021-47238000

ورق استیل آلیاژ 304

ورق استیل آلیاژ 304

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0/3 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/4 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/4 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/4 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/5 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/5 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/5 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/6 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/6 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/6 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/6 1250*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/7 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/7 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/7 2440*1220 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/8 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/8 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/8 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/9 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
1 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
1 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
1 1250*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
1 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,591,743 1402/9/11
2 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,532,110 1402/9/11
2 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,532,110 1402/9/11
2 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,532,110 1402/9/11
2 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
2/5 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
2/5 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
2/5 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
2/5 1250*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
2/5 6000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
3 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,522,936 1402/9/11
3 1500 L 304 رول کیلوگرم 1,495,413 1402/9/11
3 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,522,936 1402/9/11
3 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,495,413 1402/9/11
4 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,550,459 1402/9/11
4 1500 L 304 رول کیلوگرم 1,550,459 1402/9/11
4 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,550,459 1402/9/11
5 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
5 1500 L 304 رول کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
5 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,550,459 1402/9/11
5 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
5 6000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
5 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,550,459 1402/9/11
6 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
6 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,568,807 1402/9/11
6 1500 L 304 رول کیلوگرم 1,518,349 1402/9/11
6 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
6 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,568,807 1402/9/11
6 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,513,761 1402/9/11
8 1000 L 304 رول کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
8 1250 L 304 رول کیلوگرم 1,591,743 1402/9/11
8 1500 L 304 رول کیلوگرم 1,532,110 1402/9/11
8 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
8 6000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,532,110 1402/9/11
10 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
10 2500*1250 L 304 شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
10 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,568,807 1402/9/11
12 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,775,229 1402/9/11
12 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,724,771 1402/9/11
12 6000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,688,073 1402/9/11
15 2000*1000 L 304 شیت کیلوگرم 1,678,899 1402/9/11
20 3000*1500 L 304 شیت کیلوگرم 1,623,853 1402/9/11
20 6000*2000 L 304 شیت کیلوگرم 1,761,468 1402/9/11
Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17