021-47238000

لوله

قیمت لوله در ساعات میانی روز بروز رسانی میگردد.

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز رده برند واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 20 وارداتی شاخه 3,394,495 1402/9/11
3/4 اینچ 20 وارداتی شاخه 4,403,670 1402/9/11
1 اینچ 20 وارداتی شاخه 6,330,275 1402/9/11
1/4 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 8,807,339 1402/9/11
1/2 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 10,412,844 1402/9/11
2 اینچ 20 وارداتی شاخه 12,706,422 1402/9/11
1/2 2 اینچ 20 وارداتی شاخه 17,339,450 1402/9/11
3 اینچ 20 وارداتی شاخه 24,174,312 1402/9/11
4 اینچ 20 وارداتی شاخه 33,348,624 1402/9/11
5 اینچ 20 وارداتی شاخه 58,532,110 1402/9/11
6 اینچ 20 وارداتی شاخه 58,623,853 1402/9/11
8 اینچ 20 وارداتی شاخه 136,238,532 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز رده برند واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه 4,036,697 1402/9/11
3/4 اینچ 40 وارداتی شاخه 4,908,257 1402/9/11
1 اینچ 40 وارداتی شاخه 7,981,651 1402/9/11
1/4 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 10,366,972 1402/9/11
1/2 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 12,293,578 1402/9/11
2 اینچ 40 وارداتی شاخه 16,422,018 1402/9/11
1/2 2 اینچ 40 وارداتی شاخه 26,009,174 1402/9/11
3 اینچ 40 وارداتی شاخه 34,220,183 1402/9/11
4 اینچ 40 وارداتی شاخه 47,981,651 1402/9/11
5 اینچ 40 وارداتی شاخه 65,779,817 1402/9/11
6 اینچ 40 وارداتی شاخه 96,330,275 1402/9/11
8 اینچ 40 وارداتی شاخه 177,981,651 1402/9/11
1 اینچ 40 اهواز شاخه 13,903,670 1402/9/11
1/2 1 اینچ 40 اهواز شاخه 22,706,422 1402/9/11
2 اینچ 40 اهواز شاخه 18,807,339 1402/9/11
1/2 2 اینچ 40 اهواز شاخه 30,733,945 1402/9/11
3 اینچ 40 اهواز شاخه 36,238,532 1402/9/11
4 اینچ 40 اهواز شاخه 51,834,862 1402/9/11
5 اینچ 40 اهواز شاخه 94,055,046 1402/9/11
6 اینچ 40 اهواز شاخه 118,348,624 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز رده برند واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 80 وارداتی شاخه 5,229,358 1402/9/11
3/4 اینچ 80 وارداتی شاخه 6,605,505 1402/9/11
1 اینچ 80 وارداتی شاخه 12,293,578 1402/9/11
1/4 1 اینچ 80 وارداتی شاخه 15,963,303 1402/9/11
1/2 1 اینچ 80 وارداتی شاخه 19,908,257 1402/9/11
2 اینچ 80 وارداتی شاخه 27,339,450 1402/9/11
1/2 2 اینچ 80 وارداتی شاخه 42,018,349 1402/9/11
3 اینچ 80 وارداتی شاخه 60,366,972 1402/9/11
4 اینچ 80 وارداتی شاخه 79,633,028 1402/9/11
5 اینچ 80 وارداتی شاخه 100,000,000 1402/9/11
6 اینچ 80 وارداتی شاخه 139,449,541 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
43*83 20 کیلوگرم بنگاه تهران 660,550 1402/9/11
40*90 25 کیلوگرم بنگاه تهران 660,550 1402/9/11
80*140 30 کیلوگرم بنگاه تهران 660,550 1402/9/11
60*120 30 کیلوگرم بنگاه تهران 660,550 1402/9/11
70*140 35 کیلوگرم بنگاه تهران 660,550 1402/9/11
63*133 35 کیلوگرم بنگاه تهران 660,550 1402/9/11
80*150 35 کیلوگرم بنگاه تهران 660,550 1402/9/11
80*220 70 کیلوگرم بنگاه تهران 660,550 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
8 اینچ 4 12 متری کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
10 اینچ 4 12 متری کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
8 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
10 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
12 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
14 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 366,972 1402/9/11
16 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 366,972 1402/9/11
8 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
10 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
12 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
14 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 366,972 1402/9/11
16 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 366,972 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
8 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 362,385 1402/9/11
10 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 362,385 1402/9/11
12 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 362,385 1402/9/11
14 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 362,385 1402/9/11
8 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 362,385 1402/9/11
10 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 362,385 1402/9/11
12 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 362,385 1402/9/11
14 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 362,385 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
8 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 355,963 1402/9/11
10 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 355,963 1402/9/11
12 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 355,046 1402/9/11
14 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 355,046 1402/9/11
8 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 355,963 1402/9/11
10 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 355,963 1402/9/11
12 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 355,046 1402/9/11
14 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 355,046 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
8 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
10 اینچ 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
12 اینچ 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
8 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
10 اینچ 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
12 اینچ 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
14 اینچ 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 356,881 1402/9/11
3/4 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 356,881 1402/9/11
1 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 354,128 1402/9/11
1/2 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 354,128 1402/9/11
1/4 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 354,128 1402/9/11
2 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 354,128 1402/9/11
1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 354,128 1402/9/11
4 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 354,128 1402/9/11
1/2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 347,706 1402/9/11
3/4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 347,706 1402/9/11
1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
3 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
5 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
6 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/2 1 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/4 1 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
2 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/2 2 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
3 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
4 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
5 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
6 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
2 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/2 2 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
3 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
4 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
5 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
6 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/2 2 اینچ 5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
3 اینچ 5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
4 اینچ 5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
5 اینچ 5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
5 اینچ 5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
1/2 2 اینچ 6 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
3 اینچ 6 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/9/11
4 اینچ 6 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
5 اینچ 6 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
6 اینچ 6 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 362,385 1402/9/11
3/4 اینچ 2 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 362,385 1402/9/11
1 اینچ 2 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
1.2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 362,385 1402/9/11
3/4 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 362,385 1402/9/11
1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
1/2 1 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
1/4 1 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
2 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
3 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
4 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
5 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
2 اینچ 4 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
1/2 2 اینچ 4 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
3 اینچ 4 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
4 اینچ 4 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11
5 اینچ 4 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 357,798 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
16 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
18 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
20 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
24 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
16 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
18 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
20 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
24 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
32 اینچ 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
42 اینچ 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
48 اینچ 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
16 اینچ 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
18 اینچ 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
20 اینچ 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
24 اینچ 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
16 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
18 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
20 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
24 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
32 اینچ 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
16 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
18 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
20 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
24 اینچ 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
16 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
18 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
20 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
24 اینچ 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11
32 اینچ 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,018 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 501,835 1402/9/11
3/4 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 501,835 1402/9/11
1 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 497,248 1402/9/11
1/2 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 500,000 1402/9/11
1/4 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 500,000 1402/9/11
2 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 497,248 1402/9/11
1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 497,248 1402/9/11
3 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 497,248 1402/9/11
4 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 497,248 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 485,321 1402/9/11
3/4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 484,404 1402/9/11
1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 475,229 1402/9/11
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 472,477 1402/9/11
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 472,477 1402/9/11
2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 470,642 1402/9/11
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 470,642 1402/9/11
3 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 470,642 1402/9/11
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 470,642 1402/9/11
1/4 1 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 452,294 1402/9/11
2 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 449,083 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
2 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 452,294 1402/9/11
1/2 2 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 452,294 1402/9/11
3 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 452,294 1402/9/11
4 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 452,294 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 504,587 1402/9/11
3/4 اینچ 2 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 504,587 1402/9/11
1 اینچ 2 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 495,413 1402/9/11
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 473,394 1402/9/11
3/4 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 490,826 1402/9/11
1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 479,817 1402/9/11
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 477,064 1402/9/11
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 477,064 1402/9/11
2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 475,229 1402/9/11
1 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 452,294 1402/9/11
1/2 1 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 452,294 1402/9/11
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 449,083 1402/9/11
3 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 449,083 1402/9/11
4 اینچ 3 6 متری تست آب کیلوگرم کارخانه 449,083 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 1 اینچ 2 6 متری تهران کیلوگرم کارخانه 354,128 1402/9/11
1/2 1 اینچ 2 6 متری اصفهان کیلوگرم کارخانه 346,789 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری تهران کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری اصفهان کیلوگرم کارخانه 333,945 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 1 اینچ 3 6 متری تهران کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/2 1 اینچ 3 6 متری اصفهان کیلوگرم کارخانه 333,945 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

نام تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
مغزی داربست بنگاه تهران 151,376 1402/9/11
بست H بنگاه تهران 651,376 1402/9/11
بست داربستی سبک بنگاه تهران 504,587 1402/9/11
بست داربستی سنگین بنگاه تهران 559,633 1402/9/11
بست گردان بنگاه تهران 660,550 1402/9/11
بست تک پیچ بنگاه تهران 385,321 1402/9/11
رابط 20 سانتی بنگاه تهران 348,624 1402/9/11
رابط 17 سانتی بنگاه تهران 321,101 1402/9/11

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 2.8 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران 4,770,642 1402/9/11
1/2 اینچ 2.8 6 متری تست گاز کیلوگرم کارخانه 399,083 1402/9/11
3/4 اینچ 2.9 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران 4,587,156 1402/9/11
3/4 اینچ 2.9 6 متری تست گاز کیلوگرم کارخانه 399,083 1402/9/11
2 اینچ 2.9 6 متری تست گاز کیلوگرم کارخانه 399,083 1402/9/11
1 اینچ 3 6 متری تست گاز شاخه کارخانه 399,083 1402/9/11
1 اینچ 3.2 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران 6,422,018 1402/9/11
1/2 1 اینچ 3.2 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران 9,633,028 1402/9/11
1/4 1 اینچ 3.2 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران 8,256,881 1402/9/11
1/2 2 اینچ 3.5 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران 16,055,046 1402/9/11
3 اینچ 3.5 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران 18,348,624 1402/9/11
1/4 1 اینچ 3.6 6 متری تست گاز کیلوگرم کارخانه 399,083 1402/9/11
1/2 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران 11,926,606 1402/9/11
1/2 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز کیلوگرم کارخانه 399,083 1402/9/11
2 اینچ 3.9 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران 14,220,183 1402/9/11
1/2 2 اینچ 3.9 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران 17,889,908 1402/9/11
3 اینچ 4 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران 22,018,349 1402/9/11
4 اینچ 4 6 متری تست گاز شاخه بنگاه تهران 27,981,651 1402/9/11


لوله ها با مشخصات اندازه اسمی تولید می شوند و عدد در واقع نشان دهنده قطر بیرونی لوله است. ضخامت دیواره لوله مشخصه دیگری است که با نام رده لوله نشان داده می شود.

لوله ها دارای انواع مختلفی از جمله لوله درزدار تست آب ، لوله گالوانیزه ، لوله صنعتی .. می باشند.

فولاد مبارکه، فولاد اکسین خوزستان، فولاد کاویان، لوله و پروفیل نیکان، مجتمع فولاد گیلان، مجتمع فولاد سبا و چند کارخانه دیگر از مهمترین تولیدکنندگان این محصول هستند.

برای دریافت قیمت لوله و انواع مختلف آن می توانید با شماره درج شده در سایت آهنات تماس بگیرید. همچنین می توانید برای خرید و فروش اوناع لوله از کارشناسان ما در بخش فروش آهنات کمک بگیرید.

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17