021-47238000

ورق

قیمت ورق وابستگی زیادی به متغیرهایی همچون گرید آلیاژی، فرایند تولید، قیمت مواد اولیه، ضخامت و عرضه و تقاضا دارد.

ورق سیاه 2 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
2 2000*1000 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 347,706 1402/9/9
2 2500*1250 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 338,532 1402/9/9

ورق سیاه 3 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
3 1250 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 336,697 1402/9/11
3 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 347,706 1402/9/11
3 2000*1000 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 352,294 1402/9/11
3 2500*1250 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 336,697 1402/9/11
3 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 347,706 1402/9/11

ورق سیاه 4 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
4 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 337,615 1402/9/11
4 2000*1000 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 343,119 1402/9/11
4 2500*1250 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 333,028 1402/9/11
4 3000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 337,615 1402/9/11
4 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 337,615 1402/9/11

ورق سیاه 5 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
5 1000 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 341,284 1402/9/11
5 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 343,119 1402/9/11
5 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 351,376 1402/9/11
5 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 343,119 1402/9/11

ورق سیاه 6 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 1000 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 356,881 1402/9/11
6 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 356,881 1402/9/11
6 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 347,706 1402/9/11

ورق سیاه 8 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
8 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 349,541 1402/9/11
8 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 355,963 1402/9/11
8 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 366,055 1402/9/11
8 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 352,294 1402/9/11
8 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 349,541 1402/9/11
8 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 355,963 1402/9/11

ورق سیاه 10 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
10 12000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 316,514 1402/9/11
10 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 337,615 1402/9/11
10 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 335,780 1402/9/11
10 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 305,505 1402/9/11
10 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 316,514 1402/9/11
10 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 335,780 1402/9/11

ورق سیاه 12 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
12 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 328,440 1402/9/11
12 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 305,505 1402/9/11
12 12000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 316,514 1402/9/11
12 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 333,945 1402/9/11
12 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 305,505 1402/9/11
12 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 316,514 1402/9/11

ورق سیاه 15 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
15 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 305,505 1402/9/11
15 6000*1500 فابریک کاویان کارخانه 316,514 1402/9/11
15 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 333,945 1402/9/11
15 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 328,440 1402/9/11
15 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 305,505 1402/9/11
15 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 316,514 1402/9/11

ورق سیاه 20 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
20 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 288,991 1402/9/11
20 6000*1250 فابریک کاویان کارخانه 235,780 1402/9/11
20 6000*1250 فابریک کاویان بنگاه تهران 248,624 1402/9/11
20 6000*1500 فابریک کاویان کارخانه 255,963 1402/9/11
20 6000*1500 فابریک کاویان بنگاه تهران 270,642 1402/9/11
20 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 288,991 1402/9/11
20 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 298,165 1402/9/11

ورق سیاه 25 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
25 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 287,156 1402/9/11
25 12000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 294,495 1402/9/9
25 6000*1250 فابریک کاویان کارخانه 235,780 1402/9/11
25 6000*1250 فابریک کاویان بنگاه تهران 248,624 1402/9/11
25 6000*1500 فابریک کاویان کارخانه 255,963 1402/9/11
25 6000*1500 فابریک کاویان بنگاه تهران 267,890 1402/9/11
25 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 287,156 1402/9/11
25 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 298,165 1402/9/11

ورق سیاه 30 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
30 6000*1250 فابریک کاویان بنگاه تهران 252,294 1402/9/11
30 6000*1500 فابریک کاویان بنگاه تهران 270,642 1402/9/11
30 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 288,991 1402/9/11
30 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 300,917 1402/9/11

ورق سیاه 35 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
35 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 287,156 1402/9/11
35 6000*1250 فابریک کاویان کارخانه 235,780 1402/9/11
35 6000*1250 فابریک کاویان بنگاه تهران 256,881 1402/9/11
35 6000*1500 فابریک کاویان بنگاه تهران 277,982 1402/9/11
35 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 287,156 1402/9/11
35 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 298,165 1402/9/11

ورق سیاه 40 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
40 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 284,404 1402/9/11
40 6000*1250 فابریک کاویان بنگاه تهران 260,550 1402/9/11
40 6000*1500 فابریک کاویان کارخانه 255,963 1402/9/11
40 6000*1500 فابریک کاویان بنگاه تهران 277,982 1402/9/11
40 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 284,404 1402/9/11
40 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 296,330 1402/9/11

ورق سیاه 45 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
45 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 264,220 1402/9/11
45 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 273,394 1402/9/11

ورق سیاه 50 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
50 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 287,156 1402/9/11
50 12000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 296,330 1402/9/11

ورق سیاه 60 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
60 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 300,917 1402/9/11
60 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 323,853 1402/9/11

ورق سیاه 70 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
70 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 305,505 1402/9/11
70 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 319,266 1402/9/11

ورق سیاه 80 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
80 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه تماس بگیرید 1402/9/11

ورق رنگی فولاد مبارکه نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض رنگ حالت تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0.5 1250 سفید رول بنگاه تهران 499,083 1402/8/30
0.5 1250 آبی رول بنگاه تهران 501,835 1402/8/27
0.5 1250 قرمز رول بنگاه تهران 501,835 1402/8/30
0.5 1250 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 49,541 1402/8/30
0.5 1250 آبی رول بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/27
0.6 1250 سفید رول بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/27

ورق رنگی چین نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض رنگ حالت تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0.25 1000 سفید رول بنگاه تهران 555,046 1402/8/30
0.48 1000 سفید رول بنگاه تهران 450,459 1402/8/30
0.48 1000 قرمز رول بنگاه تهران 453,211 1402/8/27
0.48 1250 قرمز رول بنگاه تهران 453,211 1402/8/27
0.48 1250 سفید رول بنگاه تهران 455,963 1402/8/30

ورق گالوانیزه هفت الماس نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.4 1000 رول بنگاه تهران 447,706 کیلوگرم 1402/8/27
0.4 1250 رول بنگاه تهران 443,119 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 رول بنگاه تهران 408,257 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1250 رول بنگاه تهران 408,257 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1000 رول بنگاه تهران 390,826 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 رول بنگاه تهران 390,826 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1000 رول بنگاه تهران 371,560 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1250 رول بنگاه تهران 371,560 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1000 رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1000 رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1250 رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
1 1000 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
1 1250 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1000 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1250 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1000 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1250 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 رول بنگاه تهران 370,642 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 رول بنگاه تهران 370,642 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1000 رول بنگاه تهران 393,578 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1250 رول بنگاه تهران 396,330 کیلوگرم 1402/8/27

ورق گالوانیزه کاشان نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.3 1000 رول بنگاه تهران 529,358 کیلوگرم 1402/8/27
0.3 1250 رول بنگاه تهران 529,358 کیلوگرم 1402/8/27
0.4 1000 رول بنگاه تهران 484,404 کیلوگرم 1402/8/27
0.4 1250 رول بنگاه تهران 459,633 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 رول بنگاه تهران 458,716 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 رول بنگاه تهران 455,963 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 رول بنگاه تهران 459,633 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 رول بنگاه تهران 423,853 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1000 رول بنگاه تهران 378,899 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1250 رول بنگاه تهران 369,725 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 رول بنگاه تهران 365,138 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 رول بنگاه تهران 365,138 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1000 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1250 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
1 1000 رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
1 1250 رول بنگاه تهران 366,972 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1000 رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1250 رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27

ورق گالوانیزه تاراز نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.4 1000 رول بنگاه تهران 446,789 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 رول بنگاه تهران 411,009 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1250 رول بنگاه تهران 411,927 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1000 رول بنگاه تهران 392,661 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 رول بنگاه تهران 392,661 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1000 رول بنگاه تهران 377,064 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1250 رول بنگاه تهران 377,064 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1000 رول بنگاه تهران 365,138 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 رول کارخانه 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1000 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1250 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
1 1000 رول بنگاه تهران 366,972 کیلوگرم 1402/8/27
1 1250 رول بنگاه تهران 374,312 کیلوگرم 1402/8/27
1.2 1000 رول بنگاه تهران 372,477 کیلوگرم 1402/8/27
1.2 1250 رول بنگاه تهران 372,477 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1000 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1250 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 رول بنگاه تهران 371,560 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 رول بنگاه تهران 371,560 کیلوگرم 1402/8/27

ورق گالوانیزه شهرکرد نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.4 1000 رول بنگاه تهران 455,046 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 رول بنگاه تهران 475,229 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1250 رول بنگاه تهران 411,927 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1000 رول بنگاه تهران 392,661 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 رول بنگاه تهران 392,661 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1000 رول بنگاه تهران 377,064 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1250 رول بنگاه تهران 377,064 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1000 رول بنگاه تهران 365,138 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1000 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1250 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
1 1000 رول بنگاه تهران 366,972 کیلوگرم 1402/8/27
1 1250 رول بنگاه تهران 374,312 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1000 رول بنگاه تهران 372,477 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1250 رول بنگاه تهران 372,477 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1000 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1250 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 رول بنگاه تهران 371,560 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 رول بنگاه تهران 371,560 کیلوگرم 1402/8/27

ورق گالوانیزه چینی نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.3 1000 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1402/8/27
0.3 1250 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1402/8/27
0.4 1000 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1402/8/27
0.4 1250 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1402/8/27

ورق گالوانیزه شهریار تبریز نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
2 1000 رول بنگاه تهران 377,064 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 رول بنگاه تهران 377,064 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1000 رول بنگاه تهران 406,422 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1250 رول بنگاه تهران 406,422 کیلوگرم 1402/8/27
3 1000 رول بنگاه تهران 443,119 کیلوگرم 1402/8/27
3 1250 رول بنگاه تهران 433,945 کیلوگرم 1402/8/27

ورق گالوانیزه دشتستان نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.6 1250 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1402/8/27

ورق روغنی هفت الماس نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض استاندارد حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.4 1000 ST12 رول بنگاه تهران 433,028 کیلوگرم 1402/8/27
0.4 1250 ST12 رول بنگاه تهران 433,028 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 391,743 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 391,743 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1000 ST12 رول بنگاه تهران 376,147 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 ST12 رول بنگاه تهران 376,147 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1000 ST12 رول بنگاه تهران 373,394 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1250 ST12 رول بنگاه تهران 373,394 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1000 ST12 رول بنگاه تهران 359,633 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 ST12 رول بنگاه تهران 359,633 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1000 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1250 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
1 1000 ST12 رول بنگاه تهران 364,220 کیلوگرم 1402/8/27
1 1250 ST12 رول بنگاه تهران 364,220 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1000 ST12 رول بنگاه تهران 361,468 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1250 ST12 رول بنگاه تهران 359,633 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 364,220 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 ST12 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27

ورق روغنی فولاد مبارکه نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض استاندارد حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 406,422 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 406,422 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1000 ST12 رول بنگاه تهران 400,000 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 ST12 رول بنگاه تهران 400,000 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1000 ST12 رول بنگاه تهران 394,495 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1250 ST12 رول بنگاه تهران 394,495 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1000 ST12 رول بنگاه تهران 381,651 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 ST12 رول بنگاه تهران 369,725 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1000 ST12 رول بنگاه تهران 382,569 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1250 ST12 رول بنگاه تهران 382,569 کیلوگرم 1402/8/27
1 1000 ST12 رول بنگاه تهران 376,147 کیلوگرم 1402/8/27
1 1250 ST12 رول بنگاه تهران 376,147 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1000 ST12 رول بنگاه تهران 370,642 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1250 ST12 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 373,394 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 369,725 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 ST12 رول بنگاه تهران 389,908 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 ST12 رول بنگاه تهران 389,908 کیلوگرم 1402/8/27

ورق روغنی فولاد غرب نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض استاندارد حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.4 1000 ST12 رول بنگاه تهران 433,028 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 391,743 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 391,743 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1000 ST12 رول بنگاه تهران 376,147 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 ST12 رول بنگاه تهران 376,147 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1000 ST12 رول بنگاه تهران 373,394 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1250 ST12 رول بنگاه تهران 373,394 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1000 ST12 رول بنگاه تهران 359,633 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 ST12 رول بنگاه تهران 359,633 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1000 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1250 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
1 1000 ST12 رول بنگاه تهران 364,220 کیلوگرم 1402/8/27
1 1250 ST12 رول بنگاه تهران 364,220 کیلوگرم 1402/8/27
1.2 1000 ST12 رول بنگاه تهران 361,468 کیلوگرم 1402/8/27
1.2 1250 ST12 رول بنگاه تهران 359,633 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 364,220 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 ST12 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27

ورق اسیدشوئی ST37 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض برند حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
2 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/9/1
2 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/9/1
2.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 366,055 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 366,055 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/9/1
2.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/9/1
3 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 361,468 کیلوگرم 1402/8/27
3 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 370,642 کیلوگرم 1402/8/27
3 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 355,963 کیلوگرم 1402/9/1
3 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 365,138 کیلوگرم 1402/9/1
3.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 35,780 کیلوگرم 1402/9/11
3.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 35,780 کیلوگرم 1402/9/11
3.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 357,798 کیلوگرم 1402/9/1
3.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 35,321 کیلوگرم 1402/9/11
4 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 35,229 کیلوگرم 1402/9/11
4 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 35,229 کیلوگرم 1402/9/11
4 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 347,706 کیلوگرم 1402/9/1
4 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 34,771 کیلوگرم 1402/9/11
4.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 35,321 کیلوگرم 1402/9/11
4.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 35,321 کیلوگرم 1402/9/11
4.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 34,862 کیلوگرم 1402/9/11
4.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 34,862 کیلوگرم 1402/9/11
5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 36,697 کیلوگرم 1402/9/11
5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 37,156 کیلوگرم 1402/9/11
5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 37,156 کیلوگرم 1402/9/11
5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 368,807 کیلوگرم 1402/9/1

ورق اسیدشوئی W22 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض برند حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
2 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 384,404 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 384,404 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 382,569 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 382,569 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 366,055 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 366,055 کیلوگرم 1402/8/27
3 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 377,982 کیلوگرم 1402/8/27
3 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 377,982 کیلوگرم 1402/8/27
3 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 361,468 کیلوگرم 1402/8/27
3 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 361,468 کیلوگرم 1402/8/27
3.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 379,817 کیلوگرم 1402/8/27
3.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 379,817 کیلوگرم 1402/8/27
3.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
3.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
4 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 374,312 کیلوگرم 1402/8/27
4 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 374,312 کیلوگرم 1402/8/27
4 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 357,798 کیلوگرم 1402/8/27
4 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 357,798 کیلوگرم 1402/8/27
4.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 375,229 کیلوگرم 1402/8/27
4.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 375,229 کیلوگرم 1402/8/27
4.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 358,716 کیلوگرم 1402/8/27
4.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 358,716 کیلوگرم 1402/8/27
5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 393,578 کیلوگرم 1402/8/27
5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 393,578 کیلوگرم 1402/8/27
5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 377,064 کیلوگرم 1402/8/27
5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 378,899 کیلوگرم 1402/8/27

ورق آجدار فولاد مبارکه نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
3 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 494,495 کیلوگرم 1402/9/11
3 2500*1250 برش خورده بنگاه تهران 396,330 کیلوگرم 1402/9/11
3 2000*1000 برش خورده بنگاه تهران 424,771 کیلوگرم 1402/9/11
4 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 529,358 کیلوگرم 1402/9/11
4 2500*1250 برش خورده بنگاه تهران 532,110 کیلوگرم 1402/9/11
4 2000*1000 برش خورده بنگاه تهران 394,495 کیلوگرم 1402/9/11
4 1000 شیت بنگاه تهران 394,495 کیلوگرم 1402/9/11
5 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 532,110 کیلوگرم 1402/9/11
5 2500*1250 برش خورده بنگاه تهران 380,734 کیلوگرم 1402/9/11
5 2000*1000 برش خورده بنگاه تهران 385,321 کیلوگرم 1402/9/11
5 1000 شیت بنگاه تهران 385,321 کیلوگرم 1402/9/11
6 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 532,110 کیلوگرم 1402/9/11
6 2000*1000 برش خورده بنگاه تهران 385,321 کیلوگرم 1402/9/11
8 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 319,266 کیلوگرم 1402/9/11
10 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران 323,853 کیلوگرم 1402/9/11

ورق A283 GrC نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه 344,037 1402/9/11
6 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 352,294 1402/9/11
8 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه 348,624 1402/9/11
8 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 354,128 1402/9/11
10 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه 332,110 1402/9/11
10 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 340,367 1402/9/11
12 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه 326,606 1402/9/11
12 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 333,028 1402/9/11
40 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 287,156 1402/9/11
50 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 287,156 1402/9/11

ورق ST52 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه 355,046 1402/9/11
6 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 361,468 1402/9/11
8 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه 355,046 1402/9/11
8 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 361,468 1402/9/11
10 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه 355,046 1402/9/11
10 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 361,468 1402/9/11
10 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 350,459 1402/9/11
12 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه 355,046 1402/9/11
12 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 361,468 1402/9/11
12 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 337,615 1402/9/11
15 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه 343,119 1402/9/11
15 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 361,468 1402/9/11
15 6000*2000 فابریک فولاد مبارکه کارخانه 330,275 1402/9/11
20 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 314,679 1402/9/11
25 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 322,018 1402/9/11
30 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 341,284 1402/9/11
35 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 325,688 1402/9/11
40 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 338,532 1402/9/11