قیمت ورق

ورق سیاه 2 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
2 2000*1000 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
2 2500*1250 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 351,818 1403/5/2

ورق سیاه 3 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
3 1250 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 335,000 1403/5/2
3 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
3 2000*1000 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 360,000 1403/5/2
3 2500*1250 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 353,636 1403/5/2
3 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 346,364 1403/5/2

ورق سیاه 4 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
4 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
4 2000*1000 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 361,818 1403/5/2
4 2500*1250 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 350,000 1403/5/2
4 3000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
4 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 343,636 1403/5/2

ورق سیاه 5 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
5 1000 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
5 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
5 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 358,182 1403/5/2
5 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 341,818 1403/5/2

ورق سیاه 6 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 1000 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
6 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 350,909 1403/5/2
6 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 341,818 1403/5/2

ورق سیاه 8 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
8 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
8 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 388,182 1403/5/2
8 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
8 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 350,909 1403/5/2
8 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 350,909 1403/5/2
8 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 388,182 1403/5/2

ورق سیاه 10 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
10 12000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 372,727 1403/5/2
10 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 365,455 1403/5/2
10 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 365,455 1403/5/2
10 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 365,455 1403/5/2
10 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 372,727 1403/5/2
10 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2

ورق سیاه 12 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
12 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
12 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 337,273 1403/5/2
12 12000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 349,091 1403/5/2
12 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 353,636 1403/5/2
12 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 337,273 1403/5/2
12 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 349,091 1403/5/2

ورق سیاه 15 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
15 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 337,273 1403/5/2
15 6000*1500 فابریک کاویان کارخانه 330,455 1403/5/2
15 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 353,636 1403/5/2
15 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 343,636 1403/5/2
15 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 337,273 1403/5/2
15 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 349,091 1403/5/2

ورق سیاه 20 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
20 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 307,727 1403/5/2
20 6000*1250 فابریک کاویان کارخانه 287,273 1403/5/2
20 6000*1250 فابریک کاویان بنگاه تهران 299,091 1403/5/2
20 6000*1500 فابریک کاویان کارخانه 289,091 1403/5/2
20 6000*1500 فابریک کاویان بنگاه تهران 297,273 1403/5/2
20 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 307,727 1403/5/2
20 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 319,545 1403/5/2

ورق سیاه 25 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
25 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 298,182 1403/5/2
25 12000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 307,727 1403/5/2
25 6000*1250 فابریک کاویان کارخانه 287,273 1403/5/2
25 6000*1250 فابریک کاویان بنگاه تهران 298,182 1403/5/2
25 6000*1500 فابریک کاویان کارخانه 289,091 1403/5/2
25 6000*1500 فابریک کاویان بنگاه تهران 297,273 1403/5/2
25 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 298,182 1403/5/2
25 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 307,727 1403/5/2

ورق سیاه 30 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
30 6000*1250 فابریک کاویان بنگاه تهران 312,273 1403/5/2
30 6000*1500 فابریک کاویان بنگاه تهران 309,545 1403/5/2
30 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 310,455 1403/5/2
30 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 319,545 1403/5/2

ورق سیاه 35 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
35 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 307,727 1403/5/2
35 6000*1250 فابریک کاویان کارخانه 289,091 1403/5/2
35 6000*1250 فابریک کاویان بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
35 6000*1500 فابریک کاویان بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
35 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 305,909 1403/3/31
35 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 316,818 1403/5/2

ورق سیاه 40 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
40 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 311,364 1403/5/2
40 6000*1250 فابریک کاویان بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
40 6000*1500 فابریک کاویان کارخانه 290,000 1403/5/2
40 6000*1500 فابریک کاویان بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
40 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 311,364 1403/5/2
40 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 316,818 1403/5/2

ورق سیاه 45 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
45 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 293,636 1403/5/2
45 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 305,909 1403/5/2

ورق سیاه 50 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
50 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 310,455 1403/5/2
50 12000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 321,364 1403/5/2

ورق سیاه 60 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
60 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
60 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 344,545 1403/5/2

ورق سیاه 70 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
70 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
70 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2

ورق سیاه 80 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
80 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2

ورق رنگی فولاد مبارکه نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض رنگ حالت تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0.5 1250 سفید رول بنگاه تهران 487,273 1403/4/13
0.5 1250 آبی رول بنگاه تهران 450,000 1403/4/13
0.5 1250 قرمز رول بنگاه تهران 471,818 1403/4/13
0.5 1250 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 487,273 1403/4/13
0.5 1250 آبی رول بنگاه تهران 450,000 1403/4/13
0.6 1250 سفید رول بنگاه تهران 494,727 1403/4/13

ورق رنگی چین نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض رنگ حالت تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0.25 1000 سفید رول بنگاه تهران 590,000 1403/4/13
0.48 1000 سفید رول بنگاه تهران 444,545 1403/4/13
0.48 1000 قرمز رول بنگاه تهران 444,545 1403/4/13
0.48 1250 قرمز رول بنگاه تهران 444,545 1403/4/13
0.48 1250 سفید رول بنگاه تهران 444,545 1403/4/13

ورق گالوانیزه هفت الماس نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.4 1000 رول بنگاه تهران 465,455 کیلوگرم 1403/4/13
0.4 1250 رول بنگاه تهران 465,455 کیلوگرم 1403/4/13
0.5 1000 رول بنگاه تهران 446,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.5 1250 رول بنگاه تهران 446,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.6 1000 رول بنگاه تهران 442,727 کیلوگرم 1403/4/13
0.6 1250 رول بنگاه تهران 442,727 کیلوگرم 1403/4/13
0.7 1000 رول بنگاه تهران 429,091 کیلوگرم 1403/4/13
0.7 1250 رول بنگاه تهران 429,091 کیلوگرم 1403/4/13
0.8 1000 رول بنگاه تهران 427,273 کیلوگرم 1403/4/13
0.8 1250 رول بنگاه تهران 427,273 کیلوگرم 1403/4/13
0.9 1000 رول بنگاه تهران 424,545 کیلوگرم 1403/4/13
0.9 1250 رول بنگاه تهران 424,545 کیلوگرم 1403/4/13
1 1000 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
1 1250 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
1.25 1000 رول بنگاه تهران 429,091 کیلوگرم 1403/4/13
1.25 1250 رول بنگاه تهران 429,091 کیلوگرم 1403/4/13
1.5 1000 رول بنگاه تهران 438,182 کیلوگرم 1403/4/13
1.5 1250 رول بنگاه تهران 438,182 کیلوگرم 1403/4/13
2 1000 رول بنگاه تهران 479,091 کیلوگرم 1403/4/13
2 1250 رول بنگاه تهران 479,091 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1000 رول بنگاه تهران 583,636 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1250 رول بنگاه تهران 583,636 کیلوگرم 1403/4/13

ورق گالوانیزه کاشان نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.3 1000 رول بنگاه تهران 520,000 کیلوگرم 1403/4/13
0.3 1250 رول بنگاه تهران 520,000 کیلوگرم 1403/4/13
0.4 1000 رول بنگاه تهران 474,545 کیلوگرم 1403/4/13
0.4 1250 رول بنگاه تهران 474,545 کیلوگرم 1403/4/13
0.5 1000 رول بنگاه تهران 460,909 کیلوگرم 1403/4/13
0.5 1000 رول بنگاه تهران 460,909 کیلوگرم 1403/4/13
0.6 1250 رول بنگاه تهران 449,091 کیلوگرم 1403/4/13
0.6 1250 رول بنگاه تهران 449,091 کیلوگرم 1403/4/13
0.7 1000 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
0.7 1250 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
0.8 1250 رول بنگاه تهران 429,091 کیلوگرم 1403/4/13
0.8 1250 رول بنگاه تهران 429,091 کیلوگرم 1403/4/13
0.9 1000 رول بنگاه تهران 429,091 کیلوگرم 1403/4/13
0.9 1250 رول بنگاه تهران 429,091 کیلوگرم 1403/4/13
1 1000 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
1 1250 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
1.25 1000 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
1.25 1250 رول بنگاه تهران 503,636 کیلوگرم 1403/4/13

ورق گالوانیزه تاراز نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.4 1000 رول بنگاه تهران 458,182 کیلوگرم 1403/4/13
0.5 1000 رول بنگاه تهران 451,818 کیلوگرم 1403/4/13
0.5 1250 رول بنگاه تهران 451,818 کیلوگرم 1403/4/13
0.6 1000 رول بنگاه تهران 446,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.6 1250 رول بنگاه تهران 446,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.7 1000 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
0.7 1250 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
0.8 1000 رول بنگاه تهران 431,818 کیلوگرم 1403/4/13
0.8 1250 رول کارخانه 431,818 کیلوگرم 1403/4/13
0.9 1000 رول بنگاه تهران 429,091 کیلوگرم 1403/4/13
0.9 1250 رول بنگاه تهران 429,091 کیلوگرم 1403/4/13
1 1000 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
1 1250 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
1.2 1000 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
1.2 1250 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
1.5 1000 رول بنگاه تهران 442,727 کیلوگرم 1403/4/13
1.5 1250 رول بنگاه تهران 442,727 کیلوگرم 1403/4/13
2 1000 رول بنگاه تهران 492,727 کیلوگرم 1403/4/13
2 1250 رول بنگاه تهران 496,364 کیلوگرم 1403/4/13

ورق گالوانیزه شهرکرد نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.4 1000 رول بنگاه تهران 460,909 کیلوگرم 1403/4/13
0.5 1000 رول بنگاه تهران 451,818 کیلوگرم 1403/4/13
0.5 1250 رول بنگاه تهران 451,818 کیلوگرم 1403/4/13
0.6 1000 رول بنگاه تهران 446,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.6 1250 رول بنگاه تهران 446,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.7 1000 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
0.7 1250 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
0.8 1000 رول بنگاه تهران 431,818 کیلوگرم 1403/4/13
0.8 1250 رول بنگاه تهران 431,818 کیلوگرم 1403/4/13
0.9 1000 رول بنگاه تهران 429,091 کیلوگرم 1403/4/13
0.9 1250 رول بنگاه تهران 429,091 کیلوگرم 1403/4/13
1 1000 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
1 1250 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
1.25 1000 رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
1.25 1250 رول بنگاه تهران 442,727 کیلوگرم 1403/4/13
1.5 1000 رول بنگاه تهران 364,545 کیلوگرم 1403/4/13
1.5 1250 رول بنگاه تهران 442,727 کیلوگرم 1403/4/13
2 1000 رول بنگاه تهران 492,727 کیلوگرم 1403/4/13
2 1250 رول بنگاه تهران 492,727 کیلوگرم 1403/4/13

ورق گالوانیزه چینی نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.3 1000 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/4/13
0.3 1250 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/4/13
0.4 1000 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/4/13
0.4 1250 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/4/13
0.5 1000 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/4/13

ورق گالوانیزه شهریار تبریز نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
2 1000 رول بنگاه تهران 492,727 کیلوگرم 1403/4/13
2 1250 رول بنگاه تهران 492,727 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1000 رول بنگاه تهران 592,727 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1250 رول بنگاه تهران 592,727 کیلوگرم 1403/4/13
3 1000 رول بنگاه تهران 747,273 کیلوگرم 1403/4/13
3 1250 رول بنگاه تهران 747,273 کیلوگرم 1403/4/13

ورق گالوانیزه دشتستان نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.6 1250 رول بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/4/13

ورق روغنی هفت الماس نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض استاندارد حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.4 1000 ST12 رول بنگاه تهران 428,182 کیلوگرم 1403/4/13
0.4 1250 ST12 رول بنگاه تهران 428,182 کیلوگرم 1403/4/13
0.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 428,182 کیلوگرم 1403/4/13
0.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 428,182 کیلوگرم 1403/4/13
0.6 1000 ST12 رول بنگاه تهران 400,909 کیلوگرم 1403/4/13
0.6 1250 ST12 رول بنگاه تهران 400,909 کیلوگرم 1403/4/13
0.7 1000 ST12 رول بنگاه تهران 396,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.7 1250 ST12 رول بنگاه تهران 396,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.8 1000 ST12 رول بنگاه تهران 396,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.8 1250 ST12 رول بنگاه تهران 356,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.9 1000 ST12 رول بنگاه تهران 400,909 کیلوگرم 1403/4/13
0.9 1250 ST12 رول بنگاه تهران 400,909 کیلوگرم 1403/4/13
1 1000 ST12 رول بنگاه تهران 400,909 کیلوگرم 1403/4/13
1 1250 ST12 رول بنگاه تهران 400,909 کیلوگرم 1403/4/13
1.25 1000 ST12 رول بنگاه تهران 396,364 کیلوگرم 1403/4/13
1.25 1250 ST12 رول بنگاه تهران 396,364 کیلوگرم 1403/4/13
1.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 410,000 کیلوگرم 1403/4/13
1.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 410,000 کیلوگرم 1403/4/13
2 1000 ST12 رول بنگاه تهران 423,636 کیلوگرم 1403/4/13
2 1250 ST12 رول بنگاه تهران 423,636 کیلوگرم 1403/4/13

ورق روغنی فولاد مبارکه نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض استاندارد حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 443,636 کیلوگرم 1403/4/13
0.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 443,636 کیلوگرم 1403/4/13
0.6 1000 ST12 رول بنگاه تهران 423,636 کیلوگرم 1403/4/13
0.6 1250 ST12 رول بنگاه تهران 423,636 کیلوگرم 1403/4/13
0.7 1000 ST12 رول بنگاه تهران 410,000 کیلوگرم 1403/4/13
0.7 1250 ST12 رول بنگاه تهران 410,000 کیلوگرم 1403/4/13
0.8 1000 ST12 رول بنگاه تهران 410,000 کیلوگرم 1403/4/13
0.8 1250 ST12 رول بنگاه تهران 419,091 کیلوگرم 1403/4/13
0.9 1000 ST12 رول بنگاه تهران 486,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.9 1250 ST12 رول بنگاه تهران 486,364 کیلوگرم 1403/4/13
1 1000 ST12 رول بنگاه تهران 486,364 کیلوگرم 1403/4/13
1 1250 ST12 رول بنگاه تهران 486,364 کیلوگرم 1403/4/13
1.25 1000 ST12 رول بنگاه تهران 410,909 کیلوگرم 1403/4/13
1.25 1250 ST12 رول بنگاه تهران 410,909 کیلوگرم 1403/4/13
1.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 416,364 کیلوگرم 1403/4/13
1.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 416,364 کیلوگرم 1403/4/13
2 1000 ST12 رول بنگاه تهران 428,182 کیلوگرم 1403/4/13
2 1250 ST12 رول بنگاه تهران 428,182 کیلوگرم 1403/4/13

ورق روغنی فولاد غرب نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض استاندارد حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.4 1000 ST12 رول بنگاه تهران 456,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 428,182 کیلوگرم 1403/4/13
0.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 428,182 کیلوگرم 1403/4/13
0.6 1000 ST12 رول بنگاه تهران 405,455 کیلوگرم 1403/4/13
0.6 1250 ST12 رول بنگاه تهران 400,909 کیلوگرم 1403/4/13
0.7 1000 ST12 رول بنگاه تهران 396,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.7 1250 ST12 رول بنگاه تهران 396,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.8 1000 ST12 رول بنگاه تهران 396,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.8 1250 ST12 رول بنگاه تهران 396,364 کیلوگرم 1403/4/13
0.9 1000 ST12 رول بنگاه تهران 400,909 کیلوگرم 1403/4/13
0.9 1250 ST12 رول بنگاه تهران 400,909 کیلوگرم 1403/4/13
1 1000 ST12 رول بنگاه تهران 400,909 کیلوگرم 1403/4/13
1 1250 ST12 رول بنگاه تهران 400,909 کیلوگرم 1403/4/13
1.2 1000 ST12 رول بنگاه تهران 396,364 کیلوگرم 1403/4/13
1.2 1250 ST12 رول بنگاه تهران 396,364 کیلوگرم 1403/4/13
1.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 410,000 کیلوگرم 1403/4/13
1.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 410,000 کیلوگرم 1403/4/13
2 1000 ST12 رول بنگاه تهران 423,636 کیلوگرم 1403/4/13
2 1250 ST12 رول بنگاه تهران 423,636 کیلوگرم 1403/4/13

ورق اسیدشوئی ST37 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض برند حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
2 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 443,636 کیلوگرم 1403/4/13
2 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 443,636 کیلوگرم 1403/4/13
2 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 441,818 کیلوگرم 1403/4/13
2 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 441,818 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 452,727 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 452,727 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 400,000 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 40,000 کیلوگرم 1403/4/13
3 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 466,364 کیلوگرم 1403/4/13
3 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 466,364 کیلوگرم 1403/4/13
3 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13
3 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13
3.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 466,364 کیلوگرم 1403/4/13
3.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 466,364 کیلوگرم 1403/4/13
3.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13
3.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13
4 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13
4 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 466,364 کیلوگرم 1403/4/13
4 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 467,273 کیلوگرم 1403/4/13
4 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13
4.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
4.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
4.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 467,273 کیلوگرم 1403/4/13
4.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 467,273 کیلوگرم 1403/4/13
5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13
5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13

ورق اسیدشوئی W22 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض برند حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
2 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 443,636 کیلوگرم 1403/4/13
2 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 443,636 کیلوگرم 1403/4/13
2 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 441,818 کیلوگرم 1403/4/13
2 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 445,455 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 459,091 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 461,818 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 408,182 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 408,182 کیلوگرم 1403/4/13
3 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 475,455 کیلوگرم 1403/4/13
3 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 475,455 کیلوگرم 1403/4/13
3 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 473,636 کیلوگرم 1403/4/13
3 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 473,636 کیلوگرم 1403/4/13
3.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 473,636 کیلوگرم 1403/4/13
3.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 473,636 کیلوگرم 1403/4/13
3.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 427,273 کیلوگرم 1403/4/13
3.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 427,273 کیلوگرم 1403/4/13
4 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 475,455 کیلوگرم 1403/4/13
4 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 475,455 کیلوگرم 1403/4/13
4 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 473,636 کیلوگرم 1403/4/13
4 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 473,636 کیلوگرم 1403/4/13
4.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 436,364 کیلوگرم 1403/4/13
4.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 436,364 کیلوگرم 1403/4/13
4.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 420,000 کیلوگرم 1403/4/13
4.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 427,273 کیلوگرم 1403/4/13
5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 436,364 کیلوگرم 1403/4/13
5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 436,364 کیلوگرم 1403/4/13
5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 468,182 کیلوگرم 1403/4/13
5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 496,364 کیلوگرم 1403/4/13

ورق آجدار فولاد مبارکه نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
3 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/5/2
3 2500*1250 برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/5/2
3 2000*1000 برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/5/2
4 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/5/2
4 2500*1250 برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/5/2
4 2000*1000 برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/5/2
4 1000 شیت بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/5/2
5 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/5/2
5 2500*1250 برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/5/2
5 2000*1000 برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/5/2
5 1000 شیت بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/5/2
6 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/5/2
6 2000*1000 برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/5/2
8 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/5/2
10 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید کیلوگرم 1403/5/2

ورق A283 GrC نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
6 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 352,727 1403/4/20
8 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
8 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 352,727 1403/4/20
10 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
10 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 371,818 1403/4/20
12 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 340,909 1403/4/20
40 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 310,455 1403/4/20
50 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 310,455 1403/4/20

ورق ST52 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
6 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 383,636 1403/5/2
8 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
8 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 383,636 1403/5/2
10 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
10 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 393,182 1403/5/2
10 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 395,000 1403/5/2
12 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 383,636 1403/5/2
12 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 383,636 1403/5/2
15 1500 رول فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
15 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 383,636 1403/5/2
15 6000*2000 فابریک فولاد مبارکه کارخانه 395,000 1403/5/2
20 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 330,455 1403/5/2
25 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 355,455 1403/4/20
30 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 365,455 1403/5/2
35 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 376,364 1403/5/2
40 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 392,727 1403/5/2

ورق A36 (ورق دریایی) نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
8 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
10 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
15 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2

ورق A516 Gr70 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 411,364 1403/5/2
8 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 411,364 1403/5/2
10 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 411,364 1403/5/2
12 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران 411,364 1403/5/2
15 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 411,364 1403/5/2
15 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 397,727 1403/5/2

ورق 17MN4 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
8 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
10 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
15 6000*1500 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2

ورق A131 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
10 6000*2000 شیت - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*2000 فابریک - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
15 6000*2000 شیت - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
20 6000*2000 شیت - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
25 6000*2000 فابریک - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
30 6000*2000 فابریک - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
35 6000*2000 فابریک - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
40 6000*2000 فابریک - بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2

ورق Ck45 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
8 6000*2000 فابریک اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
10 6000*1200 فابریک قطعات کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
10 6000*2000 فابریک اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*1200 فابریک قطعات کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*2000 فابریک اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
15 6000*1200 فابریک قطعات کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
15 6000*2000 فابریک اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
20 6000*1200 فابریک قطعات کارخانه تماس بگیرید 1403/5/2
20 6000*2000 فابریک اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
25 6000*2000 فابریک اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
30 6000*2000 فابریک اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2

ورق ضد سایش نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد وضعیت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
10 6000*2000 شیت چینی بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2
12 6000*2000 شیت چینی بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/5/2