021-47238000

ناودانی و نبشی

قیمت ناودانی و نبشی به صورت روزانه و منظم و دقیق در سایت آهنات بروز میشود.

نبشی نستا نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 211,009 1402/8/30

نبشی زنجان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 206,422 1402/8/30
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 218,349 1402/8/30
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 227,523 1402/8/29
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/8/29

نبشی آونگان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 232,110 1402/8/29
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 232,110 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,771 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,771 1402/8/29

نبشی فولاد جاوید بناب نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,771 1402/8/30
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 250,459 1402/8/29
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 235,321 1402/8/29
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 213,761 1402/8/30
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 235,780 1402/8/29
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 213,761 1402/8/30
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 246,789 1402/8/29

نبشی ناب تبریز نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
360*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 206,422 1402/8/30
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 206,422 1402/8/30
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 206,422 1402/8/30
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 220,183 1402/8/29
50*50 6 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/8/29
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/8/30
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 227,706 1402/8/29
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 226,789 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 226,789 1402/8/29

نبشی شکفته نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 10 12 متری کیلوگرم کارخانه 224,312 1402/8/29
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 225,138 1402/8/29
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 260,459 1402/8/29
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 225,505 1402/8/29
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,404 1402/8/29
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 227,248 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 225,505 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 244,679 1402/8/29
80*80 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 224,495 1402/8/29

نبشی آریان فولاد نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,312 1402/8/29
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 239,083 1402/8/29
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,312 1402/8/29
120*120 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 239,083 1402/8/29
150*150 15 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 365,138 1402/8/29
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 226,147 1402/8/29
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 206,422 1402/8/30
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 224,771 1402/8/30
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 206,422 1402/8/30
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 206,422 1402/8/30
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 222,018 1402/8/30
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 221,101 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 235,046 1402/8/29
70*70 5 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/8/29
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 235,413 1402/8/29

نبشی صنایع فولاد کوهپایه نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 243,028 1402/8/29
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 240,550 1402/8/29
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 225,688 1402/8/30

نبشی ظهوریان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 222,477 1402/8/29
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 232,110 1402/8/29
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 214,679 1402/8/30
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 215,596 1402/8/30
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,771 1402/8/29
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 236,330 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 231,193 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,771 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 232,110 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 222,018 1402/8/29

نبشی منظومه نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 222,018 1402/8/30
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 223,394 1402/8/29
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 231,193 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 223,394 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 231,193 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 223,394 1402/8/29

نبشی فولاد سپهر ایرانیان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 208,257 1402/8/30
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
50*50 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 208,257 1402/8/30
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29

ناودانی ساختمانی نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
10 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 222,018 1402/8/29
10 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 218,349 1402/8/30
10 10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/29
10 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 224,771 1402/8/30
10 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 234,862 1402/8/30
10 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 216,514 1402/8/30
12 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 206,422 1402/8/30
12 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 224,771 1402/8/30
14 14 6 متری کیلوگرم کارخانه 225,688 1402/8/29
14 14 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 224,771 1402/8/30
14 14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/29
16 16 6 متری کیلوگرم کارخانه 225,688 1402/8/29
18 18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/29
20 20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/30
5 5 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/8/29
6 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 218,349 1402/8/30
6 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/30
6 6 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/8/29
6 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 223,853 1402/8/30
6 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 216,514 1402/8/30
8 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 223,853 1402/8/29
8 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 218,349 1402/8/30
8 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 224,771 1402/8/30
8 8 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/8/30
8 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 216,514 1402/8/30

ناودانی هم وزن اروپا نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
10 10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 249,541 1402/8/29
12 12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 249,541 1402/8/29
14 14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 246,789 1402/8/29
16 16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 246,789 1402/8/29
18 18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 276,147 1402/8/29
20 20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 300,917 1402/8/29
22 22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 272,477 1402/8/29
24 24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 287,156 1402/8/29
8 8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 261,468 1402/8/29

ناودانی اروپایی نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
10 10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 229,358 1402/8/30
12 12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 231,193 1402/8/30
14 14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 226,606 1402/8/30
16 16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 224,771 1402/8/30
18 18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 240,367 1402/8/30
20 20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 270,642 1402/8/30
22 22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 266,055 1402/8/30
24 24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 252,294 1402/8/30
26 26 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/30
28 28 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/30
30 30 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/29
32 32 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/30
35 35 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/29
38 38 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/29
4 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/29
40 40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/29
5 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/29
65 65 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/29
8 8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 240,367 1402/8/30

سپری نورد سجاد نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
3 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید 1402/8/30
4 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 229,358 1402/8/30
5 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 229,358 1402/8/30
6 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 232,110 1402/8/30

نبشی و ناودانی دو مورد از پرکاربرد ترین محصولات در صنعت و ساختمان سازی اند. این محصولات نوعی از پروفیل باز هستند، که دارای تفاوت های ظاهری و همچنین کاربردهای متفاوتی هستند،

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17