قیمت ورق آلیاژی

ورق A283 GrC نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
6 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 352,727 1403/4/20
8 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
8 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 352,727 1403/4/20
10 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
10 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 371,818 1403/4/20
12 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 340,909 1403/4/20
40 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 310,455 1403/4/20
50 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 310,455 1403/4/20

ورق ST52 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
6 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 383,636 1403/5/2
8 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
8 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 383,636 1403/5/2
10 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
10 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 393,182 1403/5/2
10 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 395,000 1403/5/2
12 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 383,636 1403/5/2
12 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 383,636 1403/5/2
15 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
15 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 383,636 1403/5/2
15 6000*2000 فابریک فولاد مبارکه کارخانه 395,000 1403/5/2
20 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 330,455 1403/5/2
25 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 355,455 1403/4/20
30 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 365,455 1403/5/2
35 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 376,364 1403/5/2
40 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 392,727 1403/5/2

ورق A36 (ورق دریایی) نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
8 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
10 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
15 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2

ورق A516 Gr70 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 411,364 1403/5/2
8 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 411,364 1403/5/2
10 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 411,364 1403/5/2
12 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 411,364 1403/5/2
15 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 411,364 1403/5/2
15 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 397,727 1403/5/2

ورق 17MN4 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
8 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
10 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
15 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2

ورق A131 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
10 6000*2000 شیت - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*2000 فابریک - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
15 6000*2000 شیت - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
20 6000*2000 شیت - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
25 6000*2000 فابریک - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
30 6000*2000 فابریک - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
35 6000*2000 فابریک - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
40 6000*2000 فابریک - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2

ورق Ck45 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
8 6000*2000 فابریک اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
10 6000*1200 فابریک قطعات کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
10 6000*2000 فابریک اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*1200 فابریک قطعات کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*2000 فابریک اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
15 6000*1200 فابریک قطعات کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
15 6000*2000 فابریک اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
20 6000*1200 فابریک قطعات کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
20 6000*2000 فابریک اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
25 6000*2000 فابریک اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
30 6000*2000 فابریک اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2

ورق ضد سایش نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
10 6000*2000 شیت چینی بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*2000 شیت چینی بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
15 6000*2000 شیت چینی بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
25 6000*2000 شیت چینی بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2

ورق آلیاژی چه نوع ورقی است؟

ورق آلیاژی (alloy sheet) یکی از ورق هایی است که به دلیل نوع ساخت خود دارای تنوع فراوانی است. دلیل این تنوع این است که در ترکیب این نوع ورق ها امکان استفاده از فلزها و مواد غیر فلزی مختلفی وجود دارد. لغت آلیاژ به معنی ترکیب کردن است و محصولات آلیاژی در صنعت فولاد محصولاتی هستند که آن ها را از ترکیب مواد مختلف تهیه می کنند.

مطالب مرتبط : قیمت ورق سیاه

ورق های آلیاژی به این صورت هستند که یک عنصر فلزی را به عنوان پایه محصول در نظر می گیرند. سپس این فلز را با یک یا چند عنصر آلیاژی غیر فلزی یا فلزی ترکیب می کنند. یکی از عواملی که تعیین کننده قیمت ورق آلیاژی است قیمت همان عناصر موجود در ترکیب محصول نهایی خواهد بود. فرایند ایجاد چنین ترکیبی در محصولات آلیاژی از جمله این ورق های فولادی به صورت زیر است:

 1. ذوب عنصر فلزی پایه
 2. ذوب عناصر دیگر
 3. ترکیب این دو مواد مذاب با یکدیگر
 4. ترکیب کامل مواد مذاب با یکدیگر: این ترکیب به شکلی است که مواد داخل ترکیب را نمی توان از یکدیگر تفکیک کرد. در واقع مواد گوناگون در محصولات آلیاژی به طور کامل در هم آمیخته می شوند.

ویژگی های ورق آلیاژی چه مواردی است؟

ورق آلیاژی با توجه به ویژگی هایی که دارد دارای مزیت های بسیار زیادی است. این مزیت ها سبب شده است تا صنایع مختلف بتوانند آن را در بخش های مختلف مورد استفاده قرار دهند. برخی از ویژگی های بسیار کارآمد این محصولات فولادی در صنایع گوناگون عبارت هستند از:

 • تحمل دمای مناسب
 • مقاومت مطلوب در مقابل اکسید شدن و خوردگی
 • مقاومت بالا در مقابل زنگ زدن
 • مقاوم در مقابل نمک های دریایی
 • کمک به بالا بردن مقاومت کششی در موقعیت های مورد نیاز
 • کمک به کاهش نقطه ذوب
 • استحکام بالا
 • مقاومت زیاد در مقابل سایش
 • بالا بردن سختی: میزان این ویژگی و مزیت به نوع عناصری که در ترکیب آلیاژ وجود دارند بستگی دارد.
 • شکل پذیری بالا
 • جذابیت و درخشندگی ظاهری بیشتر در مقایسه با سایر ورق ها
 • قابلیت لحیم کاری بهتر
 • دوام بالا
 • وزن سبک
 • قابلیت رسانایی گرمایی و الکتریکی

اثر عناصر مختلف در ترکیب ورق آلیاژی چیست؟

یکی از دلایلی که برای تولید ورق آلیاژی وجود دارد رسیدن به محصولی با تمام ویژگی ها و مزایایی است که در بالا ذکر کردیم. صنعت فولاد خصوصیات فولاد را با این فرایند بهبود می بخشد تا آن را به محصولی مناسب تر برای رفع نیازهای صنایع مختلف تبدیل کند.

آهن خالص به تنهایی بسیاری از مزایایی را که در بالا برای ورق آلیاژی به آن ها اشاره شد ندارد. به همین دلیل از ترکیب آن با عناصر مختلف استفاده می کنند و این مزیت ها را برای محصولات تولیدی به وجود می آورند. برخی از عناصر و ویژگی های آن ها را که در ورق های آلیاژی وجود دارند موارد زیر تشکیل می دهند:

منگنز (Manganese)

این عنصر را همراه با میزان کمی فسفر و گوگرد برای تهیه آلیاژ فولادی به کار می برند. خصوصیتی که این ترکیب به فولاد اولیه می دهد بالاتر بردن قابلیت شکنندگی و چکش خواری است.

کروم (Chromium)

این عنصر با درصدهای متفاوت ویژگی هایی متفاوت در آلیاژ به وجود می آورد. در واقع میزان درصدی از کروم که در آلیاژ به کار می برند، خصوصیت مورد نظر کاربر را در ورق آلیاژی ایجاد می کند. درصدهای معمول برای اندازه کروم در آلیاژها و خصوصیتی که باعث می شوند به صورت زیر است:

درصد کم

اگر 5/0 تا 2 درصد از این عنصر را در ترکیب مواد مذاب تشکیل دهنده ورق آلیاژی استفاده کنند، به آلیاژ سختی بیشتری می دهد.

درصد قابل توجه

درصد قابل توجه را در این رابطه 4 تا 18 درصد در نظر می گیرند. این میزان کروم مقاومت فولاد در مقابل خوردگی را افزایش می دهد. به این ترتیب، این فولادهای آلیاژی در برابر حرارت، خوردگی، رطوبت و آب از مقاومت بالایی برخوردار هستند.

وانادیوم (Vanadium)

این عنصر خصوصیت سخت تر شدن را برای فولاد در ورق آلیاژی به وجود می آورد. در عین حال، در شکل پذیری فولاد هیچ گونه تغییری ایجاد نمی کند.

نیکل (Nickel)

این عنصر نیز مانند کروم با درصدهای متفاوت خصوصیت های مختلف را برای فولاد ایجاد می کند. این درصدهای متغیر و ویژگی هایی که ایجاد می کنند شامل 2 مورد زیر می شوند:

 • 5 درصد: بهبود بخشیدن استحکام فولاد
 • 12 درصد: ایجاد مقاومت قابل توجه در مقابل خوردگی

تنگستن (Tungsten)

این عنصر در مقایسه با فولاد دارای نقطه ذوب بالاتری است و 2 ویژگی ارزشمند زیر را در فولاد بهبود می بخشد:

 • افزایش مقاومت در مقابل حرارت
 • بهبود ساختار فولاد

کارخانه های تولید کننده ورق آلیاژی کدام است؟

شناخت کارخانه هایی که تولید ورق آلیاژی را در خطوط تولید خود دارند برای افرادی که نیازمند این محصول هستند بسیار مفید است. آن ها هنگام خرید با آگاهی و تسلط بیشتر با فروشندگان مواجه می شوند. البته فقط کسانی که به خرید ورق آلیاژی با تناژ بالا نیاز دارند می توانند از یک کارخانه تولید کننده ورق آلیاژی خرید کنند. از مهمترین کارخانه های تولید کننده در این زمینه می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

 • شرکت فولاد مبارکه اصفهان (تأسیس شده در سال 1371)
 • شرکت فولاد کاویان اهواز (تأسیس شده در سال 1372)
 • شرکت نورد فولاد گیلان (تأسیس شده در سال 1382)

کلام آخر

آخرین نکته ای که درباره ورق آلیاژی لازم است به آن اشاره کنیم به خرید ورق آلیاژی ارتباط دارد. همانطور که اشاره شد برای خرید این محصول با تناژ بالا می توانید به کارخانه تولید کننده آن مراجعه کنید. خرید از کارخانه تولید کننده به صرفه ترین روش خرید است اما تمام پروژه ها نیازمند تناژهای بالای محصول نیستند.

فروش ورق آلیاژی را وبگاه ها، شرکت ها، فروشگاه ها و بنگاه های مختلف در سراسر کشور انجام می دهند. از بین این مراکز فقط مراکز مجاز و معتبر مانند شرکت آهن آراد تیوان با برند آهنات قابل اطمینان هستند. این قبیل شرکت ها هر میزان از محصول که مدنظرتان باشد را به سرعت از بهترین کارخانه های تولید کننده برای شما تأمین می کنند.

در واقع امثال این مجموعه یک پل ارتباطی مطمئن بین کارخانه های برتر تولید کننده با کاربران محصولات این کارخانه ها هستند. با خرید از این شرکت ها حداقل به 2 مزیت زیر دست پیدا می کنید:

 • بهترین و به صرفه ترین قیمت ورق آلیاژی
 • با کیفیت ترین محصولات فولادی

مطالب مرتبط : قیمت ورق رنگی

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 16 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17