قیمت لوله

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز رده برند واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 20 وارداتی شاخه 3,363,636 1403/4/24
3/4 اینچ 20 وارداتی شاخه 4,909,091 1403/4/24
1 اینچ 20 وارداتی شاخه 6,681,818 1403/4/24
1/4 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 9,090,909 1403/4/24
1/2 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 9,818,182 1403/4/24
2 اینچ 20 وارداتی شاخه 14,681,818 1403/4/24
1/2 2 اینچ 20 وارداتی شاخه 21,636,364 1403/4/24
3 اینچ 20 وارداتی شاخه 29,818,182 1403/4/24
4 اینچ 20 وارداتی شاخه 42,545,455 1403/4/24
5 اینچ 20 وارداتی شاخه 60,909,091 1403/4/24
6 اینچ 20 وارداتی شاخه 69,727,273 1403/4/24
8 اینچ 20 وارداتی شاخه 144,545,455 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز رده برند واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه 4,000,000 1403/4/24
3/4 اینچ 40 وارداتی شاخه 6,181,818 1403/4/24
1 اینچ 40 وارداتی شاخه 8,454,545 1403/4/24
1/4 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 10,272,727 1403/4/24
1/2 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 12,090,909 1403/4/24
2 اینچ 40 وارداتی شاخه 17,545,455 1403/4/24
1/2 2 اینچ 40 وارداتی شاخه 28,818,182 1403/4/24
3 اینچ 40 وارداتی شاخه 37,090,909 1403/4/24
4 اینچ 40 وارداتی شاخه 4,618,182 1403/4/24
5 اینچ 40 وارداتی شاخه 62,454,545 1403/4/24
6 اینچ 40 وارداتی شاخه 84,545,455 1403/4/24
8 اینچ 40 وارداتی شاخه 190,909,091 1403/4/24
1 اینچ 40 اهواز شاخه 13,777,273 1403/4/24
1/2 1 اینچ 40 اهواز شاخه 22,500,000 1403/4/24
2 اینچ 40 اهواز شاخه 18,636,364 1403/4/24
1/2 2 اینچ 40 اهواز شاخه 30,454,545 1403/4/24
3 اینچ 40 اهواز شاخه 35,909,091 1403/4/24
4 اینچ 40 اهواز شاخه 51,363,636 1403/4/24
5 اینچ 40 اهواز شاخه 93,200,000 1403/4/24
6 اینچ 40 اهواز شاخه 117,272,727 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز رده برند واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 80 وارداتی شاخه 5,818,182 1403/4/24
3/4 اینچ 80 وارداتی شاخه 8,045,455 1403/4/24
1 اینچ 80 وارداتی شاخه 12,136,364 1403/4/24
1/4 1 اینچ 80 وارداتی شاخه 16,227,273 1403/4/24
1/2 1 اینچ 80 وارداتی شاخه 19,863,636 1403/4/24
2 اینچ 80 وارداتی شاخه 27,090,909 1403/4/24
1/2 2 اینچ 80 وارداتی شاخه 43,909,091 1403/4/24
3 اینچ 80 وارداتی شاخه 57,090,909 1403/4/24
4 اینچ 80 وارداتی شاخه 75,227,273 1403/4/24
5 اینچ 80 وارداتی شاخه 104,090,909 1403/4/24
6 اینچ 80 وارداتی شاخه 158,636,364 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
43*83 20 کیلوگرم بنگاه تهران 709,091 1403/4/24
40*90 25 کیلوگرم بنگاه تهران 709,091 1403/4/24
80*140 30 کیلوگرم بنگاه تهران 709,091 1403/4/24
60*120 30 کیلوگرم بنگاه تهران 709,091 1403/4/24
70*140 35 کیلوگرم بنگاه تهران 709,091 1403/4/24
63*133 35 کیلوگرم بنگاه تهران 709,091 1403/4/24
80*150 35 کیلوگرم بنگاه تهران 709,091 1403/4/24
80*220 70 کیلوگرم بنگاه تهران 709,091 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
8 اینچ 4 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
10 اینچ 4 12 متری کیلوگرم کارخانه 403,636 1403/4/24
8 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 400,000 1403/4/24
10 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
12 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
14 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
16 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 420,000 1403/4/24
8 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
10 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 403,636 1403/4/24
12 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
14 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
16 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 420,000 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
8 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 400,000 1403/4/24
10 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
12 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
14 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
8 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
10 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
12 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
14 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
8 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 400,000 1403/4/24
10 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
12 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
14 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
8 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
10 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
12 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
14 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
8 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 413,636 1403/4/24
10 اینچ 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 413,636 1403/4/24
12 اینچ 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 413,636 1403/4/24
8 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 413,636 1403/4/24
10 اینچ 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 413,636 1403/4/24
12 اینچ 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 413,636 1403/4/24
14 اینچ 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 413,636 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 376,364 1403/4/24
3/4 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
1 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 376,364 1403/4/24
1/2 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
1/4 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
2 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
4 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
1/2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 376,364 1403/4/24
3/4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 431,455 1403/4/24
1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
3 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
5 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
6 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
1 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
1/2 1 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
1/4 1 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
2 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
1/2 2 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
3 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
4 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
5 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
6 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
2 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 405,455 1403/4/24
1/2 2 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 405,455 1403/4/24
3 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 405,455 1403/4/24
4 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 405,455 1403/4/24
5 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 405,455 1403/4/24
6 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 405,455 1403/4/24
1/2 2 اینچ 5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 405,455 1403/4/24
3 اینچ 5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 405,455 1403/4/24
4 اینچ 5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 405,455 1403/4/24
5 اینچ 5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 405,455 1403/4/24
5 اینچ 5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 405,455 1403/4/24
1/2 2 اینچ 6 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 405,455 1403/4/24
3 اینچ 6 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/4/24
4 اینچ 6 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 405,455 1403/4/24
5 اینچ 6 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 405,455 1403/4/24
6 اینچ 6 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 405,455 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 382,727 1403/4/24
3/4 اینچ 2 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 382,727 1403/4/24
1 اینچ 2 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 378,182 1403/4/24
1.2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 382,727 1403/4/24
3/4 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 382,727 1403/4/24
1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 378,182 1403/4/24
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 378,182 1403/4/24
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 378,182 1403/4/24
2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 378,182 1403/4/24
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 378,182 1403/4/24
1/2 1 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 378,182 1403/4/24
1/4 1 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 378,182 1403/4/24
2 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 378,182 1403/4/24
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 378,182 1403/4/24
3 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 378,182 1403/4/24
4 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 378,182 1403/4/24
5 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 378,182 1403/4/24
2 اینچ 4 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
1/2 2 اینچ 4 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
3 اینچ 4 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
4 اینچ 4 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24
5 اینچ 4 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 401,818 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
16 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
18 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
20 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
24 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
16 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
18 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
20 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
24 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
32 اینچ 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
42 اینچ 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
48 اینچ 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
16 اینچ 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 400,000 1403/4/24
18 اینچ 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 400,000 1403/4/24
20 اینچ 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 400,000 1403/4/24
24 اینچ 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 400,000 1403/4/24
16 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 400,000 1403/4/24
18 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 400,000 1403/4/24
20 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 400,000 1403/4/24
24 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 400,000 1403/4/24
32 اینچ 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 400,000 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
16 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
18 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
20 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
24 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
16 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
18 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
20 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
24 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24
32 اینچ 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 460,000 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 527,818 1403/4/24
3/4 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 532,273 1403/4/24
1 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 532,273 1403/4/24
1/2 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 527,818 1403/4/24
1/4 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 527,818 1403/4/24
2 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 528,636 1403/4/24
1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 528,636 1403/4/24
3 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 528,636 1403/4/24
4 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 528,636 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 532,273 1403/4/24
3/4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 532,273 1403/4/24
1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 532,273 1403/4/24
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 532,273 1403/4/24
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 528,636 1403/4/24
2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 528,636 1403/4/24
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 528,636 1403/4/24
3 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 528,636 1403/4/24
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 528,636 1403/4/24
1/4 1 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 516,000 1403/4/24
2 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 511,364 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
2 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 511,455 1403/4/24
1/2 2 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 511,455 1403/4/24
3 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 511,455 1403/4/24
4 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 511,455 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 523,182 1403/4/24
3/4 اینچ 2 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 523,182 1403/4/24
1 اینچ 2 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 523,182 1403/4/24
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 549,545 1403/4/24
3/4 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 533,182 1403/4/24
1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 536,909 1403/4/24
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 533,182 1403/4/24
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 533,182 1403/4/24
2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 519,545 1403/4/24
1 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 516,000 1403/4/24
1/2 1 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 516,000 1403/4/24
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 511,364 1403/4/24
3 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 506,818 1403/4/24
4 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 511,364 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 1 اینچ 2 6 متری تهران کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
1/2 1 اینچ 2 6 متری اصفهان کیلوگرم کارخانه 361,818 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری تهران کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری اصفهان کیلوگرم کارخانه 361,818 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 1 اینچ 3 6 متری تهران کیلوگرم کارخانه 373,636 1403/4/24
1/2 1 اینچ 3 6 متری اصفهان کیلوگرم کارخانه 365,455 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

نام تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
مغزی داربست بنگاه تهران 200,000 1403/4/24
بست H بنگاه تهران 763,636 1403/4/24
بست داربستی سبک بنگاه تهران 536,364 1403/4/24
بست داربستی سنگین بنگاه تهران 604,545 1403/4/24
بست گردان بنگاه تهران 745,455 1403/4/24
بست تک پیچ بنگاه تهران 495,455 1403/4/24
رابط 20 سانتی بنگاه تهران 418,182 1403/4/24
رابط 17 سانتی بنگاه تهران 400,000 1403/4/24

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 2.8 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/4/24
1/2 اینچ 2.8 6 متری تست گاز کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/4/24
3/4 اینچ 2.9 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/4/24
3/4 اینچ 2.9 6 متری تست گاز کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/4/24
2 اینچ 2.9 6 متری تست گاز کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/4/24
1 اینچ 3 6 متری تست گاز شاخه کارخانه 410,545 1403/4/24
1 اینچ 3.2 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/4/24
1/2 1 اینچ 3.2 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/4/24
1/4 1 اینچ 3.2 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/4/24
1/2 2 اینچ 3.5 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/4/24
3 اینچ 3.5 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/4/24
1/4 1 اینچ 3.6 6 متری تست گاز کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/4/24
1/2 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/4/24
1/2 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/4/24
2 اینچ 3.9 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/4/24
1/2 2 اینچ 3.9 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/4/24
3 اینچ 4 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/4/24
4 اینچ 4 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/4/24


لوله ها با مشخصات اندازه اسمی تولید می شوند و عدد در واقع نشان دهنده قطر بیرونی لوله است. ضخامت دیواره لوله مشخصه دیگری است که با نام رده لوله نشان داده می شود.

لوله ها دارای انواع مختلفی از جمله لوله درزدار تست آب ، لوله گالوانیزه ، لوله صنعتی .. می باشند.

فولاد مبارکه، فولاد اکسین خوزستان، فولاد کاویان، لوله و پروفیل نیکان، مجتمع فولاد گیلان، مجتمع فولاد سبا و چند کارخانه دیگر از مهمترین تولیدکنندگان این محصول هستند.

مطالب مرتبط : قیمت پروفیل

برای دریافت قیمت لوله و انواع مختلف آن می توانید با شماره درج شده در سایت آهنات تماس بگیرید. همچنین می توانید برای خرید و فروش اوناع لوله از کارشناسان ما در بخش فروش آهنات کمک بگیرید.

معرفی انواع لوله ها و کاربردهای آنها

لوله ها به عنوان یکی از اجزای حیاتی در صنایع مختلف و ساخت و سازها به کار می روند. انواع مختلفی از لوله ها وجود دارد که هر کدام ویژگی ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در این مقاله، به معرفی چند نوع از لوله ها و کاربردهای آنها می پردازیم.

1. لوله مانیسمان

لوله های مانیسمان از آلیاژهای فولادی با استحکام بالا و مقاومت در برابر خوردگی ساخته می شوند. این لوله ها عمدتاً در صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی و صنایع حفاری استفاده می شوند. با استفاده از لوله های مانیسمان، امکان انتقال مواد با فشار و دمای بالا به صورت ایمن فراهم می شود.

2. لوله جدارچاه

لوله های جدارچاه برای استفاده در چاه های نفتی و گازی طراحی شده اند. این لوله ها معمولاً از فولاد و یا آلیاژهای خاصی ساخته می شوند که مقاومت خوبی در برابر فشار و شرایط سخت محیطی دارند. استفاده از لوله های جدارچاه در حفاری و استخراج نفت و گاز، امکان انتقال ایمن و کارآمد مواد را فراهم می کند.

3. لوله درزدار صنعتی

لوله های درزدار صنعتی دارای درزهای جوشکاری هستند و برای انتقال مایعات و گازها در صنایع مختلف استفاده می شوند. این لوله ها معمولاً از فولاد ساخته می شوند و می توانند در فشارها و دماهای مختلف به کار روند. لوله های درزدار صنعتی به دلیل هزینه کمتر نسبت به لوله های بدون درز، انتخاب معمولی در بسیاری از برنامه های صنعتی هستند.

4. لوله تست آب

لوله های تست آب برای انجام آزمون های تست کیفیت آب مورد استفاده قرار می گیرند. این لوله ها معمولاً از موادی مانند پلی وینیل کلرید (PVC) یا پلی اتیلن (PE) ساخته می شوند که مقاومت خوبی در برابر شرایط آبی دارند. لوله های تست آب مورد استفاده در صنایع آب و فاضلاب، کشاورزی و منابع آبی استفاده می شوند.

5. لوله اسپیرال

لوله های اسپیرال دارای بخش های جوشکاری دایره ای هستند و برای انتقال مواد گازی یا مایعات در شرایط فشار و دمای بالا به کار می روند. این لوله ها برای استفاده در صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، و ساخت و سازها مناسب هستند.

6. لوله گالوانیزه

لوله های گالوانیزه با پوششی از روی و آلومینیوم تولید می شوند که از خوردگی و زنگ زدگی جلوگیری می کند. این لوله ها عموماً برای سیستم های آبیاری، خطوط گاز و سیستم های حفاظتی از آتش سوزی استفاده می شوند.

7. لوله درزدار تست گاز (API)

لوله های درزدار تست گاز به استانداردهای API (موسسه پترولی آمریکا) تولید می شوند و برای انتقال گازهایی مانند متان، بوتان و پروپان استفاده می شوند. این لوله ها دارای کیفیت و استحکام بالا برای مقاومت در برابر فشار و شرایط سخت محیطی هستند.

8. لوله داربستی

لوله های داربستی دارای تقویت های داخلی و خارجی هستند که آنها را برای مقاومت در برابر فشار و فشارهای خارجی تقویت می کند. این لوله ها برای استفاده در ساخت و سازها، پل ها، و سیستم های پشتیبانی از خطوط آبیاری و فاضلاب مناسب هستند.

نتیجه گیری

لوله ها اجزای حیاتی در صنایع مختلف محسوب می شوند و انواع مختلفی از آنها برای کاربردهای مختلف طراحی شده اند. انتخاب نوع مناسب لوله بستگی به شرایط محیطی، خصوصیات مواد منتقله و نیازهای کاربردی دارد. امیدواریم این مقاله به شما در درک بهتر از انواع لوله ها و کاربردهای آنها کمک کرده باشد.

مطالب مرتبط : قیمت تیرآهن

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 16 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17