بررسی پروفیل قوطی مبلی

بررسی پروفیل قوطی مبلی، شیوه تولید و کاربردهای آن

پروفیل های قوطی مبل یکی از مهمترین پروفیل های موجود در بازار می باشند که به وسیله ورق سرد و با ضخامت معینی تولید می شوند. این دسته از پروفیل ها مانند پروفیل های صنعتی و ساختمانی، کاربرد های مشخصی دارند و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. پروفیل قوطی مبلی با نام […]