021-47238000

ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه و انواع ورق ( قیمت ورق استیل ، ورق روغنی ، قیمت ورق روغنی ... ) به روز در ایران پس از مشخص شدن وضعیت عرضه و تقاضا و با توجه به نرخ دلار در بازار اعلام میگردد.

ورق گالوانیزه هفت الماس نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.4 1000 رول بنگاه تهران 447,706 کیلوگرم 1402/8/27
0.4 1250 رول بنگاه تهران 443,119 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 رول بنگاه تهران 408,257 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1250 رول بنگاه تهران 408,257 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1000 رول بنگاه تهران 390,826 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 رول بنگاه تهران 390,826 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1000 رول بنگاه تهران 371,560 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1250 رول بنگاه تهران 371,560 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1000 رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1000 رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1250 رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
1 1000 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
1 1250 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1000 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1250 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1000 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1250 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 رول بنگاه تهران 370,642 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 رول بنگاه تهران 370,642 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1000 رول بنگاه تهران 393,578 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1250 رول بنگاه تهران 396,330 کیلوگرم 1402/8/27

ورق گالوانیزه کاشان نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.3 1000 رول بنگاه تهران 529,358 کیلوگرم 1402/8/27
0.3 1250 رول بنگاه تهران 529,358 کیلوگرم 1402/8/27
0.4 1000 رول بنگاه تهران 484,404 کیلوگرم 1402/8/27
0.4 1250 رول بنگاه تهران 459,633 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 رول بنگاه تهران 458,716 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 رول بنگاه تهران 455,963 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 رول بنگاه تهران 459,633 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 رول بنگاه تهران 423,853 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1000 رول بنگاه تهران 378,899 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1250 رول بنگاه تهران 369,725 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 رول بنگاه تهران 365,138 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 رول بنگاه تهران 365,138 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1000 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1250 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
1 1000 رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
1 1250 رول بنگاه تهران 366,972 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1000 رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1250 رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27

ورق گالوانیزه تاراز نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.4 1000 رول بنگاه تهران 446,789 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 رول بنگاه تهران 411,009 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1250 رول بنگاه تهران 411,927 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1000 رول بنگاه تهران 392,661 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 رول بنگاه تهران 392,661 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1000 رول بنگاه تهران 377,064 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1250 رول بنگاه تهران 377,064 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1000 رول بنگاه تهران 365,138 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 رول کارخانه 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1000 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1250 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
1 1000 رول بنگاه تهران 366,972 کیلوگرم 1402/8/27
1 1250 رول بنگاه تهران 374,312 کیلوگرم 1402/8/27
1.2 1000 رول بنگاه تهران 372,477 کیلوگرم 1402/8/27
1.2 1250 رول بنگاه تهران 372,477 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1000 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1250 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 رول بنگاه تهران 371,560 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 رول بنگاه تهران 371,560 کیلوگرم 1402/8/27

ورق گالوانیزه شهرکرد نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.4 1000 رول بنگاه تهران 455,046 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 رول بنگاه تهران 475,229 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1250 رول بنگاه تهران 411,927 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1000 رول بنگاه تهران 392,661 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 رول بنگاه تهران 392,661 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1000 رول بنگاه تهران 377,064 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1250 رول بنگاه تهران 377,064 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1000 رول بنگاه تهران 365,138 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1000 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1250 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
1 1000 رول بنگاه تهران 366,972 کیلوگرم 1402/8/27
1 1250 رول بنگاه تهران 374,312 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1000 رول بنگاه تهران 372,477 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1250 رول بنگاه تهران 372,477 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1000 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1250 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 رول بنگاه تهران 371,560 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 رول بنگاه تهران 371,560 کیلوگرم 1402/8/27

ورق گالوانیزه چینی نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.3 1000 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1402/8/27
0.3 1250 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1402/8/27
0.4 1000 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1402/8/27
0.4 1250 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1402/8/27

ورق گالوانیزه شهریار تبریز نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
2 1000 رول بنگاه تهران 377,064 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 رول بنگاه تهران 377,064 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1000 رول بنگاه تهران 406,422 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1250 رول بنگاه تهران 406,422 کیلوگرم 1402/8/27
3 1000 رول بنگاه تهران 443,119 کیلوگرم 1402/8/27
3 1250 رول بنگاه تهران 433,945 کیلوگرم 1402/8/27

ورق گالوانیزه دشتستان نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.6 1250 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1402/8/27
Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17