021-47238000

میلگرد

میلگرد یا میله های فولادی در بتن برای جبران استحکام کششی آن استفاده می شود. میلگرد مطابق با استانداردهای مختلفی تولید می شود که در هر استاندارد طبقه بندی خاصی بر اساس خواص مکانیکی فولاد وجود دارد.

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,212
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,212
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,468
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,468
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,386
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 210,092
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 210,092
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 207,799
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 207,799

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,652
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,652
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,634
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,634
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,634
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,634
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,634
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,634
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,634
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 213,487

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 218,349
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,010
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 208,257
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 208,257
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,010

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,918
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,918
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,918
12 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,918
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 208,257

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 208,257
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
12 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/9/8 218,349
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
14 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/9/8 212,845
16 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/9/8 204,588
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
18 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/9/8 204,588
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
20 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/9/8 204,588
22 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/9/8 203,670
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
25 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/9/8 204,588
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,881
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,881

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 215,597
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 213,762
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
28 A4 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
32 A5 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
8 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 228,441

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 220,643
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 214,221
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,212
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,212
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,459
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,964

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,129
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,129
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,129
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,129
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,129
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,129

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 224,771
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 219,267
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 216,973
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 216,973
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 216,973
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 216,973
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 216,973
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 216,973
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 216,973
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 227,523

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,010
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 211,010
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 209,175
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 231,652
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 230,276
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 212,845
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 207,340
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 207,340
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,505
8 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 213,762
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 208,257

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,670
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 202,753
12 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 202,753
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 202,753
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 202,753
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 201,835

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 202,753
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 203,212
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,542
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,542
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 199,083
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,129
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 204,588
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 200,000
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 205,046

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 206,423
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 202,753
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 196,331
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 195,413
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 195,413
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 195,413
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 195,413
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 195,413
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1402/9/8 195,413

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
5.5 A1 کلاف کارخانه کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید
6.5 A1 کلاف کارخانه کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید
12 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید
14 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید
16 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید
18 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید
20 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید
22 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید
25 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
5/5 A1 کلاف بنگاه تهران کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید
6 A1 کلاف بنگاه تهران کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید
6/5 A1 کلاف بنگاه تهران کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید
8 A1 کلاف بنگاه تهران کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
5/5 1006 کلاف بنگاه تهران کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید
6/5 1006 کلاف بنگاه تهران کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید
8 1006 کلاف بنگاه تهران کیلوگرم 1402/8/2 تماس بگیرید


میلگرد یا میله های فولادی در بتن برای جبران استحکام کششی آن استفاده می شود. میلگرد مطابق با استانداردهای مختلفی تولید می شود که در هر استاندارد طبقه بندی خاصی بر اساس خواص مکانیکی فولاد وجود دارد.

آرماتور برای تقویت ساختمان ها، پل ها، سدها و غیره استفاده می شود. با اتصال میلگردها با سیم، آنها را تقویت کنید.

در ایران قیمت انواع میلگرد های تولید شده ( میلگرد ساده ، خاموت ، قیمت میلگرد آجدار ، میلگرد استیل ) پس از مشخص شدن قیمت ارز و نوسانات بازار معین می شوند.

همچنین برای پیش بینی قیمت انواع میلگرد و روند کلی قیمت ارماتور باید عوامل موثر بر قیمت میلگرد را شناسایی و ارزیابی کرد.

میلگرد و محصولات فولادی بیشتر در صنعت ساخت و ساز و پروژه های ساختمانی استفاده می شود. خانواده محصولات فولادی را از ما بخواهید.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که رونق بازار مسکن یا تسریع در روند ساخت پروژه باعث افزایش تقاضا و همچنین افزایش قیمت میلگرد شده است.

علاوه بر تغییر قیمت عرضه و تقاضا بر اساس اصول اقتصادی (تا رسیدن به قیمت تعادلی)، عوامل بین المللی نیز بر قیمت میلگرد تأثیر خواهند گذاشت.

کاربردهای متداول میلگرد

میلگرد ساده و آجدار پرمصرف ترین نوع میلگرد در صنعت و ساختمان است. این بخش فولادی بخش بزرگی از وظیفه تحمل و انتقال فشار را بر عهده دارد. خیلی ها فکر می کنند که میلگرد فقط در ستون استفاده می شود، اما اینطور نیست! به طور کلی، میلگرد برای شکل دادن به ساختمان از پایین ترین نقطه ساختمان در پی تا بالاترین نقطه ستون ها استفاده می شود.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد

قیمت میلگرد در بازار برای اهالی صنعت ساختمان مهم ترین موضوع است. زیرا طبق آمارهای موجود بیشترین مصرف فولاد این بخش مربوط به صنعت ساختمان است. قیمت فعلی میلگرد با توجه به شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی متفاوت خواهد بود.

بنابراین، مشاوره با مشاوران خانواده آهنات بهترین راه برای بررسی روزانه قیمت های میلگرد بازار است.

میلگرد فولادی را می توان پرمصرف ترین فولاد دانست. میلگرد مقطع فولادی با سطح مقطع دایره ای است.

این محصول دارای استحکام کششی قابل توجهی است. وظیفه اصلی میلگرد تقویت بتن است. مهندسان از میله های فولادی به عنوان بتن مسلح یاد می کنند. قیمت میلگرد در بازار ارتباط مستقیمی با مصرف و رشد مصرف کنندگان میلگرد دارد.

بتن ترکیبی خاص از سیمان و ماسه است. امروزه از این ترکیب در پروژه های ساختمانی بسیار استفاده می شود.

اسکلت بسیاری از ساختمان های در حال ساخت یا ساخته شده از بتن مسلح ساخته شده است. بتن منفرد هنگام خشک شدن بسیار شکننده است. اگرچه بتن در برابر نیروهای فشاری مقاومت سایشی دارد، اما در برابر نیروهای کششی و خمشی مقاومت بسیار ضعیفی دارد و به راحتی شکسته می شود.

تخریب بتن در ساختمان یک فاجعه است، به همین دلیل بتن باید تقویت شود. به همین دلیل میلگرد این مشکل را برای سازه های بتنی حل کرده است. بنابراین قیمت میلگرد در ساخت سازه های بتنی بسیار مهم است.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد

قیمت میلگرد بر اساس عوامل زیادی تعیین می شود. معمولاً قیمت مواد اولیه، هزینه های تولید و هزینه های حمل و نقل، قیمت میلگرد تولیدی را تعیین می کند. در واقع این سه عامل به طور مستقیم بر قیمت تمام شده تاثیر خواهند داشت.

کاربردهای متداول میلگرد

شمش فولاد به عنوان مواد اولیه برای تولید نوع میلگرد استفاده می شود. کارخانه هایی که قادر به تولید شمش فولاد هستند، نسبت به خرید شمش فولادی آماده، هزینه کمتری برای تهیه مواد اولیه می کنند. بنابراین، قیمت میلگرد با در دست گرفتن فرآیند تولید شمش قابل تنظیم است.

تجهیزات مورد استفاده برای تولید میلگرد گاهی اوقات وارداتی است. بنابراین خرید و تعمیر ماشین آلات گران تمام خواهد شد. علاوه بر این، تامین انرژی اولیه خط تولید بر قیمت میلگرد تأثیر خواهد گذاشت. اگرچه نورد مرحله اصلی تولید میلگرد است، اما باید مراحل دیگری برای تکمیل فرآیند تولید میلگرد برداشته شود.

در هر یک از مراحل بعدی از تجهیزات ویژه ای استفاده خواهد شد.

برای جابجایی کالا از محل تولید به محل مصرف از انواع کامیون و تریلر استفاده می شود. مقدار بار بستگی به فاصله مبدا و مقصد دارد. گاهی در حمل و نقل آبی از آبراه ها یا شبکه های مختلف راه آهن استفاده می شود. بنابراین قیمت میلگرد در نهایت به فاصله و روش انتقال بستگی دارد.

بیشتر قیمت میلگرد توسط عوامل در نظر گرفته شده تعیین می شود. اما قیمت میلگرد در بازار به دلیل عوامل دیگری در نوسان است. برای مثال عرضه و تقاضا از جمله آنهاست. قیمت میلگرد زمانی افزایش می یابد که بازار در کمبود عرضه باشد و همزمان افزایش یابد. در بازار میلگرد وضعیت دقیقا برعکس است.

کیفیت، برند، استانداردهای ساخت، نوسانات ارز و نیز بر قیمت فعلی میلگرد در بازار تاثیر می گذارد. بنابراین از آنجایی که قیمت میلگرد به دلیل عوامل مختلف متفاوت است، لازم است قبل از خرید از یک فرد مجرب کمک بگیرید. مشاوران مجرب ما در خانواده اهنات همواره آماده ارائه خدمات مشاوره پیش از خرید می باشند.

قیمت میلگرد با توجه به نوع یا ظاهر آلیاژ متفاوت خواهد بود. برای درک اینکه چرا قیمت روز میلگرد به دلیل این عوامل تغییر می کند، ابتدا باید با نوع میلگرد آشنا شوید.

قیمت انوع میلگرد

استانداردهای مختلفی در تولید میلگرد در سراسر جهان استفاده می شود. طبق هر استاندارد، محصول نهایی دارای خواص فیزیکی، خواص مکانیکی و آنالیز شیمیایی منحصر به فردی است. JIS ژاپنی، DIN آلمانی و ASTM آمریکایی رایج ترین استانداردهای مورد استفاده در تولید میلگرد هستند.

در بازار سخت افزار ایران، محصولات میلگرد مطابق با استانداردهای ملی ایران، روسیه و آلمان معامله می شود. به طور کلی انواع میلگرد موجود در بازار به دو دسته ساده و آجدار تقسیم می شوند. این دو گروه محصول علاوه بر ظاهر، از نظر خواص مکانیکی و شیمیایی نیز متفاوت هستند. در ضمن نباید تفاوت قیمت میلگرد معمولی و آجدار را فراموش کرد.

علاوه بر این دو گروه، میلگرد استیل دارای یک دسته جداگانه است. زیرا نوع خاصی از آلیاژ آن را منحصر به فرد می کند. رابطه بین قیمت میلگرد در هر گروه و ویژگی های هر گروه در زیر به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

قیمت انوع میلگرد

قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده محصولی بدون آج است. معادل لاتین این محصول plain rebar می باشد. این میلگرد معمولا به عنوان شفت استفاده می شود.

میلگرد ساده بدون آج تولید می شود. زیرا در داخل بتن مسلح استفاده نمی شود. در ایران میلگرد ساده مطابق با استاندارد A1 تولید می شود. بر اساس این استاندارد، میزان کربن و منگنز فولاد مورد استفاده کمتر از میلگرد آجدار است. بنابراین، استحکام میلگرد ساده کمتر از نوع آجدار است.

با وجود تمام این تفاوت ها، قیمت میلگرد ساده کمی با قیمت میلگرد آجدار متفاوت است.

محتوای کربن و منگنز میلگرد A1 به ترتیب ۰.۲۲٪ و ۰.۷۵٪ است. علاوه بر این، استحکام تسلیم و شکست این محصول برابر با ۲۴۰ و ۳۶۰ در مقیاس مگاپاسکال می باشد.

میلگرد ساده دارای کاربردهای متنوعی از جمله استفاده در داخل یا خارج ساختمان، تهیه تیرچه بلوک و تولید شفت های صنعتی مختلف می باشد.

میلگرد A1 با توجه به سایز به صورت شاخه و کلاف در بازار موجود است. معمولاً در سایز های کوچک برای تسهیل حمل و نقل تولید می شود. برای اندازه های بزرگتر با انعطاف کمتر، میلگرد به عنوان یک شاخه ۱۲ متری فروخته می شود.

تفاوت قیمت میلگرد ساده و میلگرد حرارتی

یکی از رایج ترین اشتباهاتی که در طول یک پروژه ساختمانی ممکن است مرتکب شود، استفاده از یک میلگرد ساده به جای میلگرد حرارتی است. میلگرد حرارتی یک نوع خاص با ضریب انبساط حرارتی بسیار پایین و ظاهر ساده میلگرد است. این نوع میلگرد برای ساخت سقف یک پروژه ساختمانی استفاده می شود.

میلگرد انبساط و انقباض بسیار کمی را نسبت به تغییرات دما نشان می دهد. این امر به ویژه زمانی اهمیت دارد که اطراف میلگرد با بتن پوشانده شده باشد. استفاده نادرست از میلگرد ساده به جای میلگرد باعث ایجاد ترک های حرارتی در بتن سقف با تغییرات دما می شود و ممکن است منجر به حوادث شود.

تفاوت قیمت میلگرد ساده و میلگرد حرارتی

علاوه بر این، به دلیل ویژگی های متفاوت دو میلگرد، قیمت میلگرد ساده با میلگرد حرارتی متفاوت است، بنابراین در هنگام خرید میلگرد به این نکته توجه داشته باشید.

قیمت میلگرد آجدار

میلگرد آجدار محصولی است که برای تقویت بتن استفاده می شود. این نام به دلیل سطح ناصاف این محصول است. در لاتین به آن ribbed steel rebar می گویند. ناهمواری های میلگرد یا در واقع سطح ناهموار آج باعث برخورد بیشتر بتن با میلگرد می شود. در واقع در این حالت میلگرد چسبندگی بهتری به بتن دارد.

آج های داخل بتن میلگرد را می توان مشابه استفاده از ترکیبات گل و کاه که در ساخت سازه ها در گذشته استفاده می شد در نظر گرفت.

میلگرد در بتن باعث افزایش مقاومت کششی این ترکیب می شود. در واقع، بتن فشاری است و میلگرد می تواند مقاومت خمشی و کششی را افزایش دهد. این باعث می شود این ترکیب برای سازه های ساختمانی بسیار مناسب باشد.

انواع میلگرد آجدار جهت تعیین قیمت میلگرد

میلگرد آجدار در سه استاندارد A2، A3 و A4 تولید می شود. طبق هر یک از این استانداردها، میلگرد دارای ویژگی های منحصر به فردی است. تفاوت اصلی این استانداردها در ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی نهایی میلگرد است.

اما با توجه به تایید استاندارد جدید، هر یک از میلگرد A2، A3، A4 باید با هندسه های مختلف آج تولید شوند، بنابراین علاوه بر تفاوت های شیمیایی و مکانیکی، ظاهر آنها نیز با یکدیگر متفاوت است که تاثیر زیادی بر قیمت میلگرد دارد.

با این حال، تولید کنندگان داخلی میلگرد بیشتر از خطوط نورد قدیمی برای تولید میلگرد آجدار با استانداردهای مختلف و هندسه آج ثابت استفاده می کنند. در واقع از نظر ظاهری بسیار شبیه هم هستند. تنها تفاوت در استحکام آنهاست که با آزمایش مکانیکی مشخص می شود.

مقدار کربن در میلگردهای A1 تا A4 به ترتیب افزایش یافت. به همین ترتیب، سفتی و استحکام مکانیکی آنها افزایش می یابد. قیمت میلگرد آجدار نیز با افزایش قدرت افزایش می یابد.

خرید میلگرد از شرکت یا کارخانه

خرید میلگرد از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. هنگام خرید میلگرد از یک شرکت می توانید هر اندازه یا مارکی را انتخاب کنید، اما در کارخانه فقط با یک برند روبرو هستید و گاهی اوقات چند سایز محدود است. میلگرد نیز به صورت دسته ای ارسال می شود.

از طرفی با توجه به تعداد زیاد شرکت های فروشنده، احتمال نزدیکی شرکت به پروژه بیشتر است، اما باید توجه داشت که هنگام خرید از شرکت، هزینه ذخیره سازی و بارگیری به صورت جداگانه پرداخت شود. برای خرید میلگرد کافیست با مراجعه به سایت ما و ورود به صفحه میلگرد محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس گزینه خرید را برای ثبت سفارش کلیک کنید.

قیمت روز میلگرد در بازار

نوسانات ارز یکی از عوامل موثر بر قیمت میلگرد در بازار ایران است. قیمت تمام محصولات فولادی و ساختمانی، از جمله قیمت میلگرد آجدار، تحت تاثیر نوسانات ارزی به ویژه دلار آمریکا قرار دارد.

قیمت جهانی فولاد یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار است. بهبود در بازار جهانی فولاد بر تمام محصولات فولادی از جمله قیمت میلگرد تأثیر می گذارد.

عرضه و تقاضای نامتناسب میلگرد آجدار نیز بر قیمت آن تأثیر خواهد گذاشت. اگر عرضه از تقاضا بیشتر شود، موجودی باقی می ماند و قیمت میلگرد به شدت افزایش می یابد.

با تورم سالانه کشور، انتظار می رود قیمت تمام کالاهای تولیدی افزایش یابد. با وجود اینکه هر سال تورم وجود دارد، دستمزد کارگران نیز افزایش می یابد که دلیل دیگری برای افزایش قیمت فولاد و قیمت میلگرد است.

قیمت مواد اولیه ساخت میلگرد روی قیمت میلگرد آجدار نیز تاثیرگذار خواهد بود. با افزایش قیمت سنگ آهن و بیلت، قیمت میلگرد نیز افزایش می یابد. ما در خانواده آهنات در حوزه فروش هستیم جهت خرید می توانید به سایت ما مراجعه نمایید.

فروش میلگرد

تولیدکنندگان میلگرد آجدار آن را به صورت کلاف و شاخه ارائه می کند و در صورت نیاز می توانید آنها را خریداری کنید.

از آنجایی که قیمت میلگرد بر هزینه پروژه شما تأثیر می گذارد، به یاد داشته باشید که علاوه بر کیفیت میلگرد، قیمت و هزینه حمل و نقل نیز مهم است. برای اطمینان از خرید میلگرد آجدار صحیح می توانید با متخصص مشورت کنید.

به یاد داشته باشید، اگر میلگرد خریداری می کنید، باید سیم آرماتوربندی را نیز تقویت کنید.

اتصال میلگرد و عناصر غیر سازه ای با کمک مفتول های فلزی و میله های فولادی انجام می شود. ما در خانواده اهنات قصد داریم با قیمت رقابتی این محصول را به فروش برسانیم. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه فروش میلگرد با مشاوران ما در تماس باشید.

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17