021-47238000

میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران روزانه و پس از مشخص شدن میزان تقاضا و عرضه در بازار و چندین پارامتر مهم دیگر تعیین می شود. لذا قیمت امروز میلگرد آجدار در لیست زیر آپدیت می گردد.

میلگرد آجدار میانه نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,212
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,212
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,468
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,468
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,386
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 210,092
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 210,092
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 207,799
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 207,799

میلگرد آجدار ظفر بناب نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,652
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,652
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,634
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,634
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,634
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,634
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,634
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,634
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,634
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 213,487

میلگرد آجدار نیشابور نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 218,349
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845

میلگرد آجدار آذر فولاد امین نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,010
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 208,257
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 208,257
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,010

میلگرد آجدار ابهر نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,918
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,918
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,918
12 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,918
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 208,257

میلگرد آجدار امیرکبیر نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 208,257
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
12 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/9/8 218,349
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
14 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/9/8 212,845
16 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/9/8 204,588
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
18 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/9/8 204,588
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
20 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/9/8 204,588
22 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/9/8 203,670
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
25 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/9/8 204,588
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,881
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,881

میلگرد آجدار فایکو نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670

میلگرد آجدار بافق یزد نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 215,597
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 213,762
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
28 A4 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
32 A5 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
8 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 228,441

میلگرد آجدار شاهرود نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 220,643
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 214,221
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175

میلگرد آجدار شاهین بناب نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,212
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,212
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,964

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,129
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,129
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,129
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,129
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,129
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,129

میلگرد آجدار راد همدان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 224,771
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 219,267
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 216,973
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 216,973
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 216,973
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 216,973
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 216,973
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 216,973
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 216,973
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 227,523

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,010
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,010
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845

میلگرد آجدار کاشان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 231,652
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 230,276
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 207,340
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 207,340
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
8 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 213,762
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 208,257

میلگرد آجدار درپاد تبریز نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331

میلگرد آجدار آریان فولاد نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 202,753
12 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 202,753
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 202,753
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 202,753
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835

میلگرد آجدار هیربد نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 202,753
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,212
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,542
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,542
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,129
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,000
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,046

میلگرد آجدار ابرکوه نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 202,753
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 195,413
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 195,413
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 195,413
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 195,413
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 195,413
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 195,413
Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17