قیمت ناودانی و نبشی

نبشی نستا نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 252,727 1403/3/9

نبشی زنجان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 252,727 1403/3/9
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 243,636 1403/3/9
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 243,636 1403/3/9
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 243,636 1403/3/9

نبشی آونگان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 239,091 1403/3/9
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 248,182 1403/3/9
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 241,818 1403/3/9

نبشی فولاد جاوید بناب نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 240,000 1403/3/9
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 256,364 1403/3/9
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 240,000 1403/3/9
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 256,364 1403/3/9
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 240,000 1403/3/9
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9

نبشی ناب تبریز نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
360*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 238,182 1403/3/9
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 231,818 1403/3/9
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 231,818 1403/3/9
50*50 6 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 248,182 1403/3/9
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9

نبشی شکفته نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 10 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 258,182 1403/3/9
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 242,727 1403/3/9
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 238,182 1403/3/9
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 236,364 1403/3/9
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 236,364 1403/3/9
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 236,364 1403/3/9
80*80 8 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9

نبشی آریان فولاد نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 251,364 1403/3/9
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 261,818 1403/3/9
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
120*120 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 259,091 1403/3/9
150*150 15 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/3/9
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 259,545 1403/3/9
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 245,909 1403/3/9
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 259,545 1403/3/9
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 245,000 1403/3/9
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 245,000 1403/3/9
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 252,727 1403/3/9
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 245,000 1403/3/9
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 252,727 1403/3/9
70*70 5 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 245,000 1403/3/9
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 252,727 1403/3/9

نبشی صنایع فولاد کوهپایه نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9

نبشی ظهوریان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/3/9
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 252,727 1403/3/9
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 240,000 1403/3/9
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 246,364 1403/3/9
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 246,364 1403/3/9
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 240,000 1403/3/9
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 246,364 1403/3/9
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 240,000 1403/3/9

نبشی منظومه نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 248,182 1403/3/9
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 243,636 1403/3/9
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 248,182 1403/3/9
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 243,636 1403/3/9
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 248,182 1403/3/9
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 243,636 1403/3/9

نبشی فولاد سپهر ایرانیان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 248,182 1403/3/9
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
50*50 3 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9

ناودانی ساختمانی نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
10 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 254,545 1403/3/9
10 10 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
10 10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 268,182 1403/3/9
10 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 254,545 1403/3/9
10 10 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
10 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 250,000 1403/3/9
12 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 254,545 1403/3/9
12 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 261,818 1403/3/9
14 14 6 متری کیلوگرم کارخانه 254,545 1403/3/9
14 14 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 259,091 1403/3/9
14 14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 272,727 1403/3/9
16 16 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
18 18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/3/9
20 20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 259,091 1403/3/9
5 5 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
6 6 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
6 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 259,091 1403/3/9
6 6 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
6 6 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
6 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 254,545 1403/3/9
8 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 253,636 1403/3/9
8 8 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
8 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 259,091 1403/3/9
8 8 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1403/3/9
8 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 250,000 1403/3/9

ناودانی هم وزن اروپا نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
10 10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 272,727 1403/3/9
12 12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 274,545 1403/3/9
14 14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 272,727 1403/3/9
16 16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 300,000 1403/3/9
18 18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 300,000 1403/3/9
20 20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 318,182 1403/3/9
22 22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 318,182 1403/3/9
24 24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/3/9
8 8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 280,000 1403/3/9

ناودانی اروپایی نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
10 10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 304,545 1403/3/9
12 12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 304,545 1403/3/9
14 14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 304,545 1403/3/9
16 16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 300,000 1403/3/9
18 18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 318,182 1403/3/9
20 20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 290,909 1403/3/9
22 22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/3/9
24 24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 318,182 1403/3/9
26 26 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 500,000 1403/3/9
28 28 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 500,000 1403/3/9
30 30 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/3/9
32 32 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/3/9
35 35 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/3/9
38 38 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/3/9
4 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/3/9
40 40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/3/9
5 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/3/9
65 65 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1403/3/9
8 8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 295,455 1403/3/9

سپری نورد سجاد نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
3 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 284,545 1403/3/9
4 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 284,545 1403/3/9
5 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 284,545 1403/3/9
6 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 284,545 1403/3/9

معرفی نبشی، ناودانی، و سپری در ساخت و سازها

نبشی و ناودانی دو مورد از پرکاربرد ترین محصولات در صنعت و ساختمان سازی اند. این محصولات نوعی از پروفیل باز هستند، که دارای تفاوت های ظاهری و همچنین کاربردهای متفاوتی هستند.

در صنعت ساخت و ساز، استفاده از اجزای سازه های نبشی، ناودانی، و سپری برای تقویت سازه ها و ایجاد پایداری بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله، به معرفی این اجزا و کاربردهای آنها در ساخت و سازها خواهیم پرداخت.

1. نبشی

نبشی ها به اجزایی از فلز یا بتن گفته می شود که در نقاط نقلی های ساختمانی، مانند گوشه ها و اتصالات مورد استفاده قرار می گیرند. هدف اصلی از استفاده از نبشی ها، ایجاد استحکام و پایداری بیشتر در نقاط ضعیف ساختمان است. نبشی ها معمولاً از فولاد، بتن مسلح یا فایبرگلاس ساخته می شوند و می توانند به شکل ها و ابعاد مختلفی داشته باشند.

کاربردهای نبشی ها عبارتند از:

  • تقویت گوشه ها و اتصالات ساختمانی
  • پایدارسازی ساختمان در برابر نیروهای خمشی و کششی
  • حفاظت از نقاط ضعیف ساختمان در مقابل زلزله و نیروهای جانبی دیگر

2. ناودانی

ناودانی ها به ستون های استوانه ای یا مستطیلی اشاره دارند که به عنوان اجزای اصلی در سازه های ساختمانی به کار می روند. این اجزا به شکل عمودی در ساختمان قرار می گیرند و وظیفه اصلی آنها انتقال بارهای عمودی و عمودی-افقی ساختمان به زمین است. ناودانی ها معمولاً از بتن مسلح یا فولاد ساخته می شوند و می توانند در ارتفاع و قطرهای مختلف طراحی شوند.

کاربردهای ناودانی ها عبارتند از:

  • حمل و انتقال بارهای ساختمانی به زمین
  • ایجاد پایداری و استحکام در ساختمان ها
  • ایجاد اتصال محکم بین ساختمان و زمین

3. سپری

سپری ها به اجزایی از فلز یا بتن گفته می شود که برای تقویت و پشتیبانی از سازه های بلند و بلندمدت استفاده می شوند. این اجزا معمولاً به شکل سهولت های یا پرتوهای افقی در ساختمان قرار می گیرند و وظیفه اصلی آنها انتقال بارهای افقی سازه به اجزای دیگر ساختمان است. سپری ها نیز معمولاً از فولاد، بتن مسلح یا فایبرگلاس ساخته می شوند.

کاربردهای سپری ها عبارتند از:

  • تقویت و پشتیبانی از سازه های بلند و بلندمدت
  • ایجاد پایداری و استحکام در ساختمان ها
  • انتقال بارهای افقی سازه به اجزای دیگر ساختمان

لیست قیمت های پروفیل

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 16 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17