021-47238000

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه و محصولات فولادی از جمله قیمت ورق آلومینوم ، ورق آجدار ، قیمت ورق گالوانیزه ... در ساعات میانی روز پس از مشخص شدن قیمت ارز و نوسانات بازار در وبسایت آهنات قرار می گیرد.

ورق سیاه 2 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
2 2000*1000 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 347,706 1402/9/9
2 2500*1250 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 338,532 1402/9/9

ورق سیاه 3 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
3 1250 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 336,697 1402/9/11
3 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 347,706 1402/9/11
3 2000*1000 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 352,294 1402/9/11
3 2500*1250 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 336,697 1402/9/11
3 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 347,706 1402/9/11

ورق سیاه 4 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
4 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 337,615 1402/9/11
4 2000*1000 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 343,119 1402/9/11
4 2500*1250 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 333,028 1402/9/11
4 3000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 337,615 1402/9/11
4 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 337,615 1402/9/11

ورق سیاه 5 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
5 1000 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 341,284 1402/9/11
5 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 343,119 1402/9/11
5 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 351,376 1402/9/11
5 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 343,119 1402/9/11

ورق سیاه 6 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 1000 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 356,881 1402/9/11
6 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 356,881 1402/9/11
6 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 347,706 1402/9/11

ورق سیاه 8 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
8 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 349,541 1402/9/11
8 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 355,963 1402/9/11
8 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 366,055 1402/9/11
8 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 352,294 1402/9/11
8 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 349,541 1402/9/11
8 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 355,963 1402/9/11

ورق سیاه 10 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
10 12000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 316,514 1402/9/11
10 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 337,615 1402/9/11
10 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 335,780 1402/9/11
10 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 305,505 1402/9/11
10 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 316,514 1402/9/11
10 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 335,780 1402/9/11

ورق سیاه 12 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
12 1500 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 328,440 1402/9/11
12 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 305,505 1402/9/11
12 12000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 316,514 1402/9/11
12 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 333,945 1402/9/11
12 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 305,505 1402/9/11
12 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 316,514 1402/9/11

ورق سیاه 15 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
15 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 305,505 1402/9/11
15 6000*1500 فابریک کاویان کارخانه 316,514 1402/9/11
15 6000*1500 فابریک فولاد مبارکه بنگاه تهران 333,945 1402/9/11
15 6000*1500 برش خورده فولاد مبارکه بنگاه تهران 328,440 1402/9/11
15 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 305,505 1402/9/11
15 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 316,514 1402/9/11

ورق سیاه 20 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
20 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 288,991 1402/9/11
20 6000*1250 فابریک کاویان کارخانه 235,780 1402/9/11
20 6000*1250 فابریک کاویان بنگاه تهران 248,624 1402/9/11
20 6000*1500 فابریک کاویان کارخانه 255,963 1402/9/11
20 6000*1500 فابریک کاویان بنگاه تهران 270,642 1402/9/11
20 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 288,991 1402/9/11
20 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 298,165 1402/9/11

ورق سیاه 25 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
25 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 287,156 1402/9/11
25 12000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 294,495 1402/9/9
25 6000*1250 فابریک کاویان کارخانه 235,780 1402/9/11
25 6000*1250 فابریک کاویان بنگاه تهران 248,624 1402/9/11
25 6000*1500 فابریک کاویان کارخانه 255,963 1402/9/11
25 6000*1500 فابریک کاویان بنگاه تهران 267,890 1402/9/11
25 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 287,156 1402/9/11
25 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 298,165 1402/9/11

ورق سیاه 30 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
30 6000*1250 فابریک کاویان بنگاه تهران 252,294 1402/9/11
30 6000*1500 فابریک کاویان بنگاه تهران 270,642 1402/9/11
30 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 288,991 1402/9/11
30 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 300,917 1402/9/11

ورق سیاه 35 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
35 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 287,156 1402/9/11
35 6000*1250 فابریک کاویان کارخانه 235,780 1402/9/11
35 6000*1250 فابریک کاویان بنگاه تهران 256,881 1402/9/11
35 6000*1500 فابریک کاویان بنگاه تهران 277,982 1402/9/11
35 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 287,156 1402/9/11
35 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 298,165 1402/9/11

ورق سیاه 40 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
40 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 284,404 1402/9/11
40 6000*1250 فابریک کاویان بنگاه تهران 260,550 1402/9/11
40 6000*1500 فابریک کاویان کارخانه 255,963 1402/9/11
40 6000*1500 فابریک کاویان بنگاه تهران 277,982 1402/9/11
40 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 284,404 1402/9/11
40 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 296,330 1402/9/11

ورق سیاه 45 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
45 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 264,220 1402/9/11
45 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 273,394 1402/9/11

ورق سیاه 50 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
50 12000*2000 فابریک اکسین کارخانه 287,156 1402/9/11
50 12000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 296,330 1402/9/11

ورق سیاه 60 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
60 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 300,917 1402/9/11
60 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 323,853 1402/9/11

ورق سیاه 70 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
70 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه 305,505 1402/9/11
70 6000*2000 فابریک اکسین بنگاه تهران 319,266 1402/9/11

ورق سیاه 80 میل نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد حالت برند تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
80 6000*2000 فابریک اکسین کارخانه تماس بگیرید 1402/9/11
Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17