتفاع ۲۲ -۶ متری - بنگاه تهران۳۲۲بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
پروفیل زد ۳ میل جهان - ارتفاع ۲۲ -۶ متری - کارخانه۳۲۲کارخانه۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
پروفیل زد ۲٫۵ میل جهان - ارتفاع ۲۰ -۶ متری - بنگاه تهران۲.۵۲۰"بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۱۱-۲۷
پروفیل زد ۲٫۵ میل جهان - ارتفاع ۲۰ -۶ متری - کارخانه۲.۵۲۰"کارخانه۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۱۱-۲۷
پروفیل زد ۳ میل جهان - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - بنگاه تهران۳۱۸بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۳ میل جهان - ارتفاع ۲۰ -۶ متری - بنگاه تهران۳۲۰"بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲٫۵ میل جهان - ارتفاع ۲۲ -۶ متری - بنگاه تهران۲.۵۲۲بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲ میل جهان - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - بنگاه تهران۲۱۸بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲٫۵ میل جهان - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - بنگاه تهران۲.۵۱۸بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲٫۵ میل جهان - ارتفاع ۲۲ -۶ متری -کارخانه۲.۵۲۲کارخانه۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۳ میل جهان - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - کارخانه۳۱۸کارخانه۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۳ میل جهان - ارتفاع ۲۰ -۶ متری - کارخانه۳۲۰"کارخانه۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲ میل جهان - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - کارخانه۲۱۸کارخانه۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲٫۵ میل جهان - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - کارخانه۲.۵۱۸کارخانه۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵

پروفیل Z فولادبام اسپادانا

نامضخامتسایزابعاد شاخهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
پروفیل زد ۲٫۵ میل فولاد مهر تبریز- ارتفاع ۲۰ -۶ متری - کارخانه۲.۵۲۰"کارخانه۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
پروفیل زد ۲٫۵ میل فولاد مهر تبریز- ارتفاع ۲۲ -۶ متری - کارخانه۲.۵۲۲کارخانه۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۱۱-۲۷
پروفیل زد ۲٫۵ میل فولاد مهر تبریز- ارتفاع ۲۲ -۶ متری - بنگاه تهران۲.۵۲۲بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۱۱-۲۷
پروفیل زد ۳ میل فولاد مهر تبریز- ارتفاع ۲۲ -۶ متری - بنگاه تهران۳۲۲بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۳ میل فولاد مهر تبریز- ارتفاع ۱۸ -۶ متری - بنگاه تهران۳۱۸بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۳ میل فولاد مهر تبریز- ارتفاع ۲۰ -۶ متری - بنگاه تهران۳۲۰"بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲ میل فولاد مهر تبریز- ارتفاع ۱۸ -۶ متری - بنگاه تهران۲۱۸بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲٫۵ میل فولاد مهر تبریز- ارتفاع ۱۸ -۶ متری - بنگاه تهران۲.۵۱۸بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲٫۵ میل فولاد مهر تبریز- ارتفاع ۲۰ -۶ متری - بنگاه تهران۲.۵۲۰"بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۳ میل فولاد مهر تبریز- ارتفاع ۱۸ -۶ متری - کارخانه۳۱۸کارخانه۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۳ میل فولاد مهر تبریز- ارتفاع ۲۰ -۶ متری - کارخانه۳۲۰"کارخانه۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۳ میل فولاد مهر تبریز- ارتفاع ۲۲ -۶ متری - کارخانه۳۲۲کارخانه۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲ میل فولاد مهر تبریز- ارتفاع ۱۸ -۶ متری - کارخانه۲۱۸کارخانه۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲٫۵ میل فولاد مهر تبریز- ارتفاع ۱۸ -۶ متری - کارخانه۲.۵۱۸کارخانه۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵

پروفیل Z فولادبام اسپادانا

نامضخامتسایزابعاد شاخهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
پروفیل زد ۳ میل فولاد بام اسپادانا - ارتفاع ۲۰ -۶ متری - کارخانه۳۲۰"کارخانه۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۱۱-۲۷
پروفیل زد ۳ میل فولاد بام اسپادانا - ارتفاع ۲۰ -۶ متری - بنگاه تهران۳۲۰"بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۳ میل فولاد بام اسپادانا - ارتفاع ۲۲ -۶ متری - بنگاه تهران۳۲۲بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲٫۵ میل فولاد بام اسپادانا - ارتفاع ۲۰ -۶ متری - بنگاه تهران۲.۵۲۰"بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲٫۵ میل فولاد بام اسپادانا - ارتفاع ۲۲ -۶ متری - بنگاه تهران۲.۵۲۲بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۳ میل فولاد بام اسپادانا - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - بنگاه تهران۳۱۸بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲ میل فولاد بام اسپادانا - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - بنگاه تهران۲۱۸بنگاه تهران۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲٫۵ میل فولاد بام اسپادانا - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - بنگاه تهران۲.۵۱۸بنگاه تهران۲۲۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۳ میل فولاد بام اسپادانا - ارتفاع ۲۲ -۶ متری - کارخانه۳۲۲کارخانه۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲٫۵ میل فولاد بام اسپادانا - ارتفاع ۲۲ -۶ متری - کارخانه۲.۵۲۲کارخانه۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۳ میل فولاد بام اسپادانا - ارتفاع ۱۸ -۶ متری -کارخانه۳۱۸کارخانه۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲ میل فولاد بام اسپادانا - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - کارخانه۲۱۸کارخانه۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲٫۵ میل فولاد بام اسپادانا - ارتفاع ۱۸ -۶ متری - کارخانه۲.۵۱۸کارخانه۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵
پروفیل زد ۲٫۵ میل فولاد بام اسپادانا - ارتفاع ۲۰ -۶ متری - کارخانه۲.۵۲۰"کارخانه۲۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۲-۰۳-۰۵

در صنایع مختلف نیاز به اشکال مختلف قطعات فولادی وجود دارد. به عنوان مثال انواع پروفیل ها بسته به شکل کاربردهای متفاوتی دارند. پروفیل Z یکی از انواع پروفیل های باز است که امروزه در صنعت ساختمان و سایر صنایع کاربرد فراوانی دارد.

 پروفیل های Z با نام های “Z-bar” و “پروفیل های دارای پوشش ضد رطوبت” نیز شناخته می شوند. در این مشخصات پروفیل زد را به شما معرفی می کنیم.

پروفیل z

پروفیل z چیست؟

برای دانستن مشخصات دقیق، ابتدا باید اصطلاح “پروفیل” را تعریف کنیم. پروفیل نوعی مصالح ساختمانی است که دارای سطح مقطع کاملاً ثابت در طول مشخصی است. پروفیل ها به دو دسته کلی باز و بسته تقسیم می شوند. 

محصولاتی مانند ناودانی، نبشی، تیرآهن و میلگرد پروفیل باز و محصولاتی مانند لوله و قوطی پروفیل بسته محسوب می شوند. پروفیل Z که با نام پرلین زد نیز شناخته می شود، نوعی مصالح ساختمانی است که شکل Z شکل دارد.پروفیل Z یکی از انواع پروفیل باز است.

مطالب مرتبط :
قیمت پروفیل سی

فرآیند تولید پروفیل زد چیست؟

پروفیل های Z اغلب با تشکیل انواع مختلف ورق ها تولید می شوند.

 اگر قرار است از ورق سیاه برای تولید پروفیل Z استفاده شود، پس از تولید باید گالوانیزه گرم شود. البته در نظر داشته باشید که تولید پروفیل Z فقط از ورق های مشکی با ضخامت کم قابل انجام است. 

در برخی موارد پروفیل های Z به طور مستقیم از ورق های گالوانیزه تولید می شوند.
طبق استاندارد پروفیل Z را می توان به روش نورد سرد با استفاده از ورق های زیر تولید کرد:

۱. ورق نورد گرم طبق استاندارد ملی ایران به شماره. ۳۶۹۴
۲. ورق روغنی نورد طبق استاندارد ملی ایران به شماره. ۵۷۲۲

نوع ورقی که استفاده می شود در تعیین قیمت پروفیل موثر است. در مرحله اول باید کویل ورق را با استفاده از کویل بازکن وارد خط تولید پروفیل Z کرد. سپس ورق ها با توجه به اندازه پروفیل مورد نیاز بریده می شوند.

 در مرحله بعد با استفاده از کلکتور کویل، نوارهای بریده شده جمع آوری شده و آماده ورود به قسمت پرس‌کاری می شوند. در مرحله بعد پروفیل ZD با استفاده از دستگاه بریکت و رول فرمینگ قالب گیری و تولید می شود. در نهایت پروفیل Z به طول ۶ متر بریده شده و برای بازاریابی بسته بندی می شود.

مشخصات پروفیل زد

همانطور که گفته شد پروفیل های Z طرح و انواع مختلفی ندارند و تفاوت هایی که در این پروفیل ها به چشم می خورد به ضخامت ورق و همچنین سایز پروفیل Z اشاره دارد.

اگر طبق تعریف جزء پروفیل Z لبه های پروفیل را بال و قسمت میانی بین آنها را قالب پروفیل در نظر بگیریم، قسمت پشت به پشت دو بال را که برابر با اندازه جان می شود، اندازه پروفیل نامیده می شود.

 رایج ترین اندازه های موجود در بازار پروفیل Z22، پروفیل Z20 و پروفیل Z18 می باشد. البته بسته به کاربرد می توان سایزهای دیگری را نیز با توجه به نیاز مشتری تولید کرد و سازنده آنها را وادار به رعایت استانداردهای مربوطه می کند.بال یا لبه پروفیل Z خود دارای دو قسمت است.

طبق استاندارد، این اندازه معمولاً ۲ است.۵ برابر ۵ سانتی متر تولید می کند. این عدد در تمامی سایزهای پروفیل Z تنظیم می شود.اما در مورد طرح های خاص بال ها می توانند ابعاد دیگری نیز داشته باشند. 

این نیز بر اساس سفارش مشتری است. به خاطر داشته باشید که پروفیل هایی در بازار عمدتاً از چین وجود دارد که اندازه بال ها و لبه های پروفیل با استاندارد متفاوت است. به عنوان مثال، در بازار آهن آلات، پروفیل های لبه در ۳ در ۵، یا ۴ در ۵، ساخت چین یافت می شود.

یکی دیگر از ویژگی های پروفیل زد به سوراخکاری یا به اصطلاح پانچ لوبیایی شکل بر روی آن می باشد. اندازه های استاندارد این پانچ ها در جدول Stahl ذکر شده است. 

همچنین در مبحث ۳۲۵ طراحی و ضوابط محاسباتی ساختمان های فولادی در فصل یازدهم نیاز به ایجاد سوراخ مهره ای شکل در پروفیل Z برای امکان جابجایی و تنظیم پروفیل ذکر شد.در برخی موارد، زاویه بین دو قسمت از پروفیل بال نیز می تواند بسته به طرح متفاوت باشد.

 اصولاً زد های معمولی در بازار در حالت نود درجه است. در برخی موارد بسته به طرح و همچنین پروفیل مورد استفاده، زاویه بین دو قسمت در لبه پروفیل زاویه ای منفرجه یا باز به خود می گیرد.

کاربرد پروفیل z

مهندسان پروژه های صنعتی و ساختمانی هر کجا که نیاز به کاربرد های این پروفیل داشته باشند قادر خواهد بود از آن برای پیش برد روند پروژه خود استفاده کنند. در اینجا برخی از رایج ترین کاربردهای پروفیل Z آورده شده است:

۱. پوشش سقف سالن های بزرگ مانند سالن های ورزشی، کارگاه ها، پارکینگ ها، سوله ها و انبارها.

۲. ساخت ستون های مقطع مرکب

۳. ساخت چهارچوب در و پنجره چوبی و همچنین ام دی اف

۴. ساخت ایستگاه های سوخت رسانی، ایستگاه های اتوبوس و قطار

۵. مقاوم سازی سازه های فلزی

۶. استفاده در ریل

۷. پشتیبانی از باربرهای فلزی

۸. پشتیبانی لوله

۹. تقویت تیرها

۱۰. اتصال سازه‌های اسکلت فلزی

پروفیل Z در چه سایز تولید می شود؟

پروفیل زد در ابعاد و ضخامت های مختلف بنا به درخواست مشتری تولید می شود. اگر لبه پروفیل Z را بال و قسمت میانی آن را جان پروفیل در نظر بگیریم، پشت به پشت دو بال که برابر با اندازه جان خواهد بود، «اندازه پروفیل» نامیده می شود.

امکان تولید ضخامت ۲ تا ۵ میلی متر و ارتفاع ۱۴ تا ۳۰ سانتی متر با طول ۶ متر برای پروفیل وجود دارد.

 لبه های پروفیل Z معمولا در اندازه های ۲.۵ در ۵ سانتی متر تولید می شود. البته پروفیل های وارداتی نیز دارای لبه های ۳ در ۵ یا ۴ در ۵ هستند.

شعاع خمش لبه بیرونی با ضخامت ورق تعیین می شود. اگر ضخامت ورق بیش از ۳ میلی متر باشد، شعاع خمش باید کمتر از ۲.۵ برابر ضخامت ورق باشد. 

همچنین برای ضخامت ورق های کمتر از ۳ میلی متر، شعاع خمش کمتر از ۲ برابر ضخامت ورق قابل قبول خواهد بود. شکل زیر شعاع خمش را با حرف انگلیسی R نشان می دهد.

انواع استانداردهای پروفیل زد

تمامی قطعات فولادی در سراسر دنیا بر اساس استانداردهای مختلفی ساخته می شوند، استانداردهای متفاوتی برای این قطعات از جمله استاندارد اروپا و ایران وجود دارد، قطعاتی که از استاندارد استفاده نمی کنند، کیفیت مطلوبی ندارند و ممکن است دچار خوردگی، شکستگی شوند.

استاندارد ملی ایران ۳۶۹۴
استاندارد ملی ایران ۵۷۲۲

انواع پروفیل z

انواع پروفیل زد

پروفیل Z16

پروفیل های Z16 در ضخامت های ۲، ۲.۵ و ۳ میلی متر تولید می شوند.

در ضخامت ۲ میلی متر با وزن ۴.۹ کیلوگرم
در ضخامت ۲.۵ میلی متر با وزن ۶ کیلوگرم
در ضخامت ۳ میلی متر با وزن ۷.۲ کیلوگرم

پروفیل Z18

پروفیل های Z18 در ضخامت های ۲، ۲.۵ و ۳ میلی متر تولید می شوند.

در ضخامت ۲ میلی متر با وزن ۵.۲ کیلوگرم
در ضخامت ۲.۵ میلی متر با وزن ۶.۵ کیلوگرم
در ضخامت ۳ میلی متر با وزن ۷.۷ کیلوگرم

پروفیل Z20

پروفیل های Z22 در ضخامت های ۲، ۲.۵، ۳ و ۳.۵ میلی متر تولید می شوند.

در ضخامت ۲ میلی متر با وزن ۵.۵ کیلوگرم
در ضخامت ۲.۵ میلی متر با وزن ۶.۸ کیلوگرم
در ضخامت ۳ میلی متر با وزن ۸ کیلوگرم
در ضخامت ۳.۵ میلی متر با وزن ۹.۵ کیلوگرم

پروفیل Z22

پروفیل های Z22 در ضخامت های ۲، ۲.۵، ۳ و ۳.۵ میلی متر تولید می شوند.

در ضخامت ۲ میلی متر با وزن ۵.۸ کیلوگرم
در ضخامت ۲.۵ میلی متر با وزن ۷.۲ کیلوگرم
در ضخامت ۳ میلی متر با وزن ۸.۶ کیلوگرم
در ضخامت ۳.۵ میلی متر با وزن ۱۰ کیلوگرم

مزیت های پروفیل زد

مهمترین مزیت پروفیل Z توانایی منحصر به فرد این فلز در تحمل بارهای کششی است. پروفیل Z در تمامی سازه های فلزی کاربرد دارد و این کاربرد گسترده نشان دهنده اهمیت بیش از حد این نوع پروفیل ها می باشد.

در مناطق مستعد زلزله یا موقعیت های جغرافیایی، از پروفیل زد بیشترین بهره را می‌برند زیرا در افزایش استحکام کلی ساختمان بسیار موثر است.

این نوع پروفیل اسکلت فلزی سازه را با استحکام بیشتری حفظ می کند تا جایی که تهدیداتی مانند طوفان ناگهانی یا فرسایش خاک آسیب کمتری به کل ساختمان وارد می کند.

حمل و نقل این پروفیل نسبت به سایر مصالح آسانتر است و در صورت رعایت تمامی نکات ایمنی در حین حمل آسیبی به آن وارد نمی شود.پروفیل ها در انواع سازه ها با پیچ و مهره استفاده می شوند.

در نتیجه به راحتی توسط متخصص بررسی و تعمیر می شود و تعویض قطعات بی کیفیت یا آسیب دیده بسیار آسان است.Z-Profile فرآیند بازیافت نسبتا ساده ای دارد و یکی از سازگارترین محصولات با محیط زیست است.استفاده از پروفیل های Z به جای سایر فلزات وزن ساختمان را تا حدود ۴۰ درصد کاهش می دهد.

قیمت پروفیل زد

قیمت پروفیل زد ارتباط مستقیمی با ابعاد آن دارد، بنابراین هر چه ابعاد پروفیل Z بزرگتر باشد قیمت آن نیز بیشتر می شود. واضح است که قیمت امروز پروفیل زد دستخوش نوسانات قیمتی در کشور بوده است که دلیل اصلی آن ناهماهنگی قیمت پروفیل z، نوسان شدید قیمت ارز، نوسانات قیمت فولاد، قیمت ورق فولادی و عواملی از این دست است.

با نگاهی اجمالی به صنعت ساخت پروفیل می توان دریافت که این محصولات از تنوع بسیار بالایی برخوردار بوده و در انواع مختلف از نظر ظاهر، ابعاد مختلف و استانداردهای متفاوت تولید می شوند.

همانطور که اشاره کردیم یکی از پرکاربردترین پروفیل ها پروفیل Z است که پرکاربرد است. از این پروفیل در ساخت پارکینگ، انبار و سالن های ورزشی نیز استفاده می شود.با توجه به ویژگی های بارز این محصول، کاربرد فراوانی در ساخت و سازهای صنعتی و همچنین ساختمان سازی دارد. تمامی این مسائل باعث شده تا قیمت پروفیل زد به صورت غیر مستقیم دستخوش تغییرات و تحولاتی شود. 

این امر به دلیل این است که تقاضا برای این محصول بسیار زیاد است.بنابراین شرکت سازنده با در نظر گرفتن کیفیت، استانداردهای قابل قبول و استفاده از تمامی ویژگی های کیفیت در تولید این پروفیل، قیمت آن را تغییر می دهد.

لازم به ذکر است که قیمت پروفیل زد ارتباط مستقیمی با قیمت ارز، برند سازنده پروفیل، استانداردهای رعایت شده در ساخت پروفیل و عواملی از این دست دارد. پرکاربردترین اندازه پروفیل Z 14 تا ۳۰ می باشد که این پروفیل ها کاربردهای متفاوتی دارند.

 پروفیل Z ماشین پرس و رول فرمینگ ساخته می شود، در نظر داشته باشید که پروفیل Z مطابق با استانداردهای اروپایی ساخته شده است. بنابراین سایز مشخص شده برای این پروفیل نشان دهنده ارتفاع قطعه است.

پروفیل Z در واقع به عنوان یک قطعه فولادی پرمصرف و کاربردی در سازه های ساختمانی و صنعتی استفاده می شود که بدون شک با توجه به مثبت بودن و قیمت مناسب آن در اولویت بسیاری از خریداران و مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

 آهنات یکی از فروشندگان پیشرو و خوش نام در زمینه فروش پروفیل زد می باشد که دارای سایتی است که خریداران می توانند با کارشناسان فروش پروفیل زد تماس گرفته و قیمت روز این محصول را در یک چشم به هم زدن دریافت کنند. 

قیمت پروفیل z بر اساس ضخامت، اندازه و ابعاد پروفیل تعیین می شود. پروفیل Z در سایزهای مختلف با قیمت مناسب در استیل عرضه می شود.

قیمت روز پروفیل زد چگونه تعیین می شود؟

قیمت روز پروفیل به عوامل مختلفی بستگی دارد. عواملی مانند قیمت مواد خام، بازارهای داخلی و خارجی، هزینه های حمل و نقل و هزینه های انرژی مورد استفاده توسط تولید کنندگان بر قیمت های روزانه تأثیر می گذارد. 

البته گاهی اوقات قیمت روز تغییر زیادی می کند و به طور ناگهانی این قیمت می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. یکی از این عوامل می تواند نرخ ارز و افزایش یا کاهش قیمت مواد اولیه باشد. 

البته خریداران باید توجه داشته باشند که این قیمت ها به اصطلاح پوشالی نامیده می شود و ممکن است روز بعد به حالت عادی برگردد.

خرید پروفیل z

خرید پروفیل زد

در حال حاضر در کشور ما بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها پروفیل زد تولید می کنند که کیفیت محصولات آنها دارای درجه های متفاوتی می باشد. پروفیل های زد تولید شده در یک کارخانه تولیدی ممکن است کیفیت درجه یک در سطح پایین تری داشته باشند.

 امروزه به دلیل رقابت بین تولیدکنندگان پروفیل z، هر یک از آنها سعی دارند تا با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت پروفیل زد در ایران برای مشتریانی که قصد خرید پروفیل زد را دارند، ارائه دهند.

همچنین قیمت پروفیل z مانند سایر پروفیل ها با نرخ ارز، قیمت آهن، قیمت ورق فولادی و … رابطه مستقیم دارد. 

کارخانه ها و کارگاه های تولیدی پروفیل z را در انواع و اندازه های مختلف تولید می کنند و با توجه به کارایی که دارند نیاز بازار آهن آلات داخلی را برای خرید پروفیل زد برآورده کرده اند. 

شرکت آهنات پروفیل Z را در سایزهای مختلف ارائه می دهد که افراد می توانند بنا به نیاز خود اقدام به خرید آنلاین پروفیل زد از این شرکت نمایند.

فروش پروفیل زد

در محیط کسب و کار دیجیتال امروزی، یافتن پروفیل های زد با کیفیت بالا کار آسانی نیست. اما یافتن بهترین قیمت پروفیل زد در ایران با مقایسه قیمت شرکت های فعال در زمینه فروش پروفیل زد آسان است. 

شرکت آهنات یکی از شرکت های فعال در زمینه فروش اینترنتی پروفیل زد می باشد. با توجه به کسب بالاترین سطح رضایت مشتری، از نظر کیفیت و قیمت محصول، همواره جایگاه ارزشمندی در زمینه فروش زد کسب می کند.

برای اطلاع از قیمت روز پروفیل زد می توانید از سایت آهنات با متخصصین شرکت ما تماس بگیرید. شرکت آهنات سفارشات مشتریان خود را در کمترین زمان ممکن و از طریق باربری به هر نقطه از ایران تحویل می دهد.

سوالات متداول

خانواده آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی به سوالات متداول از طریق شماره‌ ۰۲۱۴۷۲۳۸۰۰۰، کانال تلگرام و اینستاگرام با مشاوران ما در ارتباط باشید.

 
بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟

با سلام خدمت شما اصولا شاخص اندازه گیری فلزات براساس وزن محصول است با این وجود در زمان تحویل بار، ابعاد و مشخصات فنی محصول را با فاکتور و گواهینامه فنی آن مطابقت بدهید.

بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟
من یک آیتم محتوا هستم.برای ویرایش برروی دکمه کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟
من یک آیتم محتوا هستم.برای ویرایش برروی دکمه کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟
محتوای آکاردئون

سوالات متداول

مجموعه‌ی آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌های ذیل

1. گریدها آلیاژی ورق سیاه در بازار کدامند؟

گرید مرسوم ورق سیاه ST37 است. اما گریدهای ST52، A516 و A283 نیز به صورت سفارشی و برش خورده قابلیت سفارش را دارند. 

2. ورق سیاه در چه حالت هایی به بازار عرضه می‌شود؟

دو حالت شیت فابریک و رول 

3. ضخامت و سایز ورق های سیاه فولاد مبارکه چگونه است؟

خط تولید این کارخانه توان تولید ضخامت‌های بین 1.2 تا 16 میلیمتر را دارد، اما مرسوم ترین ضخامت‌هایی که سفارش بیشتری دارد، بین 2 تا 15 میل است. عرض این ورق ها در ضخامت های پایین (بجز در 2 میل) در 1000، 1250 و 1500 میل موجود است. در ضخامت های بالا آن چیزی که مرسوم است، عرض 1500 میل است. 

4. مشخصات ضخامت و عرض ورق های فولاد کاویان چگونه است؟

 ورق‌های نورد شده این کارخانه از ضخامت 8 میل به بالا (تا 40 میل) در عرض‌های 1250 و 1500 میلیمتر می‌باشد. 

5. ورق اکسین اهواز در چه عرض و ضخامت هایی ورق سیاه تولید می‌کند؟

این کارخانه عموما عرض 2 متر تولید می‌کند اما چون توان تولید تا عرض 5/4 متر را دارد بر اساس سفارش مشتری عرض‌های دیگر هم در بازار با نام این کارخانه دیده می‌شود. این کارخانه ورق‌های سیاه خود را در ضخامت‌های 6 میل به بالا (حتی بالاتر از 40 میل) تولید می‌کند. کیفیت محصولات نورد این کارخانه از کیفیت بسیار خوبی برخودار است. 

6. محصولات نورد گرم فولاد گیلان در چه سایزهایی تولید و عرضه می‌شود؟

 این کارخانه در بخش نورد گرم محصولات قابلیت تولید ضخامت‌های 2 تا 17 میل را دارد، اما ضخامت‌های 3 تا 15 میل فولاد گیلان، بیشترین سفارش را در بازار دارد. محدوده عرض ورق‌های سیاه این کارخانه از 600 تا 1420 میلی متر است، اما باز هم آنچه بیشتر در بازار مرسوم است، عرض های 1000، 1250 و 1500 میل می‌باشد. 

Call Now Buttonتماس با آهنات
×

شما میتوانید از طریق شبکه اجتماعی واتساپ با واحد فروش در ارتباط باشید ...

×