قیمت میلگرد

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 241,818
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,909
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,909
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,909
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 249,091
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,909
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 244,545

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 243,636
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 240,000
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 240,000
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 240,000
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 240,000
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 240,000
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 240,000
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 240,000
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 223,182

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 219,455
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 209,091
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 209,091
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 209,091
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 209,091
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 209,091
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 209,091
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 209,091
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/8 214,091

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 247,273
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 242,727
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 242,727
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 247,273

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
12 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 249,091

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 238,182
12 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/3/7 245,455
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 229,091
14 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/3/7 230,909
16 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/3/7 230,909
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 229,091
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 229,091
18 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/3/7 230,909
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 229,091
20 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/3/7 230,909
22 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/3/7 229,091
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 229,091
25 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/3/7 230,909
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 244,545
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,818
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 248,182
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 245,455
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000
28 A4 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000
32 A5 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,000
8 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 244,545
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 242,727
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 232,727
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 232,727
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 232,727
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 232,727
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 235,000
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 235,000

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,273
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,273
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,273

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 254,818
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 248,364
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 245,727
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 245,727
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 245,727
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 245,727
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 245,727
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 246,091
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 246,091
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 259,273

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 242,727
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 242,727
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 237,273
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,909
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,909
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,909
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 244,545

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 262,727
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 262,727
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 243,636

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 244,545
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 238,182
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 238,182
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 238,182
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
8 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 245,455
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 240,000

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 230,909

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 232,727
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 232,727
12 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 236,364
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 235,455
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 235,455
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 231,818
8 A2 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 235,455

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 233,636
12 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 242,727
14 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 228,182
16 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
18 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
20 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
22 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
25 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
28 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273
32 A3 شاخه 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/3/7 227,273

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
5.5 A1 کلاف کارخانه کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید
6.5 A1 کلاف کارخانه کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید
12 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید
14 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید
16 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید
18 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید
20 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید
22 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید
25 A1 شاخه 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
5/5 A1 کلاف بنگاه تهران کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید
6 A1 کلاف بنگاه تهران کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید
6/5 A1 کلاف بنگاه تهران کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید
8 A1 کلاف بنگاه تهران کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز استاندارد حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزسانی قیمت (ریال) نوسانات
5/5 1006 کلاف بنگاه تهران کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید
6/5 1006 کلاف بنگاه تهران کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید
8 1006 کلاف بنگاه تهران کیلوگرم 1403/5/2 تماس بگیرید


میلگرد یا میله های فولادی در بتن برای جبران استحکام کششی آن استفاده می شود. میلگرد مطابق با استانداردهای مختلفی تولید می شود که در هر استاندارد طبقه بندی خاصی بر اساس خواص مکانیکی فولاد وجود دارد.

آرماتور برای تقویت ساختمان ها، پل ها، سدها و غیره استفاده می شود. با اتصال میلگردها با سیم، آنها را تقویت کنید.

در ایران قیمت انواع میلگرد های تولید شده ( میلگرد ساده ، خاموت ، قیمت میلگرد آجدار ، میلگرد استیل ) پس از مشخص شدن قیمت ارز و نوسانات بازار معین می شوند.

همچنین برای پیش بینی قیمت انواع میلگرد و روند کلی قیمت ارماتور باید عوامل موثر بر قیمت میلگرد را شناسایی و ارزیابی کرد.

میلگرد و محصولات فولادی بیشتر در صنعت ساخت و ساز و پروژه های ساختمانی استفاده می شود. خانواده محصولات فولادی را از ما بخواهید.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که رونق بازار مسکن یا تسریع در روند ساخت پروژه باعث افزایش تقاضا و همچنین افزایش قیمت میلگرد شده است.

علاوه بر تغییر قیمت عرضه و تقاضا بر اساس اصول اقتصادی (تا رسیدن به قیمت تعادلی)، عوامل بین المللی نیز بر قیمت میلگرد تأثیر خواهند گذاشت.

کاربردهای متداول میلگرد

میلگرد ساده و آجدار پرمصرف ترین نوع میلگرد در صنعت و ساختمان است. این بخش فولادی بخش بزرگی از وظیفه تحمل و انتقال فشار را بر عهده دارد. خیلی ها فکر می کنند که میلگرد فقط در ستون استفاده می شود، اما اینطور نیست! به طور کلی، میلگرد برای شکل دادن به ساختمان از پایین ترین نقطه ساختمان در پی تا بالاترین نقطه ستون ها استفاده می شود.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد

قیمت میلگرد در بازار برای اهالی صنعت ساختمان مهم ترین موضوع است. زیرا طبق آمارهای موجود بیشترین مصرف فولاد این بخش مربوط به صنعت ساختمان است. قیمت فعلی میلگرد با توجه به شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی متفاوت خواهد بود.

مطالب مرتبط : قیمت تیر آهن

بنابراین، مشاوره با مشاوران خانواده آهنات بهترین راه برای بررسی روزانه قیمت های میلگرد بازار است.

میلگرد فولادی را می توان پرمصرف ترین فولاد دانست. میلگرد مقطع فولادی با سطح مقطع دایره ای است.

این محصول دارای استحکام کششی قابل توجهی است. وظیفه اصلی میلگرد تقویت بتن است. مهندسان از میله های فولادی به عنوان بتن مسلح یاد می کنند. قیمت میلگرد در بازار ارتباط مستقیمی با مصرف و رشد مصرف کنندگان میلگرد دارد.

بتن ترکیبی خاص از سیمان و ماسه است. امروزه از این ترکیب در پروژه های ساختمانی بسیار استفاده می شود.

اسکلت بسیاری از ساختمان های در حال ساخت یا ساخته شده از بتن مسلح ساخته شده است. بتن منفرد هنگام خشک شدن بسیار شکننده است. اگرچه بتن در برابر نیروهای فشاری مقاومت سایشی دارد، اما در برابر نیروهای کششی و خمشی مقاومت بسیار ضعیفی دارد و به راحتی شکسته می شود.

تخریب بتن در ساختمان یک فاجعه است، به همین دلیل بتن باید تقویت شود. به همین دلیل میلگرد این مشکل را برای سازه های بتنی حل کرده است. بنابراین قیمت میلگرد در ساخت سازه های بتنی بسیار مهم است.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد

قیمت میلگرد بر اساس عوامل زیادی تعیین می شود. معمولاً قیمت مواد اولیه، هزینه های تولید و هزینه های حمل و نقل، قیمت میلگرد تولیدی را تعیین می کند. در واقع این سه عامل به طور مستقیم بر قیمت تمام شده تاثیر خواهند داشت.

کاربردهای متداول میلگرد

شمش فولاد به عنوان مواد اولیه برای تولید نوع میلگرد استفاده می شود. کارخانه هایی که قادر به تولید شمش فولاد هستند، نسبت به خرید شمش فولادی آماده، هزینه کمتری برای تهیه مواد اولیه می کنند. بنابراین، قیمت میلگرد با در دست گرفتن فرآیند تولید شمش قابل تنظیم است.

تجهیزات مورد استفاده برای تولید میلگرد گاهی اوقات وارداتی است. بنابراین خرید و تعمیر ماشین آلات گران تمام خواهد شد. علاوه بر این، تامین انرژی اولیه خط تولید بر قیمت میلگرد تأثیر خواهد گذاشت. اگرچه نورد مرحله اصلی تولید میلگرد است، اما باید مراحل دیگری برای تکمیل فرآیند تولید میلگرد برداشته شود.

در هر یک از مراحل بعدی از تجهیزات ویژه ای استفاده خواهد شد.

برای جابجایی کالا از محل تولید به محل مصرف از انواع کامیون و تریلر استفاده می شود. مقدار بار بستگی به فاصله مبدا و مقصد دارد. گاهی در حمل و نقل آبی از آبراه ها یا شبکه های مختلف راه آهن استفاده می شود. بنابراین قیمت میلگرد در نهایت به فاصله و روش انتقال بستگی دارد.

بیشتر قیمت میلگرد توسط عوامل در نظر گرفته شده تعیین می شود. اما قیمت میلگرد در بازار به دلیل عوامل دیگری در نوسان است. برای مثال عرضه و تقاضا از جمله آنهاست. قیمت میلگرد زمانی افزایش می یابد که بازار در کمبود عرضه باشد و همزمان افزایش یابد. در بازار میلگرد وضعیت دقیقا برعکس است.

کیفیت، برند، استانداردهای ساخت، نوسانات ارز و نیز بر قیمت فعلی میلگرد در بازار تاثیر می گذارد. بنابراین از آنجایی که قیمت میلگرد به دلیل عوامل مختلف متفاوت است، لازم است قبل از خرید از یک فرد مجرب کمک بگیرید. مشاوران مجرب ما در خانواده اهنات همواره آماده ارائه خدمات مشاوره پیش از خرید می باشند.

قیمت میلگرد با توجه به نوع یا ظاهر آلیاژ متفاوت خواهد بود. برای درک اینکه چرا قیمت روز میلگرد به دلیل این عوامل تغییر می کند، ابتدا باید با نوع میلگرد آشنا شوید.

قیمت انوع میلگرد

استانداردهای مختلفی در تولید میلگرد در سراسر جهان استفاده می شود. طبق هر استاندارد، محصول نهایی دارای خواص فیزیکی، خواص مکانیکی و آنالیز شیمیایی منحصر به فردی است. JIS ژاپنی، DIN آلمانی و ASTM آمریکایی رایج ترین استانداردهای مورد استفاده در تولید میلگرد هستند.

در بازار سخت افزار ایران، محصولات میلگرد مطابق با استانداردهای ملی ایران، روسیه و آلمان معامله می شود. به طور کلی انواع میلگرد موجود در بازار به دو دسته ساده و آجدار تقسیم می شوند. این دو گروه محصول علاوه بر ظاهر، از نظر خواص مکانیکی و شیمیایی نیز متفاوت هستند. در ضمن نباید تفاوت قیمت میلگرد معمولی و آجدار را فراموش کرد.

علاوه بر این دو گروه، میلگرد استیل دارای یک دسته جداگانه است. زیرا نوع خاصی از آلیاژ آن را منحصر به فرد می کند. رابطه بین قیمت میلگرد در هر گروه و ویژگی های هر گروه در زیر به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

قیمت انوع میلگرد

قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده محصولی بدون آج است. معادل لاتین این محصول plain rebar می باشد. این میلگرد معمولا به عنوان شفت استفاده می شود.

میلگرد ساده بدون آج تولید می شود. زیرا در داخل بتن مسلح استفاده نمی شود. در ایران میلگرد ساده مطابق با استاندارد A1 تولید می شود. بر اساس این استاندارد، میزان کربن و منگنز فولاد مورد استفاده کمتر از میلگرد آجدار است. بنابراین، استحکام میلگرد ساده کمتر از نوع آجدار است.

با وجود تمام این تفاوت ها، قیمت میلگرد ساده کمی با قیمت میلگرد آجدار متفاوت است.

محتوای کربن و منگنز میلگرد A1 به ترتیب ۰.۲۲٪ و ۰.۷۵٪ است. علاوه بر این، استحکام تسلیم و شکست این محصول برابر با ۲۴۰ و ۳۶۰ در مقیاس مگاپاسکال می باشد.

میلگرد ساده دارای کاربردهای متنوعی از جمله استفاده در داخل یا خارج ساختمان، تهیه تیرچه بلوک و تولید شفت های صنعتی مختلف می باشد.

میلگرد A1 با توجه به سایز به صورت شاخه و کلاف در بازار موجود است. معمولاً در سایز های کوچک برای تسهیل حمل و نقل تولید می شود. برای اندازه های بزرگتر با انعطاف کمتر، میلگرد به عنوان یک شاخه ۱۲ متری فروخته می شود.

تفاوت قیمت میلگرد ساده و میلگرد حرارتی

یکی از رایج ترین اشتباهاتی که در طول یک پروژه ساختمانی ممکن است مرتکب شود، استفاده از یک میلگرد ساده به جای میلگرد حرارتی است. میلگرد حرارتی یک نوع خاص با ضریب انبساط حرارتی بسیار پایین و ظاهر ساده میلگرد است. این نوع میلگرد برای ساخت سقف یک پروژه ساختمانی استفاده می شود.

میلگرد انبساط و انقباض بسیار کمی را نسبت به تغییرات دما نشان می دهد. این امر به ویژه زمانی اهمیت دارد که اطراف میلگرد با بتن پوشانده شده باشد. استفاده نادرست از میلگرد ساده به جای میلگرد باعث ایجاد ترک های حرارتی در بتن سقف با تغییرات دما می شود و ممکن است منجر به حوادث شود.

تفاوت قیمت میلگرد ساده و میلگرد حرارتی

علاوه بر این، به دلیل ویژگی های متفاوت دو میلگرد، قیمت میلگرد ساده با میلگرد حرارتی متفاوت است، بنابراین در هنگام خرید میلگرد به این نکته توجه داشته باشید.

قیمت میلگرد آجدار

میلگرد آجدار محصولی است که برای تقویت بتن استفاده می شود. این نام به دلیل سطح ناصاف این محصول است. در لاتین به آن ribbed steel rebar می گویند. ناهمواری های میلگرد یا در واقع سطح ناهموار آج باعث برخورد بیشتر بتن با میلگرد می شود. در واقع در این حالت میلگرد چسبندگی بهتری به بتن دارد.

آج های داخل بتن میلگرد را می توان مشابه استفاده از ترکیبات گل و کاه که در ساخت سازه ها در گذشته استفاده می شد در نظر گرفت.

میلگرد در بتن باعث افزایش مقاومت کششی این ترکیب می شود. در واقع، بتن فشاری است و میلگرد می تواند مقاومت خمشی و کششی را افزایش دهد. این باعث می شود این ترکیب برای سازه های ساختمانی بسیار مناسب باشد.

انواع میلگرد آجدار جهت تعیین قیمت میلگرد

میلگرد آجدار در سه استاندارد A2، A3 و A4 تولید می شود. طبق هر یک از این استانداردها، میلگرد دارای ویژگی های منحصر به فردی است. تفاوت اصلی این استانداردها در ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی نهایی میلگرد است.

اما با توجه به تایید استاندارد جدید، هر یک از میلگرد A2، A3، A4 باید با هندسه های مختلف آج تولید شوند، بنابراین علاوه بر تفاوت های شیمیایی و مکانیکی، ظاهر آنها نیز با یکدیگر متفاوت است که تاثیر زیادی بر قیمت میلگرد دارد.

با این حال، تولید کنندگان داخلی میلگرد بیشتر از خطوط نورد قدیمی برای تولید میلگرد آجدار با استانداردهای مختلف و هندسه آج ثابت استفاده می کنند. در واقع از نظر ظاهری بسیار شبیه هم هستند. تنها تفاوت در استحکام آنهاست که با آزمایش مکانیکی مشخص می شود.

مقدار کربن در میلگردهای A1 تا A4 به ترتیب افزایش یافت. به همین ترتیب، سفتی و استحکام مکانیکی آنها افزایش می یابد. قیمت میلگرد آجدار نیز با افزایش قدرت افزایش می یابد.

خرید میلگرد از شرکت یا کارخانه

خرید میلگرد از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. هنگام خرید میلگرد از یک شرکت می توانید هر اندازه یا مارکی را انتخاب کنید، اما در کارخانه فقط با یک برند روبرو هستید و گاهی اوقات چند سایز محدود است. میلگرد نیز به صورت دسته ای ارسال می شود.

از طرفی با توجه به تعداد زیاد شرکت های فروشنده، احتمال نزدیکی شرکت به پروژه بیشتر است، اما باید توجه داشت که هنگام خرید از شرکت، هزینه ذخیره سازی و بارگیری به صورت جداگانه پرداخت شود. برای خرید میلگرد کافیست با مراجعه به سایت ما و ورود به صفحه میلگرد محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس گزینه خرید را برای ثبت سفارش کلیک کنید.

مطالب مرتبط : قیمت میلگرد کلاف ساده

قیمت روز میلگرد در بازار

نوسانات ارز یکی از عوامل موثر بر قیمت میلگرد در بازار ایران است. قیمت تمام محصولات فولادی و ساختمانی، از جمله قیمت میلگرد آجدار، تحت تاثیر نوسانات ارزی به ویژه دلار آمریکا قرار دارد.

قیمت جهانی فولاد یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار است. بهبود در بازار جهانی فولاد بر تمام محصولات فولادی از جمله قیمت میلگرد تأثیر می گذارد.

عرضه و تقاضای نامتناسب میلگرد آجدار نیز بر قیمت آن تأثیر خواهد گذاشت. اگر عرضه از تقاضا بیشتر شود، موجودی باقی می ماند و قیمت میلگرد به شدت افزایش می یابد.

با تورم سالانه کشور، انتظار می رود قیمت تمام کالاهای تولیدی افزایش یابد. با وجود اینکه هر سال تورم وجود دارد، دستمزد کارگران نیز افزایش می یابد که دلیل دیگری برای افزایش قیمت فولاد و قیمت میلگرد است.

قیمت مواد اولیه ساخت میلگرد روی قیمت میلگرد آجدار نیز تاثیرگذار خواهد بود. با افزایش قیمت سنگ آهن و بیلت، قیمت میلگرد نیز افزایش می یابد. ما در خانواده آهنات در حوزه فروش هستیم جهت خرید می توانید به سایت ما مراجعه نمایید.

فروش میلگرد

تولیدکنندگان میلگرد آجدار آن را به صورت کلاف و شاخه ارائه می کند و در صورت نیاز می توانید آنها را خریداری کنید.

از آنجایی که قیمت میلگرد بر هزینه پروژه شما تأثیر می گذارد، به یاد داشته باشید که علاوه بر کیفیت میلگرد، قیمت و هزینه حمل و نقل نیز مهم است. برای اطمینان از خرید میلگرد آجدار صحیح می توانید با متخصص مشورت کنید.

به یاد داشته باشید، اگر میلگرد خریداری می کنید، باید سیم آرماتوربندی را نیز تقویت کنید.

اتصال میلگرد و عناصر غیر سازه ای با کمک مفتول های فلزی و میله های فولادی انجام می شود. ما در خانواده اهنات قصد داریم با قیمت رقابتی این محصول را به فروش برسانیم. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه فروش میلگرد با مشاوران ما در تماس باشید.

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 16 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17