قیمت ورق استیل

ورق استیل آلیاژ 321 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
3 2000*1000 L 321 شیت کیلوگرم 2,700,000 1403/5/1
5 2000*1000 L 321 شیت کیلوگرم 2,663,636 1403/5/1
1/5 2500*1250 L 321 شیت کیلوگرم 2,718,182 1403/5/1
1/5 3000*1500 L 321 شیت کیلوگرم 2,736,364 1403/5/1
5 6000*1500 L 321 شیت کیلوگرم 2,636,364 1403/5/1
8 6000*1500 L 321 شیت کیلوگرم 2,627,273 1403/5/1
10 6000*1500 L 321 شیت کیلوگرم 2,681,818 1403/5/1
12 6000*1500 L 321 شیت کیلوگرم 2,690,909 1403/5/1
14 6000*1500 L 321 شیت کیلوگرم 2,700,000 1403/5/1
20 6000*1500 L 321 شیت کیلوگرم 2,772,727 1403/5/1

ورق استیل آلیاژ 430 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0/4 1000 L 430 رول کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
0/7 1000 L 430 رول کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
2 1000 L 430 رول کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
0/5 1250 L 430 رول کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
3 1500 L 430 رول کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
0/5 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
0/3 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
0/4 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
0/6 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
0/7 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
0/8 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
1 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,136,364 1403/4/3
1/2 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
1/5 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
2 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
3 2000*1000 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
0/6 2440*1220 L 430 شیت کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
2 2440*1220 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
0/5 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
0/3 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
0/4 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,163,636 1403/4/3
0/6 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
0/7 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
0.8 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,145,455 1403/4/3
1 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,136,364 1403/4/3
1/2 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
1/5 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
2 2500*1250 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3
3 3000*1500 L 430 شیت کیلوگرم 1,154,545 1403/4/3

ورق استیل آلیاژ 304 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0/5 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,681,818 1403/4/3
0/6 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,945,455 1403/4/3
0/8 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,945,455 1403/4/3
1 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
2 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,900,000 1403/4/3
2/5 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,900,000 1403/4/3
3 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,900,000 1403/4/3
5 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,872,727 1403/4/3
6 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,900,000 1403/4/3
8 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
0/3 1250 L 304 رول کیلوگرم 2,127,273 1403/4/3
0/4 1250 L 304 رول کیلوگرم 2,081,818 1403/4/3
0/5 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,936,364 1403/4/3
0/6 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,945,455 1403/4/3
0/7 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,945,455 1403/4/3
0/8 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,945,455 1403/4/3
2/5 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,954,545 1403/4/3
4 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,918,182 1403/4/3
5 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,963,636 1403/4/3
6 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,972,727 1403/4/3
8 1250 L 304 رول کیلوگرم 2,018,182 1403/4/3
0/6 1250*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,945,455 1403/4/3
1 1250*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
2/5 1250*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,936,364 1403/4/3
3 1500 L 304 رول کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
4 1500 L 304 رول کیلوگرم 2,000,000 1403/4/3
5 1500 L 304 رول کیلوگرم 2,036,364 1403/4/3
6 1500 L 304 رول کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
8 1500 L 304 رول کیلوگرم 1,945,455 1403/4/3
0/4 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 2,081,818 1403/4/3
0/5 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,863,636 1403/4/3
0/6 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,945,455 1403/4/3
0/7 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,945,455 1403/4/3
1 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
2 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,900,000 1403/4/3
2/5 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,900,000 1403/4/3
3 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,900,000 1403/4/3
5 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,890,909 1403/4/3
6 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,900,000 1403/4/3
8 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
10 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
12 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 2,127,273 1403/4/3
15 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,963,636 1403/4/3
0/7 2440*1220 L 304 شیت کیلوگرم 1,945,455 1403/4/3
0/4 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 2,081,818 1403/4/3
0/8 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,945,455 1403/4/3
0/9 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,945,455 1403/4/3
2 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,900,000 1403/4/3
6 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,954,545 1403/4/3
10 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
1 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
2 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
3 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
4 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 2,000,000 1403/4/3
5 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
6 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
10 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
12 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,936,364 1403/4/3
20 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 2,172,727 1403/4/3
2/5 6000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 2,018,182 1403/4/3
5 6000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,990,909 1403/4/3
8 6000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,945,455 1403/4/3
12 6000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,936,364 1403/4/3
20 6000*2000 L 304 شیت کیلوگرم 2,172,727 1403/4/3

ورق استیل آلیاژ 316 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,818,182 1403/5/1
1/5 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,845,455 1403/5/1
2/5 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,772,727 1403/5/1
3 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,772,727 1403/5/1
6 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,772,727 1403/5/1
10 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,836,364 1403/5/1
1 1250 L 316 رول کیلوگرم 2,845,455 1403/5/1
2 1250 L 316 رول کیلوگرم 2,763,636 1403/5/1
5 1250 L 316 رول کیلوگرم 2,772,727 1403/5/1
1 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,409,091 1403/5/1
3 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,754,545 1403/5/1
5 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,754,545 1403/5/1
6 1500 L 316 رول کیلوگرم تماس بگیرید 1403/5/1
10 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,772,727 1403/5/1
12 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,800,000 1403/5/1
1 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,827,273 1403/5/1
1/5 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,854,545 1403/5/1
2 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,772,727 1403/5/1
2/5 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,781,818 1403/5/1
4 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,781,818 1403/5/1
5 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1403/5/1
8 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1403/5/1
10 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,845,455 1403/5/1
15 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,909,091 1403/5/1
20 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,909,091 1403/5/1
1 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,854,545 1403/5/1
1/5 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,854,545 1403/5/1
2 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,772,727 1403/5/1
3 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1403/5/1
4 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,781,818 1403/5/1
5 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,781,818 1403/5/1
8 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,781,818 1403/5/1
2 3000*1000 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1403/5/1
1/5 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,827,273 1403/5/1
2/5 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,790,909 1403/5/1
3 3000*1500 L 316 رول کیلوگرم 2,781,818 1403/5/1
4 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,781,818 1403/5/1
5 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 27,727,273 1403/5/1
6 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,781,818 1403/5/1
8 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,781,818 1403/5/1
10 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,818,182 1403/5/1
12 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1403/5/1
15 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,881,818 1403/5/1
2/5 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1403/5/1
3 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1403/5/1
4 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,763,636 1403/5/1
6 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,763,636 1403/5/1
8 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,763,636 1403/5/1
10 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,800,000 1403/5/1
12 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,800,000 1403/5/1
15 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,863,636 1403/5/1
20 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,881,818 1403/5/1
20 6000*2000 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1403/5/1

قیمت ورق استیل به طور روزانه در سایت آهنات پس از اعلام قیمت دلار و مشخص شدن نسبت عرضه و تقاضا در بازار اعلام میگردد.

این محصول فولادی به علت مقاومت بالای آن در برابر زنگ زدگی رقیب اصلی ورق گالوانیزه به شمار می آید که به علت قیمت بالاتر آن نسبت به گالوانیزه، اغلب در شرایط حساس تر به کار می رود.
قیمت ورق استیل بر اساس ابعاد، ضخامت و آلیاژ آن دارای قیمت های متفاوتی است.

بنابراین بهتر است بدانید که این نوع ورق دارای گریدهایی از قبیل استیل بگیر و استیل نگیر است که به ترتیب نام علمی آنها گریدهای سری ۴۰۰ و گریدهای سری ۳۰۰ می باشد.

وجود کروم و نیکل بیشتر در استیل های سری ۳۰۰ باعث نگیر بودن استیل و به عبارتی جذب نشدن به آهنربا می شود. این عامل و همچنین تقاضا بالاتر استیل های نگیر باعث شده است قیمت ورق استیل نگیر از نوع بگیر آن بالاتر باشد.
بنابراین لازم بذکر است که قیمت نیکل و کروم در بازار بورس لندن نیز بر نوسانات قیمت این ورق در بازار داخلی ایران موثر خواهد بود.
معروفترین گریدهای این ورق در بازار ایران به ترتیب شامل ۳۰۴، ۳۱۶، ۴۲۰، ۳۱۰، ۳۲۱، ۳۰۹ و ۴۳۰ میباشد.

از لحاظ ضخامت نیز این ورق ها تنوع بالایی دارند و در بازه بین ۰.۳ الی ۵۰ میلیمتری در بازار به فروش میرسند.
ورق های استیل در دو حالت شیت و رول به بازار عرضه میگردد و نکته آخر اینکه خاطر نشان می کنیم که استیل به معنای فولاد است و استنلس استیل به معنای فولاد ضد زنگ.

اما در بازار ایران، اینطور جا افتاده است که ورق ضد زنگ که همان استنلس استیل می باشد را با نام ورق های استیل و ورق های فولاد کربنی که همان ورق فولادی یا ورق های استیل می باشد را با نام های دیگری همچون ورق سیاه ، ورق روغنی ، گالوانیزه ، ورق آلیاژی و .. میشناسیم و در واقع آنها را با ویژگی های مهم دیگرشان صدا میزنیم.

معرفی ورق استیل

ورق استیل از فولاد ضد زنگ خالص با ترکیبی از عناصر دیگر ساخته شده اند. ساخت این آلیاژ ویژگی هایی را به عناصر اصلی آن اضافه می کند. ورق استیل یا استنلس استیل یا فولاد ضد زنگ در انواع آلیاژها تولید می شود.

این ورق آلیاژی بر پایه آهن با کمتر از ۲ درصد کربن است. نسبت اندازه مواد به آهن باعث می شود که هر درصد از آلیاژ کاربرد خاصی داشته باشد.

افزایش مقدار کربن باعث مقاومت بیشتر اما انعطاف پذیری کمتر می شود. درصدهای مختلفی از عناصر در این ورق وجود دارد که کاربردهای متفاوتی دارند. مقدار کروم موجود در آلیاژ کمتر از ۱۲ درصد است.

این ورق در برابر خوردگی مقاوم است و حداقل ۱۲ درصد کروم برای دستیابی به مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی این ورق مورد نیاز است.

کروم موجود یک لایه نازک از اکسید ایجاد می کند که از زنگ زدگی و خوردگی لایه پایه جلوگیری می کند و این ورق را در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم می کند.

ورق های فولادی به دو گروه دسته های فولادی استیل بگیر (جذب آهنربا می شود) و استیل نگیر (جذب آهنربا نمی شود) تقسیم می شوند. ورق های استیل نگیر بیشتر استفاده می شوند و گران تر هستند.

آیا ورق استیل جذب آهنربا می شود؟

سری ورق ۳۰۰ مانند ورق ۳۰۴ که نیکل دارد جذب آهنربا نمی شود، در حالی که سری ۴۰۰ که نیکل ندارد و فقط دارای کروم است جذب آهنربا می شود، بنابراین هنگام خرید ورق استیل ضد زنگ باید به این نکته توجه کنید و انتظار آن را نداشته باشید به طور کامل جذب شود .

نکات این ورق شامل ضد زنگ، شفافیت و سطح صاف براق و بدون خش است. این ورق نازک است و سطحی صاف دارد. ورق استیل به دو صورت صفحات و یا به صورت رول تولید و به بازار عرضه می شود. رول های ورق انعطاف پذیری این محصول را نشان می دهد.

آیا ورق استیل جذب آهنربا می شود؟

انواع ورق استیل

۱۰۰ نوع ورق استیل وجود دارد. هر کدام با یک عنصر آلیاژی متمایز می شوند که بر ساختار آن تأثیر می گذارد. همه انواع این ورق ضد زنگ در مرکز آهنات در دسترس هستند: آستنیتی، فریتی، مارنزیتی، داپلکس.

ورق استیل آستنیتی

این ورق حاوی حداکثر ۲۶٪ کروم و ۳۵٪ نیکل است که معمولاً مقاومت به خوردگی بالایی دارد. ورق استیل ضد زنگ آستنیتی ۰.۰۸ درصد کربن دارد. رایج ترین نوع آستنیت ۳۰۴ است که حاوی ۱۸ درصد کروم و ۸ درصد نیکل است.

این ورق در کاربردهایی مانند هواپیما و صنایع لبنی و غذایی استفاده می شود.

محتوای کربن کم باعث کاهش رسوب کاربید کروم می شود که تأثیر مستقیمی بر خواص جوشکاری و مقاومت در برابر خوردگی دارد. ورق استیل L304 نیز یک نوع اصلاح شده ۳۰۴ است اما با محتوای کربن کمتر که جوش پذیری را بهبود می بخشد.

در نتیجه از نظر جوشکاری برای محیط های خورنده مناسب است.

از نظر مشخصات مکانیکی از نوع ۳۰۴ پایین تر است. این آلیاژ با نام ورق استیل شناخته می شود.

عدم چسبندگی نشان دهنده خواص غیر مغناطیسی این آلیاژ به دلیل ساختار آستنیتی آن است. این آلیاژ به دلیل وجود فاز آستنیتی غیر مغناطیسی است.

ورق استیل فریتی

این ورق در برابر خوردگی و اکسیداسیون مقاوم بوده و در برابر ترک خوردگی نیز مقاومت خوبی دارند.

اگرچه این نوع این ورق مغناطیسی است، اما با عملیات حرارتی سخت نمی شود.

آنها مقاومت به خوردگی بالاتری نسبت به ورق استیل مارنزیتی دارند، اما این خواص بالاتر از ورق استیل آستنیت است.

این ورق بدون کروم و بدون نیکل است و بیشتر برای تزئینات، سینک ظرفشویی و سیستم های اگزوز خودرو استفاده می شود.

ورق استیل فریتی حاوی ۲۷ درصد کروم و بدون نیکل است و محتوای کربن آنها کم است و به دلیل عدم وجود نیکل ارزانتر از ورق آستنیت است و مقاومت به خوردگی بالایی دارد.

اما جوش پذیری پایینی دارند و شکل پذیری ندارند. با روش عملیات حرارتی سخت نمی شود، اما به روش کار سرد سخت می شود و مغناطیسی نیست.

ورق استیل مارنزیتی

این ورق حاوی ۱۸% کروم و ۱.۲% کربن است و گاهی اوقات نیکل به آن اضافه می شود.

ورق استیل مارنزیتی گروهی از آلیاژهای ضد زنگ است که برای مقاومت در برابر خوردگی طراحی شده اند.

همه انواع ورق استیل مارنزیتی فلزات کروم بدون نیکل هستند و ماهیت مغناطیسی دارند.

ورق مارنزیتی در درجه اول برای مواردی استفاده می شود که مقاومت در برابر سایش مهم است. این ورق در لوازم آشپزخانه، ابزار جراحی، پیچ و مهره و توربین استفاده می شود.

نحوه تولید ورق استیل

تولید این ورق با ذوب کردن ضایعات آهن آغاز می شود.

در ذوب، مواد خام این ورق و آلیاژهای بازیافتی ابتدا در کوره قوس الکتریکی با ظرفیت ۱۶۰ تن ذوب می شوند.

سپس فلز مذاب به یک مبدل منتقل می شود و عناصر دیگری برای دستیابی به ترکیب شیمیایی مورد نظر به آن اضافه می شود.

تمام گرید های این ورق را می توان به همین ترتیب ساخت. آلیاژ مذاب در طی فرآیند تولید این ورق سرد و منجمد می شود.

در این مرحله عرض این ورق مشخص شده و فولاد به روش برش هوا به ورق هایی با طول و عرض مورد نظر تقسیم می شود و سپس برای رفع عیوب سطحی روی سطح زمین قرار می گیرد.

اولین مرحله در کاهش ضخامت ورق استیل در ابتدا شامل حرارت دادن این ورق در کوره در دمای ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد است.

کاهش ضخامت در چندین رول به دست می آید در حالی که تونل حرارتی دمای این ورق را حفظ می کند. این ورق طی ۷ بار نورد به ضخامت مورد نظر می رسد.

پس از خنک شدن، یک سیم پیچ سیاه را تشکیل می دهد. کویل ها برای تمیز کردن شیمیایی جابجا می شوند.

شستشوی شیمیایی ورق استیل

این مرحله شامل بهبود خواص مکانیکی این ورق است. کویل ها در یک کوره گرم می شوند.

این باعث بهبود خواص مکانیکی این ورق می شود.سطح سیم پیچ اکسیده شده است. این فرآیند با شستشو در آب و خشک کردن و سفید کردن سطح ادامه می یابد. کلاف های سفید را می توان بدون نیاز به نورد سرد استفاده کرد.

نورد سرد ورق استیل

در این مرحله ضخامت این ورق کاهش می یابد. فرآیند نورد سرد اجازه می دهد تا از این ورق برای کاربردهایی مانند لوازم خانگی استفاده شود. برای دستیابی به سطح واضح پرداخت این ورق، تحت یک فضای محافظت شده انجام می شود.

مرحله نهایی

برش پهن و بلند. در حین عملیات تکمیل، ظاهر سطح پرداخت اعمال می شود که شامل: پولیش، برس زدن و فرآیندهای خاص می باشد. همچنین می توان آن را برای دستیابی به نوارها و ورقه های نازک برش داد.

ورق استیل، مفید برای طبیعت

یکی از ویژگی های این ورق این است که ۱۰۰% قابل بازیافت است. اکثر فولادها از فولاد مذاب ساخته می شوند.

این ورق کمترین انتشار گازهای گلخانه ای، طول عمر طولانی و حداقل هزینه های نگهداری را دارد که این ورق را به عنوان یک آلیاژ سبز معرفی می کند.

از نظر مواد و تجهیزات، این ورق نامی است که یک سر و گردن از دیگری بلندتر است. از آنجایی که این ورق در صنایع مرتبط با ماشین آلات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، شکی نیست که این ورق برای محیط زیست مضر است.

تصور مفهوم ورق استیل به عنوان یک ماده سازگار با محیط زیست دشوار است، در حالی که می تواند نقش مهمی در تلاش های انسان برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی جهانی داشته باشد.

شرکت هایی که به طور جدی در تلاش برای حفاظت از محیط زیست هستند می توانند بدون هیچ نگرانی از گریدهای مختلف این ورق استفاده کنند.

کاربرد های ورق استیل

کاربرد های این ورق گسترده هستند. این ورق برای بسیاری از دکوراسیون ها مانند دیوار آسانسور و دکوراسیون منزل استفاده می شود. همچنین در آشپزخانه ها برای تولید سینک، کابینت، یخچال، اجاق گاز و … استفاده می شود.

حدود ۱۵۰ گرید مختلف فولاد وجود دارد که ۵۰ مورد از آنها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

این ورق برای کاربردهایی مانند: صنعتی مانند مخازن، سازه ها و …، تزئینی و دکوراتیو مانند ورق های استیل طرح دار، ورق های استیل طلایی، ورق استیل براق و …، دارو و مواد غذایی مانند مخازن نگهداری مواد اولیه غذایی، ظروف نگهداری شیر، مواد غذایی و دارویی.

حمل و نقل، مخازن نگهداری مواد شیمیایی، لوازم خانگی، تاسیسات دیگ بخار، قطعات یدکی خودرو، الکترونیک، مخازن مواد غذایی، ابزار پزشکی استفاده می شود. نوع طرح دار تزیینی این ورق برای کاربردهای صنعتی مانند یخچال های صنعتی، اجاق گاز، بدنه آسانسور و نمای ساختمان استفاده می شود.

معماری

این ورق به طور گسترده در معماری استفاده می شود.

کیفیت سطح این ورق متفاوت است و می تواند سطح آینه ای، براق و … داشته باشد. این ورق با سطح نرم برای سقف ها و سطوح صاف استفاده می شود زیرا قالب گیری این ماده آسان است.

تولید برق

این ورق در تجهیزات نیروگاهی مانند توربین های گازی، سلول های سوختی و پنل های خورشیدی استفاده می شود.

انواع ورق استیل در برق استفاده می شود.فولادهای مارتنزیتی در آسیاب هایی که به استحکام بالایی نیاز دارند و آستنیت و فریت در قطعاتی که نیاز به مقاومت در برابر خوردگی دارند استفاده می شود.

حمل و نقل

استفاده از ورق استیل فریت در داخل خودروها منجر به افزایش تولید ورق استیل ۴۳۰ شده است. این نوع ورق قادر به مقاومت در برابر شرایط خورنده بوده و مقاومت در برابر نمک را دارد.

فولادهایی مانند ۲۰۱ و ۳۰۱ در صنعت خودروسازی کاربرد فراوانی دارند. این ورق دارای مزیت مقاومت در برابر خوردگی نسبت به سایر مواد قوی است. مقاومت در برابر خوردگی فولاد آن را برای ساخت مخازن مواد مناسب می کند.

شستشو

این ورق برای ساخت ماشین لباسشویی و خشک کن مناسب است.

مبل ها

کمترین خوردگی را در خانه دارد. این ورق به دلیل مقاومت در برابر زنگ زدگی، ظاهر زیبا و عدم نیاز به رنگ آمیزی در تولید مبل استفاده شده است.

صنایع غذایی و آشپزخانه

طیفی از کاربردهای این ورق از لوازم آشپزخانه تا مخازن پاستوریزه.

تجهیزات بیمارستانی

ورق استیل مارتنزیتی در تجهیزات بیمارستانی استفاده می شود.

دستگاه های ساخته شده از این ورق به راحتی استریل می شوند، دارای مقاومت در برابر خوردگی هستند. آلیاژهای فولادی به دلیل سازگاری با بدن انسان به عنوان ایمپلنت استفاده می شوند.

تجهیزات استریلیزاسیون معمولاً از این ورق ساخته می شوند. اتاق های معاینه و آزمایشگاه ها از این ورق استفاده می کنند.

کشاورزی

این ورق در مزارع مورد توجه قرار گرفته است.

کودها و سمپاشی های کشاورزی حالت خورنده دارند. اگرچه این تجهیزات هزینه راه اندازی بالاتری دارد، اما طول عمر طولانی را جبران می کند و نیازی به حفظ این هزینه نیست.

استفاده از فولاد در منسوجات: برای تولید منسوجات رنگی به ماشینی نیاز است که به راحتی تمیز شود. سفید کننده بر پایه کلر این ورق در ماشین آلات نساجی استفاده می شود.

صنایع شیمیایی

قوی ترین شرایط خوردگی در صنایع شیمیایی وجود دارد. در صنایع شیمیایی مانند تولید اسید، آمونیاک، کود و پلاستیک و واحدهای تبخیر این ورق به کار می رود.
استفاده از ورق استیل در هوافضا: این ورق در هواپیما استفاده می شود. ورق استیل آستنیت برای مخازن سوخت استفاده می شود.

محاسبه وزن ورق استیل

وزن این ورق یکی از پارامترهای مهم در قیمت ورق استیل است. چگالی استاندارد این ورق ۷.۸۶ است.

وزن ورق استیل بدست آمده را بر ۱۰۰۰ تقسیم کنید تا آن را بر حسب کیلوگرم بدست آورید. ضخامت و عرض ورق را بر حسب میلی متر و طول این محصول را بر حسب متر محاسبه کنید.

عوامل موثر بر قیمت استیل

تعیین قیمت استیل و قطعات ساخته شده با این آلیاژ به عوامل مختلفی بستگی دارد. مجموعه این عوامل به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت قطعات فولادی مانند ورق استیل تاثیر می گذارد. در ادامه عوامل موثر بر قیمت استیل بررسی خواهد شد.

شمش استیل

از آنجایی که شرایط تهیه و آماده سازی مذاب برای تولید شمش فولاد سخت است، مهم ترین عامل موثر بر قیمت استیل را می توان تهیه مواد اولیه دانست.
قیمت ورق استیل نیز تحت تأثیر قیمت مواد اولیه است زیرا با استفاده از بیلت تولید می شود. بیلت استیل نوعی شمش فولادی است که دارای طول بلند و مقطع مستطیل یا گرد است.

تجهیزات تولید

ورق ها به روش نورد گرم یا سرد تولید می شوند. خط تولید نورد متشکل از چندین ردیف غلتک است که ضخامت دال را مرحله به مرحله کاهش می دهد تا ضخامت نهایی ورق ها به دست آید.

انبارداری و حمل و نقل

اگرچه این ورق مقاومت به خوردگی بالاتری نسبت به سایر ورق های فولادی دارد، اما در صورت عدم مراقبت در نگهداری قطعات فولادی ممکن است آسیب دیده و خورده شود.

قیمت دلار

قیمت استیل پس از اینکه دلار به ریال تبدیل می شود اعلام می گردد. در نتیجه ممکن است قیمت قطعات فولادی به دلار تعیین شود اما نوسانات دلار باعث تغییر قیمت استیل بر اساس ریال شود.

عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا مانند دو کفه ترازو هستند که با برهم خوردن تعادل یک کفه، بازار دچار نوسان خواهد شد. در واقع، تا زمانی که عرضه و تقاضا معقول باشد، عوامل دیگری قیمت ورق استیل را کنترل خواهند کرد.

اما زمانی که شرایط تغییر کند، این عامل قیمت استیل را در اختیار خواهد گرفت.

عوامل موثر بر قیمت استیل

قیمت روز ورق استیل

متاسفانه هر روز شاهد تغییر نرخ دلار و ارز در بازار هستیم.

این امر باعث می شود که امکان اعلام قیمت ثابت برای کالاهای وارداتی یا محصولاتی که مواد اولیه آنها وارد می شود، نباشد. در این صورت باید قیمت محصول را به صورت روزانه و پس از تثبیت قیمت دلار به صورت روزانه از طریق سازنده یا عرضه کننده جویا شد.

پیچیدگی آماده سازی ذوب فولاد و کمبود تجهیزات و امکانات در کشور باعث واردات فولاد شده است.

وابستگی خرید قطعات فولادی به نرخ دلار باعث می شود تا قیمت قطعات فولادی به دلیل نوسانات ارز دچار نوسان شود. بنابراین در شرایط فعلی بهتر است قیمت روز ورق استیل از منابع معتبر پیگیری شود.

با توجه به مطالب فوق ورق استیل استنلس یکی از پرمصرف ترین مواد اولیه در صنایع مختلف می باشد که از مهمترین ویژگی های آن می توان به سطح صاف و صیقلی، ظاهر براق و زیبا و همچنین استیل ضد زنگ اشاره کرد.

ورق های این نوع در گریدهای مختلفی تولید و به بازار عرضه می شوند که هر کدام در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.

کارشناسان ما در بازرگانی آهنات آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما در زمینه عرضه و تقاضای قطعات فولادی و قیمت استیل هستند. تماس با متخصصین آهنات بهترین گزینه برای استعلام قیمت استیل و سایر قطعات فولادی و خرید اینترنتی ورق استیل است.

برای استعلام قیمت و یا دریافت مشاوره خرید با کارشناسان ما در مجموعه آهنات و با شماره تماس ۰۲۱۴۷۲۳۸۰۰۰ در ارتباط باشید.

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 16 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17