قیمت میلگرد آجدار

میلگرد آجدار میانه نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 241,818
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,909
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,909
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,909
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 249,091
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,909
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 244,545

میلگرد آجدار ظفر بناب نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 243,636
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 243,636
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 240,000
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 240,000
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 240,000
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 240,000
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 240,000
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 240,000
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 240,000
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 223,182

میلگرد آجدار نیشابور نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 219,455
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 209,091
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 209,091
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 209,091
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 209,091
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 209,091
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 209,091
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 209,091
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 214,091

میلگرد آجدار آذر فولاد امین نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 247,273
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 242,727
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 242,727
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 247,273

میلگرد آجدار ابهر نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
12 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 249,091

میلگرد آجدار امیرکبیر نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 238,182
12 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/3/7 245,455
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 229,091
14 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/3/7 230,909
16 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/3/7 230,909
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 229,091
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 229,091
18 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/3/7 230,909
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 229,091
20 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/3/7 230,909
22 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/3/7 229,091
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 229,091
25 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/3/7 230,909
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000

میلگرد آجدار فایکو نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 244,545
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,818
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909

میلگرد آجدار بافق یزد نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 248,182
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 245,455
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000
28 A4 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000
32 A5 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000
8 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 261,818

میلگرد آجدار شاهرود نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 244,545
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 242,727
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 232,727
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 232,727
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 232,727
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 232,727
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 235,000
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 235,000

میلگرد آجدار شاهین بناب نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,273
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,273
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,273

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364

میلگرد آجدار راد همدان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 254,818
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 248,364
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 245,727
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 245,727
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 245,727
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 245,727
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 245,727
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 246,091
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 246,091
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 259,273

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 242,727
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 242,727
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,909
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,909
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,909
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 244,545

میلگرد آجدار کاشان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 262,727
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 262,727
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 244,545
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 238,182
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 238,182
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 238,182
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
8 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 245,455
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,000

میلگرد آجدار درپاد تبریز نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909

میلگرد آجدار آریان فولاد نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 232,727
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 232,727
12 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818

میلگرد آجدار هیربد نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 235,455
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 235,455
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 235,455

میلگرد آجدار ابرکوه نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 242,727
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273

قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران روزانه و پس از مشخص شدن میزان تقاضا و عرضه در بازار و چندین پارامتر مهم دیگر تعیین می شود. لذا قیمت امروز میلگرد آجدار در لیست زیر آپدیت می گردد.

در این لیست، برندهای مطرح تولید میلگرد از جمله ذوب آهن، ظفر بناب، نیشابور و چندین برند دیگر در ایران قرار دارند که در هر برند ممکن است سایزهای قابل عرضه متفاوتی وجود داشته باشد.

به طور کلی قیمت انواع میلگرد ( قیمت میلگرد خاموت ، میلگرد ساده ، قیمت میلگرد استیل ، آجدار ) تحت تاثیر پارامترهایی همچون نوسانات نرخ ارز، حجم تقاضا در صنایع پرمصرف، شرایط فصلی و آب و هوایی، نرخ های جهانی فولاد و نرخ شمش و قراضه قرار می گیرد.

مطالب مرتبط : لیست قیمت میلگرد

لذا رصد و تحلیل قیمت روز میلگرد توسط خریداران عمده که ساخت پروژه های عظیمی را بر عهده دارند، یک نیاز ضروری است.

در مجموعه آهنات، لیست قیمت میلگرد به روز در اختیار مشتریان قرار می گیرد که با استفاده از آرشیو قیمت میلگرد و در نظر گرفتن شرایط بازار می توان به بررسی و تحلیل بازار این محصول پر تقاضا پرداخت.

چرا که قیمت میلگرد یکی از پارامترهای اساسی در هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان می باشد. در ادامه برای اطلاع نسبت به شرایط خرید و برخی سوالات متداول درباره میلگرد همراه ما باشید.

میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار مقطع فولادی توپر و یکی از انواع میلگردهایی است که بر خلاف میلگرد ساده دارای برجستگی ها و فرورفتگی هایی در سطح خود می باشد که به آن آج می گویند و به همین دلیل میلگرد آجدار نامیده می شود.

یکی از مهمترین کاربردهای آرماتورهای فولادی استفاده از آن در سازه های بتنی برای ایجاد مقاومت کششی بهینه در سازه و جبران مقاومت کششی پایین بتن است.

میلگرد آجدار چیست؟

این پروفیل در کارخانه های مختلف با قیمت های مختلف تولید می شود که می تواند به دلیل متریال به کار رفته در آن و به دلیل اندازه متفاوت آن باشد که منجر به تفاوت در قیمت میلگرد آجدار در بازار می شود.

برای خرید میلگرد آجدار می توانید به سایت آهنات مراجعه و جهت اطلاع جدول قیمت میلگرد آجدار را مشاهده نمایید و یا با مشاورین آهنات تماس برقرار نمایید.

سطح میلگرد در ظاهر یا صاف است که به آن میلگرد ساده A1 می گویند و یا دارای برجستگی یا فرورفتگی خاصی به نام میلگرد آجدار است. زبری یا آج سطح میلگرد برای افزایش چسبندگی فولاد به بتن ثابت می شود. امروزه مقررات بتن عموماً فقط استفاده از میلگردهای تقویت کننده آجدار در بتن را مجاز می داند. ا

ین توصیه به ویژه در مناطق زلزله خیز حائز اهمیت است و از آنجایی که کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی بر روی کمربند لرزه ای قرار دارد، استفاده از این نوع آرماتورهای فولادی (میلگرد آجدار) در سازه ها بسیار حائز اهمیت است.

انواع میلگرد آجدار

این پروفیل را می توان پرمصرف ترین مقطع فولادی دانست که در صنعت ساختمان و همچنین در انجام پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. این میلگرد ها در انواع مختلفی تولید و عرضه می شوند.

این محصول بر اساس استاندارد روسیه در ایران نیز در سه نوع A2، A3 و A4 تولید می شود که هر کدام دارای مشخصه ها و ویژگی های خاصی هستند،

مطابق با استانداردهای A2، A3 و اخیراً A4 تولید و ارائه می شود که از نظر وزن و طول برای نمره یکسان در استانداردهای مختلف تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها تفاوت در مقاومت تسلیم و مقاومت گسیختگی آن است.

به عنوان مثال نمره ۱۲ آن استاندارد A2 و A3 دارای وزن واحد طول یکسانی هستند اما مقاومت تسلیم و گسیختگی آن ها یکسان نیست و همچنین میزان کربن فولاد نوع A2 و A3 و A4 با هم متفاوت است.

میلگرد اجدار A2

میلگرد A2 که به عنوان میلگرد نیمه سخت با آج ساده نیز شناخته می شود، در کلاس فولاد S340 قرار می گیرد. از نظر شکل ظاهری محور طولی بوده و دارای یک سری دور پیچ در اطراف این محور می باشد.

میلگرد اجدار A3

میلگرد آجدار A3، مانند A2، از فولاد نیمه سخت ساخته شده است، با این تفاوت که A2 شکل آج ساده ای دارد، در حالی که A3 دارای آج پیچیده است.

میلگرد اجدار A4

میلگرد آجدار A4 با ظرفیت تولید ۵۰۰ و ۵۲۰ نیز اخیراً در ایران از فولاد سخت و بادوام تولید می شود و محصولی جامد محسوب می شود. رده استحکام آن S500 است و شکل آج این نوع میلگرد در مقایسه با محور طولی بیشتر شبیه آج مرکب است.

مشخصات میلگرد آجدار

مشخصات این پروفیل قطر، وزن و طول می باشد. لازم به ذکر است که سایز میلگرد بر اساس قطر آن بر حسب میلی متر تعیین می شود و این محصول مطابق با استانداردهای ملی از ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸ تا ۴۰ میلی متر و در شاخه های ۶ و ۱۲ متر می باشد.

معرفی کاربردهای میلگرد آجدار

این پروفیل بیشترین کاربرد را در صنعت ساختمان دارد و از این نوع آرماتورهای فولادی برای افزایش مقاومت سازه های بتنی ۳۰ تا ۴۰ درصد استفاده می شود.

فولاد دارای ضریب انبساط طولی ۰.۰۰۰۰۱۲ که تقریباً برابر با ضریب انبساط خطی بتن (۰.۰۰۰۰۱ تا ۰.۰۰۰۰۱۵) است و همچنین ضریب ارتجاعی آن متناسب باضریب ارتجاعی بتن و مزایای دیگری مانند در دسترس بودن، شکل پذیری و … است.

مناسب ترین عنصر برای افزایش مقاومت کششی، مقاومت خمشی و انعطاف پذیری بتن مسلح (سازه بتنی مقاوم در برابر زلزله) در سازه های بتنی استفاده می شود.

از آنجایی که بتن از مقاومت فشاری بالایی برخوردار است، استفاده از آن برای قطعات فشرده مانند ستون ها و قوس ها بسیار مناسب است.

اما به دلیل مقاومت کششی کم و شکنندگی نسبتاً زیاد بتن، استفاده از آن محدود به قطعاتی است که به طور کامل یا موضعی در معرض کشش هستند.

برای رفع این محدودیت، اعضای بتنی با قرار دادن آرماتورهای فولادی (میلگرد) در آنها تقویت شده و جسم مرکب حاصل از ترکیب این دو را بتن مسلح می نامند.

میلگرد آجدار برای تقویت پل ها، ساختمان ها و سدها استفاده می شود. کاربرد اصلی این پروفیل در تقویت بتن یا تولید بتن مسلح است. اگرچه بتن مقاومت فشاری بالایی دارد، اما مقاومت در برابر نیروهای کششی یکی از نقاط ضعف آن است.
به همین دلیل از این پروفیل استفاده می شود که در آن آج روی سطح چسبندگی بیشتری به بتن ایجاد می کند تا عملکرد بتن را بهبود بخشد و مقاومت کششی آن را افزایش دهد.

استفاده گسترده از این پروفیل در صنعت ساختمان تاثیر بسزایی بر قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار مسکن داشته است. میلگرد ساده علاوه بر میلگرد اجدار در صنعت ساختمان نیز کاربرد فراوانی دارد.

قیمت میلگرد آجدار

ساده ترین راه برای اطلاع از قیمت میلگرد، استعلام از بازار است. اما برای پیش بینی قیمت میلگرد آجدار و روند کلی قیمت ارماتور باید عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار شناسایی و ارزیابی شوند.

بیشترین مصرف میلگرد در صنعت ساختمان و پروژه های ساختمانی است، بنابراین با توجه به این نکته می توان نتیجه گرفت که رونق بازار مسکن و یا تسریع روند ساخت پروژه ها باعث افزایش تقاضا برای میلگرد و همین افزایش تقاضا می شود. قیمت میلگرد آجدار را افزایش می دهد.

علاوه بر میزان عرضه و تقاضا که بر اساس اصول اقتصادی قیمت ها را تغییر می دهد (تا رسیدن به قیمت تعادلی)، عوامل بین المللی نیز بر قیمت میلگرد تاثیرگذار خواهد بود. قیمت میلگرد آجدار اساساً قیمت تمام شده اجزای آن به اضافه ارزش افزوده کارخانه تولید کننده آن است.

قیمت مواد اولیه مانند سنگ آهن در بازار جهانی و به طور مشابه در بازار چین (به دلیل حجم آهن) مستقیماً بر قیمت نهایی میلگرد تأثیر می گذارد و هزینه حمل و نقل و قیمت نفت باعث افزایش قیمت تمام شده میلگرد می شود.

البته در کنار عوامل ذکر شده که از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد آجدار هستند، می توان به شک های احساسی بازار نیز توجه کرد که معمولا در اقتصاد ایران به دلیل تاثیر اتفاقات سیاسی رخ می دهد.

راهنمای خرید میلگرد آجدار

میلگرد را می توان به طور مستقیم از کارخانه یا از طریق تامین کنندگان واسطه خریداری کرد. خرید میلگرد آجدار در درب کارخانه ممکن است هزینه کمتری داشته باشد، اما باید توجه داشت که محدودیت هایی نیز وجود دارد.

یکی از محدودیت های خرید میلگرد آجدار از کارخانه این است که خرید باید به صورت عمده باشد و امکان خرید شاخه ای وجود ندارد. از طرفی کارخانه ها میلگرد در اندازه های مختلف تولید نمی کنند.

انتخاب یک تامین کننده و شرکت فروش میلگرد آجدار مناسب گزینه بهتر و مقرون به صرفه تری نسبت به خرید از درب کارخانه است. هنگام خرید میلگرد آجدار از بنگاه های می توانید هر سایز این پروفیل را با برند و تناژ مورد نظر خود و یا حتی به صورت شاخه ای خریداری کنید.

مجموعه آهنات یکی از تامین کنندگان معتبر در بازار آهن آلات می باشد که با تکیه بر تجربه چندین ساله خود و تلاش برای رهایی از دست واسطه ها، بهترین قیمت میلگرد آجدار را با ضمانت کیفیت ارائه می دهد.

در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما در انتخاب این پروفیل مناسب کمک می کند.

کاربرد میلگرد آجدار مورد انتظار

برای خرید میلگرد آجدار باید مشخص کنیم که مورد انتظار ما از میلگرد چیست؟ هر نوع میلگرد کاربرد خاص خود را دارد. برای مثال میلگرد آجدار a3 عمدتاً در تقویت استفاده می شود و میلگرد آجدار a2 اغلب در تولید خاموت استفاده می شود.

تاثیر سایز بر قیمت میلگرد آجدار

میلگرد یک استوانه جامد با مقطع دایره ای است. اندازه این پروفیل در واقع به اندازه قطر آن است. این مقطع در سایزهای ۸ تا ۴۰ میلی متر تولید می شود و بسته به سایز به صورت کلاف یا شاخه ای به بازار عرضه می شود.

میلگردهای تقویتی برای سهولت حمل و نقل به صورت کلاف هایی با اندازه های کمتر از ۱۰ میلی متر بسته بندی می شوند، در حالی که یک میلگرد تقویتی بزرگتر از ۱۰ میلی متر به صوت شاخه ای به بازار عرضه می شود.

میلگردهای تقویت کننده شاخه ای معمولاً در بسته بندی بندیل شکل در کارخانه هستند. هر بندیل شامل تعداد معینی از اندازه های میلگرد و یک یا چند عدد با طول معین (معمولاً ۱۲ متر) می باشد. وزن این بندیل ها حدود ۲ تا ۵.۵ تن است که بسته به عواملی مانند سازنده متفاوت است.

یکی از محدودیت های خرید درب کارخانه این است که این بندیل ها باز نمی شوند و نمی توان آن ها را به شکل شاخه ای خریداری کرد. در آهنات امکان خرید اینترنتی میلگرد آجدار با هر وزن، طول و مارکی وجود دارد.

به وزن میلگرد دقت کنید

فروش میلگرد آجدار بر واحد کیلوگرم صورت می گیرد.

بنابراین وزن هر شاخه میلگرد با اندازه های مختلف بسیار مهم است و قیمت میلگرد آجدار و ساده را تعیین می کند. برای محاسبه وزن میلگرد در هر سایزی می توانید از جدول وزن میلگرد یا جدول اشتال استفاده کنید.

البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که وزن میلگرد تولیدی هر کارخانه ممکن است کمی با وزن یا حتی وزن کارخانه های دیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال وزن میلگرد آجدار نیشابور با وزن میلگرد آجدار در اصفهان متفاوت است.

علائم ثبت شده در میلگرد آجدار را بررسی کنید

این علامت گذاری ها که بر روی هر شاخه از میلگرد و یا بر روی پلاکی که به هر بندیل متصل می شود، نوعی شناسه محصول است که مشخصات آن شامل اندازه، سازنده، روش و استاندارد تولید را نشان می دهد. با بررسی این علائم متوجه درست و اصل بودن محموله خود می شوید.

برند میلگرد؛ از بهترین ها خرید کنید

انتخاب برند مناسب کیفیت محصول شما را تضمین می کند و باید دقت کافی را داشته باشید.

تاثیر سایز بر قیمت میلگرد آجدار

قیمت روز میلگرد آجدار

قیمت امروز میلگرد آجدار تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. قیمت میلگرد اساساً قیمت تمام شده اجزای آن به اضافه ارزش افزوده کارخانه تولید کننده آن است.

در ایران کارخانه های زیادی وجود دارند که این پروفیل را تولید می کنند، صحیح ترین جدول قیمت میلگرد آجدار روزانه در سایت آهنات موجود است، لیست قیمت میلگرد به صورت آنی بروز می شود و با مراجعه به سایت ما می توانید این پروفیل مورد نظر خود را خریداری کنید، در آهنات فروش میلگرد آجدار به مناسب ترین قیمت صورت می گیرد.

اما یکی از شاخص هایی که می تواند در تغییر روزانه قیمت میلگرد آجدار تاثیر بسزایی داشته باشد، نوسانات ارز، قیمت اولیه آهن و ابعاد میلگرد است که باعث افزایش و کاهش قیمت روز میلگرد آجدار می شود.

به عنوان مثال قیمت میلگرد آجدار نمره ۱۰ a2 کمتر از نمره ۱۲ a2 است . یعنی هر چه نمره میلگردی که بر اساس قطر مشخص شده با استاندارد یکسان بیشتر باشد، قیمت آن نیز بالاتر می رود و همچنین قیمت این پروفیل با نمره یکسان و استاندارد a2 کمتر از استاندارد a3 است.

هیجان و قیمت در بازار میلگرد آجدار همواره بیش از هر بخش دیگری از بازار فولاد تحت تأثیر نرخ ارز در بازارهای داخلی و خارجی بوده است. اخیراً قیمت میلگرد آجدار به قیمت صادرات تولید کنندگان نزدیک شده است.

این امر در کاهش تقاضای داخلی موثر بوده است، به عنوان مثال جذابیت خرید کاربران بورس کالا به شدت کاهش یافته است.

این در حالی است که مسئولان حداکثر افزایش قیمت مجاز میلگرد را حدود ۱۰ درصد کمتر از قیمت صادراتی تعیین کرده اند. صادرات میلگرد تنها زمانی برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه است که قیمت دلار و جهانی در حال افزایش باشد.

در کل قیمت روز میلگرد آجدار به طور لحظه ای تغییر می کند.

شما می توانید این تغییرات را در وب سایت و با مراجعه به جدول قیمت میلگرد آجدار آهنات مشاهده کنید. همچنین برای تعیین آخرین قیمت ها و خرید آنلاین میلگرد آجدار میتوانید با کارشناسان فروش آهنات تماس بگیرید .

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 16 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17