021-47238000

تیرآهن

تیرآهن یکی از کارآمدترین محصولات صنعتی و ساختمانی بوده که نقش مهمی در ساخت و ساز دارد. این محصول که وظیفه ی تحمل تنش های ناشی از نیروهای وارده بر آن را دارد، دارای انواع مختلف با کاربردهای متنوع است که در این صفحه به آنها پرداخته ایم.

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
12 12 متری شاخه بنگاه تهران 36,972,477 1402/8/9
12 12 متری کیلوگرم کارخانه 269,358 1402/8/6
14 12 متری کیلوگرم کارخانه 249,541 1402/8/9
14 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 38,073,394 1402/8/9
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 38,807,339 1402/8/9
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 44,311,927 1402/8/9
16 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 43,119,266 1402/8/9
16 12 متری کیلوگرم کارخانه 229,358 1402/8/9
18 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 52,752,294 1402/8/9
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 53,486,239 1402/8/9
18 12 متری کیلوگرم کارخانه 231,193 1402/8/9
20 12 متری کیلوگرم کارخانه 238,532 1402/8/9
20 12 متری شاخه بنگاه تهران 65,055,046 1402/8/9
20 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 64,678,899 1402/8/9
22 12 متری شاخه بنگاه تهران 78,137,615 1402/8/9
22 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 76,146,789 1402/8/9
22 12 متری کیلوگرم کارخانه 235,780 1402/8/9
24 12 متری شاخه بنگاه تهران 89,146,789 1402/8/9
24 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 86,238,532 1402/8/9
24 12 متری کیلوگرم کارخانه 233,945 1402/8/9
27 12 متری کیلوگرم کارخانه 100,917,431 1402/8/9
27 12 متری شاخه بنگاه تهران 101,752,294 1402/8/9
27 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 93,005,689 1402/8/6
30 کیلوگرم شاخه کارخانه 288,991 1402/8/9
30 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 123,853,211 1402/8/9
30 12 متری کیلوگرم کارخانه 244,037 1402/8/9
30 12 متری شاخه بنگاه تهران 125,688,073 1402/8/9

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 29,458,807 1402/8/3
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 37,875,596 1402/8/3
18 12 متری شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/3

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
16 12 متری شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
18 12 متری شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
16 12 متری شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
18 12 متری شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
20 12 متری شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
22 12 متری شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز حالت برند واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
10 12 متری ترک سبک شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
10 12 متری ترک سنگین شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
33 12 متری کره کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/3
33 12 متری ترک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
35 12 متری روسیه کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
36 12 متری کره کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/3
36 12 متری ترک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
40 12 متری روسیه کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
40 12 متری کره کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/3
40 12 متری ترک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
45 12 متری روسیه کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
45 12 متری کره کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/3
45 12 متری ترک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
50 12 متری روسیه کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
50 12 متری کره کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/3
50 12 متری ترک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
55 12 متری روسیه کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
55 12 متری کره کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/3
55 12 متری ترک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
60 12 متری روسیه کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
60 12 متری ترک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
8 12 متری ترک شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 28,617,156 1402/8/3
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 37,033,945 1402/8/3
16 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/8/3
20 12 متری شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/3
20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/3

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 26,092,110 1402/8/3
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 36,192,294 1402/8/3
18 12 متری شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/3

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
14 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/8/3
16 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/8/3
18 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/8/3

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز حالت برند واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
14 12 متری ذوب آهن کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
16 12 متری ذوب آهن کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
18 12 متری ذوب آهن کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
20 12 متری ذوب آهن کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
22 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
24 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
26 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
28 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
30 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
32 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
34 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
36 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
40 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
50 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
60 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2

نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز حالت برند واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
14 12 متری ذوب آهن کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
16 12 متری ذوب آهن کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
18 12 متری ذوب آهن کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
20 12 متری ذوب آهن کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
22 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
24 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
26 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
28 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
30 12 متری ذوب آهن کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
32 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
34 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
36 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
40 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
50 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2
60 12 متری وارداتی کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/2

نمایش قیمت با ارزش افزوده

نام استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
ریل آسانسور T16-89 تماس بگیرید 1402/8/2
ریل آسانسور استاندارد T16-89 تماس بگیرید 1402/8/2
ریل سرد T45 تماس بگیرید 1402/8/2
ریل سرد آسانسور T5-T9 تماس بگیرید 1402/8/2
ریل گرم آسانسور T9 تماس بگیرید 1402/8/2

نمایش قیمت با ارزش افزوده

نام استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
ریل آهنی 49 S تماس بگیرید 1402/8/2
ریل آهنی 41 S تماس بگیرید 1402/8/2
ریل آهنی 54 S تماس بگیرید 1402/8/2
ریل آهنی 64 S تماس بگیرید 1402/8/2
ریل آهنی 60 UIC تماس بگیرید 1402/8/2

نمایش قیمت با ارزش افزوده

نام استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
ریل جرثقیل 45 A تماس بگیرید 1402/8/2
ریل جرثقیل 55 A تماس بگیرید 1402/8/2
ریل جرثقیل 65 A تماس بگیرید 1402/8/2
ریل جرثقیل 75 A تماس بگیرید 1402/8/2
ریل جرثقیل 100 A تماس بگیرید 1402/8/2
ریل جرثقیل 120 A تماس بگیرید 1402/8/2

نمایش قیمت با ارزش افزوده

نام استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
ریل معدنی 18 R تماس بگیرید 1402/8/2
ریل معدنی 24 R تماس بگیرید 1402/8/2
ریل معدنی 14 S تماس بگیرید 1402/8/2

این محصول فولادی یک کالای استراتژیک در حوزه ساخت و ساز محسوب می شود که روند قیمت هر شاخه تیرآهن در بازار آهن آلات یکی از سردمداران این بازار به حساب می آید. لذا در لیست زیر قیمت تیرآهن در تمام برندهای مطرح بازار از جمله ذوب آهن اصفهان، ناب تبریز، کرمانشاه، فولاد اهواز، فایکو و آریان فولاد نیز به صورت مرتب و مستمر در حال بروز رسانی می باشد.

پارامترهای مهم دیگری که بر روی قیمت این کالای مهم تاثیرگذار است، نوسانات نرخ ارز، نسبت عرضه و تقاضا، نوسانات قیمت شمش و میلگرد در بورس بواسطه ارتباط فرمول قیمت پایه تیر آهن در بورس کالا با این محصولات است. لیست قیمت تیرآهن به صورت روزانه و در واحد کیلو و شاخه در سایت آهنات اعلام می گردد.

تیرآهن یکی از کارآمدترین محصولات صنعتی و ساختمانی است که نقش مهمی در ساخت و ساز دارد. این مصالح ، وظیفه ی تحمل تنش های ناشی از نیروهای وارده بر آن را دارد. تیر آهن دارای انواع مختلف با کاربردهای متنوع است که بر اساس آن قیمت محصول مشخص می شود. در این مطلب قصد داریم به معرفی انواع تیرآهن و عوامل تاثیرگذار بر قیمت تیرآهن بپردازیم. اگر قصد خرید تیرآهن را دارید با ما تا آخر مطلب همراه باشید.

تیرآهن و تاریخچه آن چیست؟

تیرآهن و تاریخچه آن چیست؟

تیرآهن از مهم ترین پروفیل های ساختمانی بوده که در پروژه های ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد. قبل از این محصول فولادی از محصولات چوبی استفاده می کردند. تا این که پس از سلطنت ملکه ویکتوریا در سال ۱۸۳۷ ، تیرآهن به شکل محصولی فولادی برای ساخت و ساز مورد استفاده قرار گرفت و جایگزین مناسبی برای تیرهای چوبی شد. رشد عرضه و تقاضای تیرآهن های های فولادی به سال ۱۹۰۰ برمی گردد و از آن زمان تقاضا برای این محصول زیاد شد و قیمت تیرآهن در بازار صنعت ساختمانی تثبیت شد.

انواع تیرآهن ساختمانی

امروزه با پیشرفت در صنعت ساختمانی ، انواع مدل های تیر آهن در بازار وجود دارد که هر کدام به توجه به ویژگی هایشان کاربرد متفاوتی دارند. در ادامه به معرفی انواع تیرآهن می پردازیم.

تیرآهن IPE

به تیرآهن ساده ، IPEمی گویند که شبیه حرفI است و بر طبق استانداردهای اروپایی ساخته می شود. ضخامت این تیر آهن ثابت است. همچنین بال های ابتدایی و انتهایی آن برابر هستند. میزان مصرف و محبوبیت این نوع محصول فولادی نسبت به بقیه ی محصولات مشابه بیشتر است.

تیرآهن INP

تیرآهن INPنیز همانند تیر آهن IPE شبیه به حرف I است. در نظر اول ، تشخیص این دو تیر آهن کار دشواری به نظر می آید. تفاوت این دو محصول در ضخامت بال هایشان است. بدین صورت که ضخامت بال تیر آهن INP، با فاصله گرفتن از جان تیر آهن ، کاهش می یابد. قیمت تیر آهن INP نسبت به تیر آهن IPE متفاوت است. قیمت روز این محصول را می توانید از سایت ما بگیرید.

تیرآهن لانه زنبوری

نامگذاری تیرآهن لانه زنبوری به دلیل شکل ظاهری آن است. وقتی به پهنای آن نگاه کنید خانه های توخالی به شکل پنج ضلعی را می بینید که کندوی زنبور را تداعی می کند. این محصول برای اولین بار در سال ۱۹۱۰ اختراع شد و در استانداردهای مختلف تولید می شود.

نقش این محصول تحمل لنگر خمشی بزرگ تر در مقایسه با تیر نورد شده اولیه است. قیمت تیرآهن لانه زنبوری به استانداردها و تحمل پذیری آن بستگی دارد. قیمت تیرآهن امروز را از طریق بازدید از وب سایت ما مشاهده کنید.

تیرآهن هاش

به تیر آهن های بال پهن اصلاحا تیرآهن هاش می گویند که در ساخت و ساز کاربرد فراوانی دارد. به این دلیل که در ساخت اسکلت اصلی ساختمان از آن استفاده می کنند. از این فلز فولادی بیشتر در ساخت مجتمع های بزرگ و سوله ها استفاده می شود. ضخامت این محصول به دو دسته سبک HE-A و نوع سنگین تقسیم می گردد. از این تیرآهن در سایزهای مختلف در بازار وجود دارد که بسته به وزن و سایز قیمت تیرآهن فوق متفاوت است.

عمر و دوام تیرآهن

در ساخت و سازهای صنعتی و مسکونی ، آهن نقش مهمی ایفا می کند. این عنصر بارهای اصلی ساختمان را در جهت عمودی حمل می کند. بنابراین ، یک نکته بسیار مهم در فرآیند برپایی ساختمان ، محاسبه و انتخاب این قسمت ساختمانی است.

عمر مفید مجموعه به قابلیت اطمینان و دوام آن بستگی دارد. با روش چفت و بست ، آهن ساختمانی به عنوان یک تیر افقی یا شیبدار عمل کرده که اغلب در خم شدن کار می کند. یکی دیگر از عملکردهای مهم تیر آهن افقی ، توزیع بار پراکنده تحت اثر یک گشتاور نیرو به صورت عمودی است.

این جهت گیری است که به محصول اجازه می دهد تا فشار روی ساختارهای عمودی (ستون ها) را به میزان قابل توجهی کاهش داده و آنها را تقویت کند. عمر و دوام محصول رابطه مستقیمی با قیمت تیرآهن دارد.

نحوه ی محاسبه ی لیست قیمت تیرآهن

نحوه ی محاسبه ی لیست قیمت تیرآهن

اصول اساسی زیربنای محاسبه قیمت روز تیرآهن و قیمت هر تن :

 • هزینه فلز در هر تن
 • تعیین هزینه کار ساختمانی
 • قیمت برش ورق
 • قیمت برای ساخت سازه های فلزی
 • هزینه مواد مورد نیاز برای تولید سازه های فلزی
 • شدت کار ساخت و نصب سازه ها

سازه های فولادی و قیمت تیرآهن با در نظر گرفتن استفاده اقتصادی از فلز و سایر مواد در تولید سازه ها محاسبه شده و بنابراین تعدادی معیار فردی در این محاسبات در نظر گرفته نمی شود. با این وجود ، تعریف « سازه های فولادی و قیمت هر تن » ارقام دقیقی را پیش فرض می گیرد که اساس کل پروژه را تشکیل می دهد.

در حال حاضر سازه های فلزی و قیمت هر تن به عنوان المان های مجزا یعنی تیر ، ستون ، خرپا ، بادبند ، پانل دیواری و … در نظر گرفته می شود که می توانید خرید آنلاین تیرآهن را از شرکت ما انجام دهید. اما باید به خاطر داشت که استفاده منطقی از سازه های فلزی در یک پروژه نه تنها به قیمت ، بلکه به کیفیت ساخت آنها نیز بستگی دارد.

بنابراین ، هر معیاری برای صرفه جویی در فلز و مواد مستلزم یافتن بهینه ترین راه حل از بین همه گزینه های پیشنهادی است.

مزایای اصلی خرید تیرآهن استاندارد

 • زیبایی شناختی
 • ایمنی کامل محیطی
 • وزن سبک با حفظ کیفیت
 • پایداری استاتیکی، دینامیکی و لرزه ای
 • مقاومت کششی ، فشاری و خمشی بالا
 • صنعتی بودن عالی ، با کاهش زمان ساخت و نصب
 • قابلیت اطمینان بالا به دلیل استفاده از سازه های فلزی همگن در تولید
 • ضد خوردگی و مقاومت بالا در برابر آتش ، از جمله شرایط کار در محیط های تهاجمی

سازه های فولادی و قیمت تیرآهن امروز با فناوری های تولید مرتبط است که نه تنها برای صرفه جویی در هزینه های مواد و نیروی کار ، بلکه برای ویژگی های آب و هوایی منطقه ما مانند باد شدید ، برف ، تگرگ ، باران و غیره طراحی شده است.

عوامل موثر بر قیمت تیرآهن

همانطور که مشخص است قیمت یک کالا در نقطه تلاقی و توافق عرضه و تقاضا ، یعنی در نقطه توافق مصرف کننده و تولید کننده اتفاق می افتد. قیمت یک کالا و میزان تقاضا و عرضه از عوامل اصلی تعیین کننده قیمت هستند. قیمت سالم تنها زمانی شکل می گیرد که عرضه و تقاضا متعادل و تحت کنترل باشد.

ثبات قیمت تیرآهن نیز به این کنترل بستگی دارد. این که عرضه بیشتر از تقاضا باشد باعث کاهش قیمت ها می شود ، در حالی که عرضه ای که نتواند پاسخگوی تقاضا باشد باعث افزایش بها می گردد.

عوامل بلندمدت و کوتاه مدت در قیمت تیرآهن

۱-عوامل بلند مدت

شرایط عمومی اقتصادی کشورهای جهان به طور مستقیم بر صنعت آهن و فولاد از جمله قیمت تیر آهن که مانند سایر بخش ها یک بخش لوکوموتیو است ، تأثیر می گذارد. به طور خلاصه ، محصولات آهن و فولاد در همه زمینه ها از خودرو گرفته تا ساخت و ساز استفاده می شود.

به ویژه ، سرمایه گذاری ها و خدمات زیربنایی مانند پروژه های بزرگ دولتی ، بزرگراه ها ، پروژه های قطار سریع السیر ، سدها ، پل ها ، راهروها ، تونل ها ، ساخت و سازهای مترو ، ساخت و ساز کارخانه ها ، پروژه های مسکن مورد حمایت مردم و خدمات زیربنایی استفاده از تیر آهن را افزایش می دهد که پرمصرف ترین نوع محصولات آهنی و فولادی بوده و باعث افزایش تقاضای خرید تیرآهن می شود.

پروژه های دولتی در دوره های رشد اقتصادی کشورها افزایش یافته و در دوره های بحران اقتصادی یا سیاسی مانند جنگ کاهش می یابد. رشد اقتصادی ، تقاضا برای خرید تیرآهن را مانند همه محصولات افزایش می دهد. بنابراین افزایش تقاضا نیز مستقیماً بر قیمت تیرآهن تأثیر می گذارد و آنها را افزایش می دهد.

برعکس، بحران های اقتصادی و سیاسی مانند بسیاری از محصولات دیگر باعث کاهش تقاضا برای خرید تیرآهن شده و در نتیجه قیمت آن کاهش می یابد.مشوق های ارائه شده توسط دولت ها برای صنعتی شدن و رشد اقتصادی و بهره وام از جمله عوامل موثر بر قیمت تیرآهن است.

افزایش مشوق ها و کاهش نرخ وام باعث افزایش تقاضای ساخت و ساز و تیر آهن و در نتیجه افزایش قیمت آن می شود. همچنین کاهش انگیزه ها به دلیل اقتصادی یا هر دلیل دیگر و افزایش سود وام باعث کاهش تقاضا برای تیر آهن و در نتیجه کاهش قیمت تیرآهن می گردد.

۲-عوامل کوتاه مدت

عوامل موثر بر قیمت تیرآهن و محصولات آهن و فولاد را در کوتاه مدت به همراه اثرات آنها می توان اینگونه شرح داد که گرم شدن هوا ، هوای بارانی به ویژه بارش برف مستقیماً بر فروش تأثیر می گذارد. بهار ، تابستان و پاییز فصول مساعدتری برای ساخت و ساز هستند. در این فصول به طور کلی قیمت این محصول افزایش یافته ، در حالی که در زمستان به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی به طور کلی فروش تیرآهن کاهش می یابد.

قیمت تیرآهن چگونه تغییر می کند؟

قیمت تیرآهن چگونه تغییر می کند؟

قیمت آهن در بورس فلزات لندن دنبال می گردد. در بازار با نام LME (بورس فلزات لندن) شناخته می شود. بنابراین تحرکات دلار برای قیمت تیرآهن بسیار مهم است. اما دلار تنها عامل نیست.

برای دریافت لیست قیمت تیرآهن می توانید از سایت ما بازدید کرده و نسبت به خرید آنلاین تیر آهن اقدام کنید. مشاوران آهنات شما را در خریدی امن و آسان راهنمایی میکنند.

عوامل موثر بر قیمت آهن

 • قیمت قراضه
 • نرخ دلار
 • مطالبات داخلی
 • مطالبات خارجی

تیرآهن چگونه زنگ می زند؟

هنگامی که تیر آهن در معرض آب قرار می گیرد ، مانند فلزات معمولی زنگ می زند. آهن در بتن خشک زنگ نمی زند. اکسیژن از منافذ بتن عبور کرده و باعث زنگ زدگی می شود. در ساخت بتن باید به نسبت سیمان توجه کرد. وقتی بتن به اندازه کافی سفت نباشد ، هوابند است.

کلرید موجود در بتن نیز مهم است. اگرچه کلرید مستقیماً باعث خوردگی نمی شود ، اما به عنوان عاملی به نظر می رسد که زنگ زدگی را تسریع می کند. کلرید با از بین بردن محافظ و لایه موجود در بتن باعث خوردگی داخلی می شود. مقدار اضافی آب یا ماسه باقی مانده در بتن باعث ایجاد کلرید می گردد. علاوه بر این ، نمک وارد شده توسط باد نیز عاملی است که باعث افزایش کلرید می شود.

با توجه به قیمت تیرآهن در بازار لازم است نسبت به جلوگیری از زنگ زدگی آن اقدامات لازمه را انجام داد.

صفحه پایه ستونی تیر آهن

صفحات پایه ستون تیر آهن عناصر اتصال دهنده ای هستند که نیروهای محوری ، نیروهای برشی و اثرات گشتاوری را که در سازه های فولادی رخ می دهد از سر و بدنه ستون حامل به فونداسیون بتن مسلح منتقل می کنند. تمامی بارهای موجود در سازه فولادی به لطف این صفحات که تنها سطح اتصال هستند به فونداسیون منتقل می شوند. این پایه ها در کارگاه با کمک جوش به ستون سوار شده و سپس به میدان حمل می گردند.

طبقه بندی صفحه پایه تیرآهن

به طور کلی صفحات پایه ستون را می توان به دو گروه به عنوان صفحات پایه ستونی در معرض و صفحات پایه ستونی تعبیه شده تقسیم کرد ، اما فراتر از این طبقه بندی ها ، انواع مختلفی در صفحات پایه ستونی وجود دارد.

صفحه پایه در معرض

می توان این صفحه را با توجه به رفتار آن در شرایط بارگذاری مانند شرایط اتصال (مرزی) ، وضعیت شکست فولاد ، وضعیت فروریختگی بتن ، ظرفیت جذب انرژی ، قاب ساختمان و نوع طراحی طبقه بندی کرد.

صفحه پایه تعبیه شده

می توان آن را بر اساس طول تعبیه ، موقعیت ستون در قاب ساختمان ، مکانیسم شکست و شکل پذیری طبقه بندی کرد.

برای مقایسه قیمت ها ، آگاهی از مدل های تیر آهن موجود در بازار ، مشاوره و خرید اینترنتی تیرآهن ضمن مشاوره با کارشناسان آهنات،همه روزه از وب سایت ما بازدید کنید.

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17